Ερευνητικά Εργαστήρια

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια αποτελούν έναν βασικό άξονα της έρευνας που διεξάγεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουν ως σκοπό την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και την αύξηση των γνώσεων που δημιουργείται από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Επίσης, τα Ερευνητικά Εργαστήρια συντελούν αφενός στη δημιουργία ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες με τα άλλα εργαστήρια και αφετέρου στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην ερευνητική ανάδειξη νέων μελών Διδακτικού Προσωπικού με υψηλά προσόντα. Κάθε Εργαστήριο ανήκει και λειτουργεί σε συγκεκριμένο Τμήμα του ΟΠΑ, υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες του Τμήματος (ή Τμημάτων όπου και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου), συμβάλλει κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση διδακτικών αναγκών του Τμήματος και το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα με τις κατευθύνσεις ή γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
 
Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Σήμερα στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργούν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαστήρια:

 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 1. Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής (Economic Growth and Social Policy Laboratory)

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της «Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής» και ειδικότερα σε θέματα (ενδεικτικά) που άπτονται της οικονομικής μεγέθυνσης, της πολιτικής οικονομίας, της κοινωνικής προστασίας, της αγοράς εργασίας, του χρηματοπιστωτικού τομέα, της βιομηχανικής πολιτικής και πολιτική ανταγωνισμού και της περιβαλλοντικής πολιτικής.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1077 - 29.03.2017

Χώρος Στέγασης: Α 49, 4ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 1. Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΕUROLAB)
Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Μπίλιας
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων και ειδικότερα στα αντικείμενα: 1) Της επιστημονικής ανάλυσης των οικονομικών, πολιτικών και νομικών εξελίξεων στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών, 2) Της προσομοίωσης και ανάλυσης των επιπτώσεων αυτών στην Ελληνική Οικονομία και στην Ελληνική πολιτική και νομική τάξη, 3) Της προώθησης της έρευνας στον τομέα των Διεθνών και ειδικότερα, Ευρωπαϊκών οικονομικών Σχέσεων.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 13 - 23.01.2003
 
Χώρος Στέγασης: Α 34, 3ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76

 

 1. Εργαστήριο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (“Laboratory of International Economic Relations, LINER”)
Διευθυντής: Καθηγητής Σ. Καλυβίτης
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνή Οικονομικά» με έμφαση στο Διεθνές Εμπόριο και τη Διεθνή Μακροοικονομική. Οι τομείς που καλύπτονται αφορούν, μεταξύ άλλων, το διεθνές εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, τη διεθνή κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών, τη σχέση διεθνούς εμπορίου και περιβάλλοντος, τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις διεθνείς επενδύσεις και το εξωτερικό χρέος.
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 3869 - 02.12.2016

Χώρος Στέγασης: Α 42, 4ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76

 

 1. Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (“Research laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability - ReSEES”)
Διευθυντής: Καθηγήτρια Φ. Κουντούρη
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Αειφόρος Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας: Οικονομικές, Οικονομετρικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Πτυχές». Κεντρικός ρόλος στην αποστολή του ReSEES είναι η επιδίωξη της αριστείας στη διεξαγωγή και την παρουσίαση της έρευνας και η διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και της ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το ReSEES περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική ανάλυση, κοινωνικοοικονομική και οικονομετρική ανάλυση, περιβαλλοντική αποτίμηση, πολιτική και θεσμική ανάλυση, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική-οικονομική μοντελοποίησης, ανάλυση κύκλου ζωής, την ανάλυση κινδύνου, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, θεωρία παιγνίων, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής λήψης αποφάσεων.
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 4018 - 15.12.2016

Χώρος Στέγασης: Α 49, 4ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76
 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

 1. Εργαστήριο Οικονομετρίας
Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Ε. Βασιλάτος
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της εφαρμοσμένης και θεωρητικής Οικονομετρίας και των ποσοτικών Οικονομικών.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 25 - 12.02.2001
 
Χώρος Στέγασης: "Δώμα", 5ος Όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ, Κτήριο Οδού Πατησίων 76

 

 1. Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής (IMOP)
Διευθυντής: Καθηγητής Α. Φιλιππόπουλος
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής πολιτικής σε μικροοικονομικό (κλαδικό) και μακροοικονομικό επίπεδο.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 25 - 12.02.2001
 
Χώρος Στέγασης: Δ 11, 1ος Όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ, Κτήριο Οδού Πατησίων 76
 

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 1. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ("Electronic Commerce and Electronic BusinessELTRUN")
Διευθυντής: Αναπληρ. Καθηγητής Ι. Μούρτος
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» και ειδικότερα ηλεκτρονικό εμπόριο, τεχνολογίες/συστήματα/μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν, συνεργατικό ηλεκτρονικό εμπόριο (ηλεκτρονική τιμολόγηση), συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής, κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν, ψηφιακό μάρκετιγκ και κοινωνικά δίκτυα, υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, κοινωνική διάσταση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, τεχνολογίες/συστήματα/μοντέλα εφοδιαστικής αλυσίδας, ψηφιακή καινοτομία και επιχειρηματικότητα, προσωποποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες, ανάλυση ευχρηστίας συστημάτων, επιχειρηματική αναλυτική λιανεμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν, τεχνολογίες πολυκαναλικού εμπορίου, ψηφιακός μετασχηματισμός, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα.
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: A 181 - 07.08.2001
ΦΕΚ Τροποποίησης: Β 4078 - 20.12.2016
 
Χώρος Στέγασης: 801, 8ος Όροφος, Κτήριο Οδού Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος

 

 1. Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης (“Management Science Laboratory - MSL”)  
Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Εμμ. Κρητικός
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης: λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων βελτιστοποίησης, επιχειρηματική αναλυτική (business analytics), εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, ανασχεδιασμός διαδικασιών, μέτρηση ή βελτίωση ποιότητας, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων παραγωγής, logistics και μεταφορών, εφοδιαστική αλυσίδα και διαχείριση της γνώσης.
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: A 181 - 07.08.2001
ΦΕΚ Τροποποίησης: Β 3966 - 12.12.2016
 
Χώρος Στέγασης: 01, Ισόγειο, Κτήριο Οδού Τροίας

 

 1. Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής (“Business Analytics Laboratory”)  
Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Σπινέλλης
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματική Αναλυτική» και ειδικότερα στους παρακάτω τομείς, με έμφαση στις ανάγκες κάθε είδους οργανισμών:
1. Μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές συλλογής, επεξεργασίας, παράστασης, μοντελοποίησης και Ανάλυσης δεδομένων.
2. Εφαρμογές Λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με το αντικείμενο του εργαστηρίου.
3. Συστήματα ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων στην ανάπτυξη και λειτουργία κάθε είδους συστημάτων.
4. Μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές αναπαράστασης και επίλυσης μεγάλης κλίμακας προβλημάτων βελτιστοποίησης.
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 3869 - 02.12.2016

Χώρος Στέγασης: 03, Ισόγειο, Κτήριο Οδού Τροίας

 

 1. Εργαστήριο Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών (Management of Information Systems and Technologies Laboratory – ISTLab)
Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Πουλυμενάκου

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοικητική Τεχνολογιών, Ενδοεπιχειρησιακά και Διεπιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα, Ηλεκτρονική Μάθηση, Διοίκηση και Μέτρηση Επίδοσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία, Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, Επίδραση Πληροφοριακών Συστημάτων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1375 - 24.04.2017

Χώρος Στέγασης: 03, Ισόγειο, Κτήριο Οδού Τροίας

 

 1. Εργαστήριο Μάνατζμεντ, Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας (Laboratory of Management, Strategy and Entrepreneurship)
Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Βουδούρη

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Μάνατζμεντ, Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα» και ειδικότερα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
- Μάνατζμεντ-Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Στρατηγική Επιχειρήσεων
- Επιχειρηματικότητα
- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Οργανωσιακή Συμπεριφορά - Ηγεσία
- Οργανωσιακή Ψυχολογία
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1375 - 24.04.2017

Χώρος Στέγασης: 405, 4ος Όροφος, Κτήριο Οδού Κοδριγκτώνος
 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 1. Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων  
Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Σαλαβού

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων με έμφαση στη συμπεριφορά των Επιχειρήσεων - Οργανώσεων, στη Διοίκηση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στη Διαχείριση και Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού στο χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας και μακράς διάρκειας για τις ανάγκες των επιχειρήσεων με στόχο την αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της Ελληνικής Βιομηχανίας κτι στην εκπόνηση επιχειρηματικών περιπτώσεων - case studies - με την στήριξη της πληροφορικής και των πολυμέσων.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1130 - 11.09.2000
 
Χώρος Στέγασης: Δ 25, 2ος Όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ, Κτήριο Οδού Πατησίων 76

 

 1. Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής  
Διευθυντής: Επικ. Καθηγητής Δ. Καρδαράς
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: της Επιχειρηματικής Πληροφορικής, της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων, της Εφαρμογής των Πολυμέσων, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με σκοπό την Υποστήριξη των Διαδικασιών Επιχειρηματικών Αναγκών, της μετάδοσης Επιχειρηματικών Δεδομένων με σύγχρονες μεθόδους, της Ανάλυσης και Σχεδίασης Επιχειρηματικών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Δημιουργίας Καταλλήλου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Χρηστών, της Επίλυσης Επιχειρηματικών Προβλημάτων.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 250 - 22.10.2001
 
Χώρος Στέγασης: Δ 25, 2ος Όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ, Κτήριο Οδού Πατησίων 76

 

 1. Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς – «Αγορά» (“Market and Consumer Behavior Analysis Laboratory – “Agora”)
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Σιώμκος
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο Ανάλυση Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς και ειδικότερα: α) Ανάλυση Βιομηχανικών Κλάδων, Αγορών (καταναλωτικών-βιομηχανικών) και Τάσεων, β) Συμπεριφορά Καταναλωτή (π.χ. εκπόνηση μελετών σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις, την ικανοποίηση του πελάτη και τη συμπεριφορά του καταναλωτή, παρακολούθηση των εξελίξεων και αξιολόγηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων από πλευράς ΕΕ που άπτονται της λειτουργίας των αγορών, της συμπεριφοράς του καταναλωτή, των περιβαλλοντικών κανονισμών καθώς και των προγραμμάτων προστασίας του καταναλωτή), γ) Ποσοτικές Μετρήσεις και Αναλυτικές Καταναλωτή, δ) Στρατηγικό Μάρκετινγκ (π.χ. ανάπτυξη σχεδίων και στρατηγικών Μάρκετινγκ - εφαρμογή και αξιολόγηση, διοίκηση πωλήσεων, συλλογή και ανάλυση δεδομένων για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στην ελληνική, στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά, προβιομηχανική ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα), ε) Διοικητική Συμβουλευτική, Εταιρική Διακυβέρνηση και Ευθύνη και στ) Στρατηγικές αντιμετώπισης Επιχειρησιακών Κρίσεων.
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 3966 - 12.12.2016
 
Χώρος Στέγασης: 101 και 102, 1ος Όροφος, Κτήριο Οδού Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος

 

 1. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (“Laboratory of Business Strategy”)  
Διευθυντής: Καθηγητής Β. Παπαδάκης
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα Επιχειρησιακής Στρατηγικής και ειδικότερα: α) Επιχειρησιακής Στρατηγικής (π.χ. διαμόρφωσης στρατηγικής, λήψης στρατηγικών αποφάσεων και υλοποίησης στρατηγικής, διαχείρισης στρατηγικών αλλαγών, ρόλου των στελεχών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, στρατηγικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, β) Στρατηγικής Διαπραγματεύσεων και διαχείρισης συγκρούσεων (π.χ. σχεδιασμός και υλοποίηση διαπραγματευτικών στρατηγικών, τακτικών, και πρακτικών, ανάπτυξη πολιτικών και διαπραγματευτικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας, χειρισμός συλλογικών διαπραγματεύσεων), γ) στρατηγικής, οργάνωσης και διοίκησης Διεθνοποιημένων Επιχειρήσεων (π.χ. κίνητρα για επέκταση, στρατηγικές διεθνοποίησης, διοίκηση πολυεθνικού δικτύου, ρόλοι θυγατρικών, έλεγχος και συνεργασία μητρικής εταιρίας και θυγατρικών), δ) Συστημάτων μέτρησης απόδοσης και διοίκησης της απόδοσης (π.χ. σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος μέτρησης της απόδοσης, εφαρμογή συστήματος διοίκησης της απόδοσης) και ε) Στρατηγικής Ανθρωπίνων Πόρων.
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 3966 - 12.12.2016
 
Χώρος Στέγασης: 101, 1ος Όροφος, Κτήριο Οδού Πατησίων 80

 

 1. Διεπιστημονικό Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών Χρηματοδοτικής Διοίκησης, και Οικονομικού Δικαίου (Interdisciplinary Laboratory in Accounting Studies, Financial Management, and Economic and Financial Law) 
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κουρέτας

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το Εργαστήριο εστιάζει το ενδιαφέρον του σε θέματα, όπως:
α) Εφαρμοζόμενα λογιστικά πλαίσια, ποιότητα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, διοικητικές αποφάσεις και εταιρικές αξίες.
β) Οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία της Λογιστικής και του λογιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, στα πλαίσια της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής.
γ) Εκσυγχρονισμός του λογιστικού πλαισίου του δημοσίου τομέα σε θέματα λογιστικής, ελέγχου, προϋπολογισμού και απολογισμού - ζητήματα θεσμών και αντιστάσεων στην αλλαγή, προϋπολογισμός - απολογισμός -έλεγχος δημοσίων δαπανών.
δ) Ανάλυση, αξιολόγηση και αποτίμηση επιχειρήσεων και φυσικών επενδύσεων στα πλαίσια της χρηματοδοτικής διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
ε) Κεφαλαιακή διάρθρωση και μορφές και προβλήματα χρηματοδότησης, ιδίως στα πλαίσια κρίσεων και έλλειψης ρευστότητας.
στ) Εκσυγχρονισμός του ελληνικού εταιρικού δικαίου, εταιρική διακυβέρνηση και θεσμική οργάνωση της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.
ζ) Η επίδραση της ποιότητας της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και της εταιρικής κουλτούρας στην ποιότητα εταιρικής διοίκησης και στην επιτυχή συγχώνευση ή/και εξαγορών.
η) Διαμόρφωση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου σύγχρονων αγορών ενέργειας.

ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1006- 24.03.2017

Χώρος Στέγασης: 02, Ισόγειο, Κτήριο Οδού Τροίας
 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

 1. Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών (AISLab)  
Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Χέβας
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο, βασιζόμενο στη τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) της ανάλυσης λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, β) της προσομοίωσης της λειτουργίας του λογιστικού κυκλώματος Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων καθώς και Παροχής Υπηρεσιών, γ) της διαχείρισης πληροφοριών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (αναφορικά τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον) και δ) της προσομοίωσης των επιπτώσεων των λαμβανομένων αποφάσεων.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 66 - 06.04.2001
 
Χώρος Στέγασης: Α 33, 3ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76

 

 1. Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (FinLab)  
Διευθυντής: Καθηγητής Α. Τσεκρέκος
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία: α) της ανάλυσης της λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, β) της ανάλυσης λογιστικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, γ) της προσομοίωσης της επενδυτικής συμπεριφοράς των φορέων που δρουν στα πλαίσια μιας χρηματιστηριακής αγοράς και δ) της προσομοίωσης των αποφάσεων αριστοποίησης ενός χαρτοφυλακίου πρωτογενών τίτλων ή παραγώγων τους.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 66 - 06.04.2001
 
Χώρος Στέγασης: 108, 1ος Όροφος, Κτήριο Οδού Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος

 

 1. Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων (“Business Analysis and Valuation Laboratory”) 
Διευθυντής: Καθηγητής Α. Μπάλλας

Γνωστικό Αντικείμενο: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων», «Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης», «Ελεγκτικής» και «Φορολογικής Λογιστικής».
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 773 - 13.03.2017

Χώρος Στέγασης: 206, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας

 

 1. Εργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής (Behavioral Finance Laboratory - BeFin)  
Διευθυντής: Καθηγητής Σ. Σπύρου

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Κεφαλαιαγορές, Χρηματαγορές και Επενδυτική Συμπεριφορά» και ειδικότερα σε θέματα που άπτονται της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. Αναλυτικότερα το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει: θεωρία Προοπτικής, και Ορθολογισμός (Prospect Theory & Rationality), Επενδυτική Ψυχολογία και Ευριστικοί κανόνες (Investor Psychology & Heuristics), Προβλέψεις και Παρουσίαση της Πληροφόρησης (Predictions & Framing Effects), Αγελαία Συμπεριφορά Επενδυτών (Herd Behavior), Επενδυτικό Συναίσθημα, (Investor Sentiment), η εξήγηση Χρηματοοικονομικών Γρίφων (Closed End Fund Puzzle, Dividend Puzzle, μεταξύ άλλων), Υπέρ-αντίδραση και Υπό-αντίδραση Επενδυτών (Overreaction & Underreaction), Τα Όρια του Arbitrage (The Limits of Arbitrage), Υποδείγματα Αποτίμησης Επενδύσεων και Συμπεριφορικές Μεταβλητές (Asset Pricing Models and Behavioral Variables), Η Επίδραση της Νομισματικής Πολιτικής στις Προσδοκίες (Monetary Policy and Expectations).
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1002 - 24.03.2017

Χώρος Στέγασης: 207, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας
 

 1. Εργαστήριο Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης (International Shipping, Finance and Management Laboratory)
Συμμετέχοντα Τμήματα:
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Διευθύνον – Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Σχολή Οικονομικών Επιστημών)
 
Διευθυντής: Καθηγητής Ε. Καβουσανός

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση». Ειδικότερα, διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που θα καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ναυτιλιακά οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διοίκηση, όπως: Λειτουργία των αγορών των ναύλων, των επενδύσεων στη ναυτιλία, των αγορών των νέων και μεταχειρισμένων πλοίων, των αγορών διάλυσης πλοίων, των καυσίμων, των ναυτιλιακών παραγώγων, των οικονομικών των λιμένων, των επενδύσεων στον κλάδο της ναυτιλίας των σχημάτων χρηματοδότησης και της ανάλυσης των πηγών κεφαλαίων, των αγορών χρεογράφων και αξιόγραφων, την αξιολόγηση των επενδύσεων και των εναλλακτικών επιλογών που υφίσταται, εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, και άλλα θέματα που αφορούν στη διοίκηση των επιχειρήσεων.
 
 ΦΕΚ Ίδρυσης:  B 1375 - 24.04.2017

Χώρος Στέγασης: 207, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας
 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 1. Εργαστήριο Μάρκετινγκ
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Μπάλτας
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης του Μάρκετινγκ.
ΦΕΚ Ίδρυσης Α 148 – 05.07.2001
 
Χώρος Στέγασης: 104 & 105, 1ος Όροφος, Οδός Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος

 

 1. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας  
Διευθυντής: Καθηγητής Β. Σταθακόπουλος
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: 1. Εταιρική Επικοινωνία, 2. Προβολή, 3. Διαφήμιση, 4. Δημόσιες Σχέσεις, 5. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 6. Ψηφιακή Επικοινωνία, 7. Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media), 8. Διαπραγματεύσεις, 9. Διαχείριση Κρίσεων
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: A 174 – 24.07.98
ΦΕΚ Τροποποίησης: Β 580 - 24.02.2017
 
Χώρος Στέγασης: 301, 3ος Όροφος, Κτήριο Οδού Δεριγνύ 12

 

 1. Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Δ.Α.Δ.» (“Human Resource Management Laboratory”)
Διευθύντρια: Επίκ. Καθηγήτρια Α. Γαλανάκη
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού».
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 4059 - 19.12.2016
 
Χώρος Στέγασης: 301, 3ος Όροφος, Κτήριο Οδού Δεριγνύ 12

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 1. Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (ISDB Lab)  
Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Κωτίδης
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων, Τεχνολογία Λογισμικού (μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων τεχνικών και εργασιών για την παραγωγή υψηλής ποιότητος λογισμικού), Βάσεις Δεδομένων, Συστήματα Πολυμέσων, Αυτοματοποιημένα Εργαλεία Παραγωγής Πληροφοριακών Συστημάτων.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 8 - 18.01.1996
 
Χώρος Στέγασης: 302, 3ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας

 

 1. Εργαστήριο Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων  
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές κι ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: 1) Οικονομικά Πληροφορικής κι ειδικότερα: Οικονομική κι εμπορική αξιολόγηση έργων πληροφορικής, κοινωνικές, διοικητικές κι οικονομικές επιπτώσεις της πληροφορικής, Μικροοικονομικά μοντέλα δικτύων κι υπηρεσιών, Απόδοση μεγάλων δικτυακών συστημάτων κι επίδραση της χρέωσης των υπηρεσιών, Σχεδίαση δημοπρασιών για διάθεση σπάνιων πόρων, Τεχνολογίες κι αρχιτεκτονικές χρέωσης ψηφιακών Υπηρεσιών, Νέες εφαρμογές κι επιχειρηματικά μοντέλα στο διαδίκτυο. 2) Επιχειρησιακή Έρευνα κι ειδικότερα: Βελτιστοποίηση κι αιτιοκρατικά κι πιθανολογικά συστήματα. Λήψη Αποφάσεων και Παίγνια. Προσομοίωση συστημάτων. Οικονομετρικά υποδείγματα, προβλέψεις, υλοποιήσεις κι εφαρμογές τους. 3) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά κι ειδικότερα: Ανάλυση, Άλγεβρα, Πιθανοθεωρία, Λογική κι Εφαρμογές τους. Διακριτά Μαθηματικά: Συνδυαστική, Γραφήματα κι Εφαρμογές τους, Μαθηματική θεωρία των Αλγορίθμων και της Πολυπλοκότητας, Μαθηματική θεωρία της Πληροφορίας. 4) Υπολογιστικά Μαθηματικά: Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητικές Μέθοδοι κι Αλγοριθμικές Τεχνικές, Παράλληλοι Αλγόριθμοι, Μαθηματικό Λογισμικό, Επιστημονικοί Υπολογισμοί Υψηλής Απόδοσης κι Εφαρμογές. 5) Μαθηματικά Οικονομικών, Εμπορικών κι Ασφαλιστικών Εφαρμογών.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 8 - 18.01.1996
ΦΕΚ ΤροποποίησηςB 346 - 26.03.2003
 
Χώρος Στέγασης: Α 46, 4ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76

 

 1. Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών
Διευθυντής: Καθηγητής Β. Βασσάλος
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής στις εξής γνωστικές περιοχές: 1) Διαχείριση Εγγράφων (Document Management), 2) Ανάκτηση Πληροφοριών (Information Retrieval), 3) Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), 4) Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing), 5) Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), 6) Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining), 7) Κατανεμημένη Επεξεργασία Πληροφοριών (Distributed Information Processing), 8) Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Processing), 9) Γραφικά Υπολογιστών και Οπτική Υπολογιστική (Computer Graphics and Visual Computing), 10) Επεξεργασία Εικόνας και Υπολογιστική Όραση (Image Processing and Computer Vision).
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: A 174 - 24.07.1998
ΦΕΚ ΤροποποίησηςB 346 - 26.03.2003
 
Χώρος Στέγασης: 301, 3ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας

 

 1. Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Β. Καλογεράκη
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Κατανεμημένα Συστήματα - Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα, Δίκτυα υπολογιστών - Μετάδοση δεδομένων - Επικοινωνίες, Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων, Συστήματα Επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή - Γραφικά Υπολογιστών - Πολυμέσα, Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Παράλληλη Επεξεργασία, εκπαιδευτικό λογισμικό.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 8 - 18.01.1996
 
Χώρος Στέγασης: 303, 3ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας

 

 1. Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών (“Mobile Multimedia Laboratory” - MMlab)  
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Πολύζος

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνιών και Πολυμέσων» και ειδικότερα: Ασυρμάτων Δικτύων, Κινητών Επικοινωνιών, Δικτύων Υπολογιστών, Διαδικτύου, Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων, Υπολογιστικού Νέφους, Τηλεματικών Εφαρμογών, Τεχνολογίας και Εφαρμογών Πολυμέσων, Γραφικών και Ιδεατής και Επαυξημένης Πραγματικότητας, καθώς και σχετικά θέματα ασφάλειας, ιδιωτικότητας και κοινωνικοοικονομικά, αλλά και συναφή αντικείμενα όπως προκύπτουν από τις ταχείες επιστημονικές εξελίξεις.
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 3702 - 16.11.2016
 
Χώρος Στέγασης: 209, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας
 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

 1. Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας (Laboratory of Statistical Methodology) 
Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Ντζούφρας

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» και ειδικότερα στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων στατιστικής ανάλυσης για την επίλυση προβλημάτων σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.
 
ΦΕΚ Τροποποίησης: B 984 – 23.03.2017
ΦΕΚ ΊδρυσηςΒ 2000 - 31.12.2003
 
Χώρος Στέγασης: 208, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος

 

 1. Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών (Stochastic Modelling and Applications Laboratory)
Διευθυντής: Καθηγητής Α. Γιαννακόπουλος

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Διαδικασίες - Στοχαστική Ανάλυση – Εφαρμοσμένες Πιθανότητες-Στοχαστικά Υποδείγματα» και ειδικότερα στη χρήση προχωρημένων θεωρητικών και υπολογιστικών μεθόδων στην κατασκευή και την κατανόηση στοχαστικών υποδειγμάτων για την περιγραφή σύνθετων και πολύπλοκων φαινομένων στις σύγχρονες τεχνολογίες και την οικονομία.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1002 - 24.03.2017

Χώρος Στέγασης: 208, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας

 
32. Εργαστήριο Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής (Computational and Bayesian Statistics Laboratory)

Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Καρλής

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» και ειδικότερα στην ανάπτυξη και χρήση Μπεϋζιανών μεθόδων στατιστικής ανάλυσης αλλά και σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων στατιστικής ανάλυσης για σύνθετα ή/και πολυδιάστατα μοντέλα σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.
 
ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1002 - 24.03.2017

Χώρος Στέγασης: 208, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας
 

 
ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

  33. Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών (Financial Technologies Laboratory)
          Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Λεκάκος
 

Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες», και ιδίως στα παρακάτω αντικείμενα:
- Μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές ψηφιακών νομισμάτων και ψηφιακών συστημάτων πληρωμών (π.χ. Bitcoin, blockchains, smart contracts, κτλ.)
- Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (π.χ. distributed ledger applications, P2P lending/payment platforms, κτλ.)
- Επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακού μετασχηματισμού του χρηματοοικονομικού τομέα (π.χ. digital disruptors, crowdmanaged organizations, κτλ.)
- Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων χρηστών εφαρμογών ηλεκτρονικών πληρωμών και ψηφιακών νομισμάτων
- Μεθόδους χρηματοοικονομικής μηχανικής (trading simulations, advanced financial models for pricing and portfolio management).
- Εφαρμογές μεθόδων στατιστικής στην ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων

 ΦΕΚ ΊδρυσηςB 1375 - 24.04.2017

Χώρος Στέγασης: 205, 2ος Όροφος, Κτήριο Οδού Τροίας

Τελευταία ενημέρωση: 17-10-2023