Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ το 1993. Αποτελεί ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου στο Πανεπιστήμιο.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση τόσο της κινητής όσο και της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου. Στις δραστηριότητες που ανέπτυξε η Εταιρεία περιλαμβάνεται κάθε ενέργεια και πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης, γενικότερα, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι η εν λόγω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο με την αύξηση της ακίνητης περιουσίας του, αλλά και με την προβολή και διάχυση εκτός Πανεπιστημίου της πνευματικής "περιουσίας" που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριέλαβε στις άμεσες δράσεις της Εταιρείας την ανάληψη πρωτοβουλιών σύνδεσης του Πανεπιστημίου με το κοινωνικό περιβάλλον και την παραγωγή. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

Η απόκτηση της περιουσιακής αυτονομίας, η χορήγηση υποτροφιών και βραβείων στους φοιτητές, η δυνατότητα προσφοράς εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών, η διεξαγωγή αμειβόμενης έρευνας, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η προώθηση από την Εταιρεία -για λογαριασμό του Πανεπιστημίου- τεχνογνωσίας σχετικής με τα γνωστικά αντικείμενά του.

  • η απόκτηση της περιουσιακής αυτονομίας,
  • η χορήγηση υποτροφιών και βραβείων στους φοιτητές,
  • η δυνατότητα προσφοράς εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών,
  • η διεξαγωγή αμειβόμενης έρευνας,
  • η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και
  • η προώθηση από την Εταιρεία -για λογαριασμό του Πανεπιστημίου- τεχνογνωσίας σχετικής με τα γνωστικά αντικείμενά του.

Παράλληλα, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παραχωρεί ορισμένα αμφιθέατρα και λοιπούς χώρους του Πανεπιστημίου για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.λπ., σε τρίτους έπ' αμοιβή, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητά του.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ επέκτεινε πρόσφατα τις δραστηριότητές της στις πανεπιστημιακές εκδόσεις. Η πρωτοβουλία αυτή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους καθηγητές του Ιδρύματος και ήδη κάποιοι εμπιστεύτηκαν στην Εταιρεία την έκδοση και προώθηση των συγγραμμάτων τους. Στα μελλοντικά σχέδιά της είναι η λειτουργία πανεπιστημιακού βιβλιοπωλείου με ειδικές τιμές για τους φοιτητές. Προς το παρόν, η λιανική πώληση γίνεται από τα γραφεία της.

Εγκεκριμένος Πίνακας Προϋπολογισμού έτους 2020 του Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Εγκεκριμένος Πίνακας Προϋπολογισμού έτους 2020 του Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδωνα Χατζηγεωργίου»

Αναμορφωμένος πίνακας προϋπολογισμού έτους 2019 του Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Αναμορφωμένος πίνακας προϋπολογισμού έτους 2019 του Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδωνα Χατζηγεωργίου»

Αναμορφωμένος πίνακας προϋπολογισμού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Αναμορφωμένος πίνακας προϋπολογισμού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδωνα Χατζηγεωργίου»

Εγκεκριμένος Πίνακας Προϋπολογισμού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Εγκεκριμένος Πίνακας Προϋπολογισμού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδωνα Χατζηγεωργίου»

Εγκεκριμένος Πίνακας Προϋπολογισμού έτους 2017 του Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Εγκεκριμένος Πίνακας Προϋπολογισμού έτους 2017 του Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδωνα Χατζηγεωργίου»

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Έτους 2016 για το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Έτους 2016 για το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδων Γ. Χατζηγεωργίου»

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 (01.01.2016-31.12.2016) για το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 (01.01.2016-31.12.2016) για το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδων Γ. Χατζηγεωργίου»

Έγκριση τροποποιημένου προϋπολογισμού έτους 2016 για το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδων Γ. Χατζηγεωργίου»

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 για το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 για το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδων Γ. Χατζηγεωργίου»

Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Έτους 2015 για το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου»

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Έτους 2015 για το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδων Γ. Χατζηγεωργίου»


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18


Πρόεδρος: Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, Πρύτανης

Διευθύνων Σύμβουλος: Καθηγητής Βλάσιος Σταθακόπουλος

Υπεύθυνος:

Σημείο Διάθεσης: Πατησίων 80

Τηλ.: +30 210 8203 726, 210 8203 724, 210 8203 818

Fax: 

Email: ekdoseis@aueb.gr 

Webpage: https://www.shop.aueb.gr/

Ώρες Λειτουργίας: Kαθημερινά 9:00-16:00 

Τελευταία ενημέρωση: 01-11-2023