Δήλωση Προσβασιμότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αυτή η δήλωση έχει ισχύ για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στους κεντρικούς ιστότοπους του Ο.Π.Α. www.aueb.gr και www.dept.aueb.gr και για όλους τους ιστότοπους οι οποίοι λειτουργούν ως εικονικοί ιστότοποι των www.aueb.gr και www.dept.aueb.gr.

Το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ δεσμεύεται να καθιστά τους ως άνω οικείους ιστότοπους προσβάσιμους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)» που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Οι ως άνω ιστότοποι συμμορφώνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 του ν. 4727/2020 και μερικώς με το πρότυπο WCAG 2.1 (Level AA).

Συγκεκριμένα, στους ιστότοπους έχει ενσωματωθεί το Widget προσβασιμότητας ιστότοπου της υπηρεσίας UserWay, το οποίο προσφέρει μία σειρά λειτουργιών προς χρήση για άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας. Με το συγκεκριμένο Widget, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας για το Level AA του WCAG 2.1.

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Οι ως άνω ιστότοποι συμμορφώνονται μερικώς με το πρότυπο WCAG 2.1 (Level AA) για τους εξής λόγους:

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1:

Λόγος μη συμμόρφωσης:
Συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση.

Url:
https://www.aueb.gr
https://www.dept.aueb.gr

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσβασης:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση digitalAccessibility@aueb.gr.

Μέτρα Συμμόρφωσης που πρόκειται να ληφθούν:

  1. Ενημέρωση των μεθόδων εισαγωγής και ελέγχου του υλικού που αναρτάται στον δικτυακό τόπο ώστε να είναι σύμφωνο με το πρότυπο WCAG 2.1 AA.
  2. Ενημέρωση του θέματος του δικτυακού τόπου ώστε να είναι σύμφωνο με το πρότυπο WCAG 2.1 AA.
  3. Αλλαγή πρόσθετων ώστε να είναι σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.1 AA.

Χρονικό Διάστημα Συμμόρφωσης, έως:
Σταδιακή συμμόρφωση λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων αλλά και κόστους.

 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 26 Απριλίου 2023.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ιστοτόπων προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και των οδηγιών WCAG 2.1 (Level AA) πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση από το Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης.

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης έγινε στις 27/4/2023.

 

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας των ιστοτόπων μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία των σελίδων.

 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που λείπουν.

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τα ανωτέρω υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση digitalAccessibility@aueb.gr ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Πατησίων 76, T.K. 104 34 Αθήνα.

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων είναι το Τμήμα Ανάπτυξης Διοικητικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης.

 

Διαδικασία εκτέλεσης

Η αρμόδια διεύθυνση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 03-05-2023