Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΟΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) έχει ως βασική αποστολή την παραγωγή και τη διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία και κοινωνία και τη διάπλαση υπεύθυνων πολιτών. Η δράση του Ιδρύματος στα πεδία των Οικονομικών Επιστημών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Επιστημών της Πληροφορίας στοχεύει, εκτός των άλλων, και στην αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Με γνώμονα τις ανωτέρω επιδιώξεις, ιδρύθηκε το 2018 το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ (ΦΕΚ 1/4.1.2018 τ. Β’). Το ΚΕΔΙΒΙΜ αποτελεί μονάδα που εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης, συμβάλλοντας στην επίτευξη της αποστολής του Ιδρύματος.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ αξιοποιεί και επεκτείνει την ήδη υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και εκτενή εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση η οποία έχει συσσωρευτεί από τη λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ/ΟΠΑ) και της Μονάδας Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (eLearning) του ΟΠΑ, μέσω των οποίων έχουν υλοποιηθεί εκατοντάδες εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διαφόρων μορφών, διάρκειας, επιπέδου και αντικειμένου από το 1995.

Ο βασικός στόχος του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ είναι η συμβολή στην κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης, πρωτίστως της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, συμβάλλοντας θετικά στην αγορά εργασίας, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στο μορφωτικό επίπεδο των σπουδαστών του. Τον στόχο αυτό τον εκπληρώνει μέσα από την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού τα οποία συμπληρώνουν, εκσυγχρονίζουν ή/και αναβαθμίζουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τυπικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία, διευκολύνοντας την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασιακής θέσης και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Το πλαίσιο δραστηριοτήτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διάχυση προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης, τα οποία:

  • έχουν κυρίως επαγγελματικό (εφαρμοσμένο) προσανατολισμό που ανταποκρίνεται σε γνώσεις και δεξιότητες με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, αλλά και παρέχουν γενικότερες γνώσεις που αναβαθμίζουν το μορφωτικό επίπεδο των πολιτών και συμβάλλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη,
  • καλύπτουν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος, διατίθενται ως «προγράμματα καταλόγου» (ανοικτά σε όλους τους υποψήφιους) ή ως «κατά παραγγελία» (ενδοεταιρικά προγράμματα που μπορεί να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται για μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή οργανισμό, σύμφωνα με τις ανάγκες του),
  • προσφέρονται στην ελληνική, αγγλική ή άλλη γλώσσα,
  • απευθύνονται σε όλες τις ομάδες της κοινωνίας και οικονομίας, όπως απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, πτυχιούχους, επαγγελματίες (υπαλλήλους ή ελεύθερους επαγγελματίες κ.ά.), ανέργους κ.λπ.

Τα προγράμματα προσφέρονται με τις ακόλουθες μεθόδους εκπαίδευσης:

  1. Σύγχρονη δια ζώσης διδασκαλίας σε αίθουσα,
  2. Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία με σύνδεση μέσω υπολογιστή (live streaming),
  3. Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (eLearning) και
  4. Μικτή (blended) μέθοδος, που συνδυάζει τις ανωτέρω.

Περισσότερες πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας και δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ υπάρχουν στην ιστοσελίδα του κέντρου, https://diaviou.aueb.gr/

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Τελευταία ενημέρωση: 19-01-2022