Διδακτορικές Σπουδές

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας ως κύριο στόχο την οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών υψηλών προδιαγραφών, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές, καθώς αποτελούν δείκτη αξιολόγησης του επιπέδου της επιστημονικής ανάπτυξης τόσο του Πανεπιστημίου, όσο και ολόκληρης της χώρας.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας -δίνοντας έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας που συντελείται στο πλαίσιό τους- και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της εκπαίδευσης και γενικότερα της επιστήμης. Οι απόφοιτοι των Διδακτορικών Προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και όχι μόνο. Παράλληλα, τα Διδακτορικά Προγράμματα αποτελούν για τα Τμήματα, αλλά και για το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης.

Οι Διδακτορικές Σπουδές διέπονται από τους Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν να προσφέρουν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους μετά την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά, αλλά και συγγενή πεδία των Τμημάτων του ΟΠΑ.

Κανονισμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4485/2017, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σε εφαρμογή του ως άνω άρθρου έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο των Τμημάτων του Ιδρύματος, οι Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΦΕΚ 1496Β/02.05.2018)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (ΦΕΚ 1348Β/19.04.2018)

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 3826Β/06.09.2018)

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΦΕΚ 3839Β/06.09.2018)

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΦΕΚ 1535Β/04.05.2018)

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (ΦΕΚ 1348Β/19.04.2018)

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Τμήμα Πληροφορικής (ΦΕΚ 1999Β/04.06.2018)

Τμήμα Στατιστικής (ΦΕΚ 3775Β/03.09.2018)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΔΜΣ.

Στους Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με τον χρόνο υποβολής της αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων, την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής, την περάτωση των διδακτορικών σπουδών κ.ά.

 

Πίνακας Διδακτόρων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1985 - 2009).

 

Τελευταία ενημέρωση: 18-05-2023