Ξένες Γλώσσες στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στα προπτυχιακά Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιείται η διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και συγκεκριμένα της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής. Στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής διδάσκεται μόνο η Αγγλική Γλώσσα. Το πλαίσιο διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών είναι ομοιογενές όσον αφορά στους στόχους και το δικαίωμα απαλλαγής από ορισμένα μαθήματα. Ωστόσο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά Τμήμα τόσο ως προς την ύλη των μαθημάτων, όσο και ως προς το αν τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών είναι υποχρεωτικά ή επιλογής, αν αξιολογούνται βαθμολογικά, και κατά πόσο μετράνε στην απόκτηση πτυχίου. Για τα ζητήματα αυτά, οι φοιτητές θα πρέπει να ανατρέχουν στον επιμέρους Οδηγό Σπουδών ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος.

Συνοπτική περιγραφή των μαθημάτων:

 • Μάθημα προσφερόμενο στο Α' εξάμηνο σπουδών

  Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα Ι - Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά /Γαλλικά/Γερμανικά: Μέρος Α' Α' εισαγωγικό επίπεδο στην Ξένη Γλώσσα με απλές ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου. Έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση βασικών γραμματικοσυντακτικών λαθών. Από το μάθημα αυτό δικαιούνται απαλλαγής οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge First Certificate) ή ανώτερων.

 • Μάθημα προσφερόμενο στο Β' εξάμηνο σπουδών

  Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα ΙΙ - Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά: Μέρος Β' Β' εισαγωγικό επίπεδο στην Ξένη Γλώσσα με απλές ασκήσεις ανάπτυξης γραπτού λόγου και λεξιλογίου. Έμφαση δίνεται στην ορθή δομή και δημιουργία προτάσεων και παραγράφων. Από το μάθημα αυτό δικαιούνται απαλλαγής οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge First Certificate in English) ή ανώτερων.

 • Μάθημα προσφερόμενο στο Γ' εξάμηνο σπουδών

  Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ - Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά: Μέρος Α' Α' ενδιάμεσο επίπεδο στην Ξένη Γλώσσα με σύνθετες ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου. Έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση σύνθετων γραμματικοσυντακτικών λαθών. Από το μάθημα αυτό δικαιούνται απαλλαγής οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge Proficiency in English).

 • Μάθημα προσφερόμενο στο Δ' εξάμηνο σπουδών

  Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα ΙV - Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά: Μέρος Β' Β' ενδιάμεσο επίπεδο στην Ξένη Γλώσσα με σύνθετες ασκήσεις ανάπτυξης γραπτού λόγου και λεξιλογίου. Έμφαση δίνεται στην ορθή δομή και δημιουργία επιστημονικών εργασιών και στην αντιμετώπιση συχνών υφολογικών λαθών. Από το μάθημα αυτό δικαιούνται απαλλαγής οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge Proficiency in English).

 • Μάθημα προσφερόμενο στο Ε' εξάμηνο σπουδών

  Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα V - Επιχειρησιακή Αλληλογραφία & Επικοινωνία Ανάπτυξη ικανοτήτων σε θέματα ενδοεταιρικής ή διαεταιρικής επικοινωνίας με υποδείγματα και οδηγίες για την ορθή σύνταξη εξειδικευμένων μορφών επιχειρησιακής αλληλογραφίας, όπως και σε θέματα διαπολιτισμικής προφορικής επαφής και επικοινωνίας. Κανείς φοιτητής δεν δικαιούται απαλλαγής από το μάθημα, ανεξαρτήτως πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

 • Μάθημα προσφερόμενο στο ΣΤ' εξάμηνο σπουδών

  Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα VΙ - Επιχειρησιακή Ορολογία Ανάπτυξη ικανοτήτων σε θέματα εξειδικευμένης επαγγελματικής και ακαδημαϊκής επιχειρησιακής ορολογίας μέσα από ένα φάσμα αυθεντικών επιχειρησιακών κειμένων, αλλά και αποσπασμάτων από ακαδημαϊκά συγγράμματα ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο κάθε Τμήματος. Κανείς φοιτητής δεν δικαιούται απαλλαγής από το μάθημα, ανεξαρτήτως πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά για απαλλαγή από τα μαθήματα 1ου-4ου εξαμήνου πρέπει να είναι επισήμως αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων ανά Ξένη Γλώσσα θα βρείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Για την Αγγλική Γλώσσα: www.aueb.gr/lessons/english/

Για τη Γαλλική Γλώσσα: http://www.aueb.gr/lessons/french/

Για τη Γερμανική Γλώσσα: http://www.aueb.gr/lessons/german/

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 22-01-2020