Εσωτερικός Έλεγχος

 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) του Ο.Π.Α. συστάθηκε ως αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα με την από 16/12/2022 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ακ. έτους 2022-2023, η οποία  δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ τ. Β’ 6990/31-12-2022.

Η ΜΕΕ λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη του Ο.Π.Α. και ασκεί τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου (Internal Audit).

Η ΜΕΕ, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης του Ο.Π.Α., συνεισφέρει στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου, ενεργώντας προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

 

Έργο της ΜΕΕ

Αποστολή της ΜΕΕ είναι η βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Ο.Π.Α. με στόχο: α) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του, β) την αξιοπιστία του και γ) την υποστήριξη του Ο.Π.Α. για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων μέσω της εύλογης διαβεβαίωσης ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου.

Η ΜΕΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ν. 4795/2021 (Α’ 62). Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Μονάδας είναι:

α) η αξιολόγηση της επάρκειας και της καταλληλότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και στις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λοιπές δομές και μονάδες του Ο.Π.Α.,

β) η σύνταξη εγχειριδίων εσωτερικού ελέγχου,

γ) η αξιολόγηση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Ο.Π.Α.  βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας,

δ) η αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των προγραμμάτων,

ε) η διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων του Ο.Π.Α.,

στ) η κατάρτιση προγράμματος εσωτερικών ελέγχων των διοικητικών, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και υπηρεσιακών μονάδων και δομών του Ο.Π.Α., λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος,

ζ) η διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων στις διοικητικές υπηρεσίες, στις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και λοιπές δομές και μονάδες του Ο.Π.Α. και την κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου,

η) η υποβολή περιοδικής αναφοράς προς τον Πρύτανη και το Συμβούλιο Διοίκησης σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις προτάσεις των εσωτερικών ελέγχων,

θ) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού, οι υπολειμματικοί κίνδυνοι και η αξιολόγησή τους, λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών. Η ετήσια έκθεση συνοδεύεται από Γνώμη που υποβάλλεται στον Πρύτανη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4795/2021,

ι) ο έλεγχος εφαρμογής και συμμόρφωσης με το εξωτερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος, καθώς και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κάθε φορέα ή οντότητας που υπάγεται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της διενέργειας των δαπανών και της διαχείρισης της ακίνητης, κινητής και διανοητικής περιουσίας του Ο.Π.Α., με στόχο τον εντοπισμό φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον,

ια) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις υπηρεσίες, δομές και μονάδες του Ο.Π.Α.,

ιβ) η παροχή συμβουλευτικών έργων επί του συνόλου των υπηρεσιών, δομών και μονάδων του Ο.Π.Α. με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, της διαχείρισης κινδύνων (risk assessment) που απειλούν την επίτευξη των στόχων των επιμέρους υπηρεσιών του Ο.Π.Α.  και των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal control),

ιγ) η παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από κάθε υπηρεσία, δομή, μονάδα του Ο.Π.Α. σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.

Η ΜΕΕ του Ο.Π.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες της, πέραν των διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λοιπών μονάδων και δομών του Ο.Π.Α., στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και άλλους φορείς ή οντότητες που σχετίζονται με το Ο.Π.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε φορέα ή οντότητα.

 

Στελέχωση της ΜΕΕ

Στη ΜΕΕ προΐσταται υπάλληλος του Ο.Π.Α., όλων των κλάδων ΠΕ που πληροί κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που καθορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021. Ο νυν Αναπλ. Προϊστάμενος της ΜΕΕ έλαβε Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Κωδικός Πιστοποίησης 11.10.741.201).

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοi: Κανονισμός Λειτουργίας ΜΕΕ  -  Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών  

Θεσμικό ΠλαίσιοΝ.4795/2021 - Ν.4957/2022   - Διεθνή Πρότυπα

Επικοινωνία: Φραγκίσκος Γιαλιτάκης, Αναπλ. Προϊστάμενος ΜΕΕ

Τηλ: 2108203990 E-mail: mee@aueb.gr και franciscos@rc.aueb.gr

 

Τελευταία ενημέρωση: 09-01-2024