Αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ξεκινάει τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 

Για το ακαδ.έτος 2024-2025: Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 26/04/2024
 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Πέμπτη 30/05/2024

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας*.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

 

      Κάνε Αίτηση

 

*Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 κύκλων:

 • Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα βάσει προκήρυξης δικαιολογητικά από 01/04/2024 μέχρι και 26/4/2024 (1ος κύκλος), θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός Μαΐου και Ιουνίου.
 • Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα βάσει προκήρυξης δικαιολογητικά από 27/04/2024 μέχρι και 30/05/2024 (2ος κύκλος), θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουνίου.
 • Τα χρονικά διαστήματα των δυο επιμέρους κύκλων αιτήσεων ισχύουν για τις αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν στο τμήμα πλήρους ή/και στο τμήμα μερικής φοίτησης του Προγράμματος.
 • Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά σε έναν από τους 2 κύκλους (δηλαδή όποιος υποβάλει αίτηση μέχρι και 26/4 δεν πρέπει να υποβάλει και πάλι στον επόμενο κύκλο).

 

 

Προκήρυξη Ακαδ.Έτους 2024-2025 

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 4834/τ.Α’/21- 7-2022)

Τα μαθήματα του προγράμματος ξεκινούν τον Οκτώβριο και προσφέρονται σε δύο Τμήματα, ένα Πλήρους Φοίτησης για φοιτητές χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 3 εξάμηνα και ένα Μερικής Φοίτησης για στελέχη επιχειρήσεων με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 4 εξάμηνα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) αρχίζει συνήθως τον Απρίλιο/Μάϊο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 6697B/27-11-2023) και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022. Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης:

Για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, τα τέλη φοίτησης, ορίζονται σε πέντε χιλιάδες (5000) Ευρώ και για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης ορίζονται σε έξι χιλιάδες οκτακόσια (6800) Ευρώ.

Υποτροφίες δίνονται με βάση το Ν.4957/2022.

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

 • Βαθμός πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1/Γ1)
 • Βαθμός GMAT (εάν υπάρχει)
 • Χρόνος προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει
 • 2 Συστατικές Επιστολές, από καθηγητές ή από εργοδότες
 • Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης από ομάδα καθηγητών

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 • Βαθμός πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1/Γ1)
 • Χρόνος προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας μετά τη λήψη του πτυχίου)
 • Συνάφεια θέσης εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει)
 • 2 Συστατικές Επιστολές, από καθηγητές ή  εργοδότες
 • Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης από ομάδα καθηγητών

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά 
 • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 • Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής δεν απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4957/2022, όπως ισχύει με την τροποποίησή του από το άρθρο 36 του ν. 5029/2023.
 • 2 συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο C1/Γ1(επικυρωμένο)
 • Αποδεικτικά χρόνου προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου (εάν υπάρχει)
 • Αποδεικτικό βαθμολογίας GMAT (εάν υπάρχει)

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά 
 • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. 
 • Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής δεν απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4957/2022, όπως ισχύει με την τροποποίησή του από το άρθρο 36 του ν. 5029/2023.
 • Πιστοποίηση προϋπηρεσίας με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση ενσήμων και βεβαίωση εργοδότη
 • Συνάφεια θέσης εργασίας που αποδεικνύεται με βεβαίωση ή συστατική επιστολή εργοδότη (εάν υπάρχει)
 • 2 συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο C1/Γ1 (επικυρωμένο)
 • Αποδεικτικό βαθμολογίας GMAT (εάν υπάρχει)
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου (εάν υπάρχει)

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

Χρήσιμες οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης (τμήμα Πλήρους φοίτησης)

Χρήσιμες οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης (τμήμα Μερικής φοίτησης)

 

Συστατικές Επιστολές

1.Έντυπο συστατικής επιστολής (η συγκεκριμένη φόρμα δεν είναι υποχρεωτική)

2. Αποστολή Συστατικών Επιστολών για τις αιτήσεις υποψηφιότητας ακ.έτους 2024-2025

Η υποβολή συστατικών επιστολών θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων

Διαδικασία Επιλογής

 

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη, δε δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση αποδοχής αυτής.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 6697Β/27-11-2023) και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022. «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 4834/τ.Α’/21-7-2022).