Στόχοι του Προγράμματος

  • Να αναπτύξει το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στους διοικητικούς αλλά και στους στρατηγικούς - αναπτυξιακούς ρόλους της ΔΑΔ.
  • Να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με θεμελιώδεις μεθοδολογίες και εργαλεία που είναι χρήσιμα για να αντιμετωπίζουν τα πολύπλοκα ζητήματα της ΔΑΔ και να αξιολογούν τις εκάστοτε τάσεις ή σύγχρονες προσεγγίσεις τόσο σε επιστημονικό και ερευνητικό όσο και σε επαγγελματικό πεδίο.
  • Να αναπτύξει τις ειδικευμένες ικανότητες χειρισμού των λειτουργιών και των συστημάτων της ΔΑΔ (προσλήψεις, αμοιβές, αξιολόγηση, εκπαίδευση, ανάπτυξη, αντιμετώπιση αλλαγών, κ.λπ.).
  • Να αναπτύξει τις ηγετικές ικανότητες των συμμετεχόντων.
  • Να αναπτύξει ικανότητες αντίληψης του εξωτερικού περιβάλλοντος που είναι απαραίτητες για τη στρατηγική εναρμόνιση της ΔΑΔ με τη συνολική οργανωσιακή και διοικητική ανάπτυξη της επιχείρησης - οργανισμού.

Γνωρίστε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και μέσα από το εταιρικό video, το οποίο είναι διαθέσιμο στo YouTube κανάλι μας:  https://www.youtube.com/watch?v=S4kRsz-rZcM