Δίδακτρα - Υποτροφίες

Για τη φοίτηση στο ΔΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης (σύμφωνα με το ΦΕΚ3082/27-7-2018, άρ.8 και τον Ν. 4957/2022, (ΦΕΚ 4834/τ.Α’/21- 7-2022). Για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, τα τέλη φοίτησης, ορίζονται σε πέντε χιλιάδες (5000) Ευρώ και για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης ορίζονται σε έξι χιλιάδες οκτακόσια (6800) Ευρώ.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου (απόφαση 5ης Συνεδρίασης Συγκλήτου από 9/11/2023) Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ6697Β/27-11-2023) και του Ν.4957/2022.