Συχνές ερωτήσεις / FAQs

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Διοίκησης Προσωπικού, σε μεγάλους οργανισμούς είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης απευθύνεται σε αποφοίτους/ κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 4834/τ.Α’/21- 7-2022), με πολύ καλή γνώση Αγγλικών, που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στον τομέα της διοίκησης προσωπικού μεγάλων οργανισμών και να σταδιοδρομήσουν σε αυτό το αντικείμενο.

Το Τμήμα Στελεχών απευθύνεται σε στελέχη με 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία (μετά τη λήψη του πτυχίου), ιδανικά στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (στελέχωση, αμοιβές, εκπαίδευση και αξιολόγηση εργαζομένων), και πολύ καλή γνώση Αγγλικών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την εμπειρία από το χώρο εργασίας τους με τη θεωρητική και επιστημονική κατάρτιση που είναι απαραίτητη για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή πρακτικών και εργαλείων ΔΑΔ.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες και είτε να εκπονήσουν διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δέκα πέντε (15) Πιστωτικές Μονάδες (υποχρεωτική για το τμήμα Πλήρους φοίτησης), είτε να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα επιλογής αντίστοιχου αριθμού της διπλωματικής εργασίας Πιστωτικών Μονάδων (επιλογή για το τμήμα Μερικής φοίτησης).

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική αλλά σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας ή/και ενδεχομένως κάποιες διαλέξεις / παρουσιάσεις (π.χ. ξένοι ομιλητές) να είναι στην αγγλική.

 

ΑΙΤΗΣΗ

Η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδ.έτος 2024-2025 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφιότητας θα ξεκινήσουν 01/04/2024.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την αίτηση υποψηφιότητάς σας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://e-graduate.applications.aueb.gr/ (ο σύνδεσμος θα λειτουργεί για το ΜΠΣ από 1/4/2024). Απαιτείται «Εγγραφή» νέου χρήστη, με τους κωδικούς εισέρχεστε στην «Εφαρμογή Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών». Στη συνέχεια από το Menu Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα Προγράμματα. Για να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης στο ΔΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού επιλέγετε ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Πλήρους/ Μερικής Φοίτησης).

Ναι, υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης.

 Ο διαχωρισμός της διαδικασίας σε δύο κύκλους αφορά το χρονικό διάστημα επεξεργασίας και αξιολόγησης των αιτήσεων.

Όχι. Υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά μόνο μια φορά (είτε στον 1ο είτε στον 2ο κύκλο).

Όσο νωρίτερα υποβάλλετε την αίτησή σας, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει σε επεξεργασία και αξιολόγηση. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στον 1ο κύκλο (λήξη τέλη Απριλίου) θα αξιολογηθούν εντός του Μαΐου/Ιουνίου. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στον 2ο κύκλο θα αξιολογηθούν εντός του Ιουνίου.

Όχι. Εφόσον η διαδικασία υποβολής αίτησης ολοκληρωθεί επιτυχώς από την πλευρά σας , έχετε ανεβάσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σας εμφανιστεί και το σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτησή σας έχει καταχωριθεί και θα προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης.

Ναι. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και στα δυο προγράμματα, εφόσον πληροίτε τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής. Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία συμπλήρωσης της αντίστοιχης ηλεκτρονικής αίτησης 2 φορές, μια για το τμήμα πλήρους και μια για το τμήμα μερικής φοίτησης.

Όχι δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε ταχυδρομική αποστολή. Όλα τα δικαιολογητικά αναρτώνται (σκαναρισμένα) από εσάς ηλεκτρονικά στην αίτηση, βάσει των σχετικών οδηγιών.

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στο πεδίο "επισυναπτόμενα αρχεία" θα πρέπει ν’ ανεβάσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως έχουν οριστεί στην προκήρυξη (βιογραφικό σημείωμα, πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία με Μ.Ο., πτυχίο αγγλικών, κλπ). Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα με ευκρίνεια και σε μορφή αρχείου pdf.

Με βάση την προκήρυξη του Προγράμματος για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης απαιτούνται:

 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά
 • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 • Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής δεν απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4957/2022, όπως ισχύει με την τροποποίησή του από το άρθρο 36 του ν. 5029/2023.
 • 2 συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο C1/Γ1 (επικυρωμένο)
 • Αποδεικτικά χρόνου προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου (εάν υπάρχει)
 • Αποδεικτικό βαθμολογίας GMAT (εάν υπάρχει)

Για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης απαιτούνται:

 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά
 • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής δεν απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4957/2022, όπως ισχύει με την τροποποίησή του από το άρθρο 36 του ν. 5029/2023.
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ή αναλυτική βεβαίωση ενσήμων) και βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύουν το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας (μετά την ημερομηνία λήψης πτυχίου)
 • Βεβαίωση ή συστατική επιστολή εργοδότη που να αποδεικνύει τη συνάφεια της θέσης εργασίας (εάν υπάρχει)
 • 2 συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο C1/Γ1 (επικυρωμένο)
 • Αποδεικτικό βαθμολογίας GMAT (εάν υπάρχει)
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου (εάν υπάρχει)

Εάν η εξέταση για την απόκτηση του τίτλου στην αγγλική γλώσσα είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο των αιτήσεων (δηλαδή μέχρι και τέλος Μαϊου), η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και να επισυναφθεί μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναγράφονται:

 Ι.   Η ημερομηνία των προγραμματισμένων εξετάσεων.

ΙΙ.  Ο τίτλος του πτυχίου για το οποίο πρόκειται να  εξεταστείτε (π.χ. CERTIFICATE OF PROFICIENCY).

ΙΙΙ. Η δήλωση πως «Μέχρι την ημερομηνία των εγγραφών θα έχω προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό».

 

Ναι. Στα δικαιολογητικά θα συμπεριλάβετε επιπλέον το αποδεικτικό συμμετοχής σας στην εξέταση και μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναγράφονται:

Ι. Η  ημερομηνία των προγραμματισμένων εξετάσεων
ΙΙ. Ο τίτλος του πτυχίου για το οποίο εξεταστήκατε (π.χ. CERTIFICATE OF PROFICIENCY).
ΙΙΙ. Η δήλωση πως «Τα αποτελέσματα της εξέτασης είναι σε αναμονή και μέχρι την ημερομηνία των εγγραφών θα έχω προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό».

Αποδεκτοί γίνονται όλοι οι τίτλοι γλωσσομάθειας που ορίζονται/ έχουν εγκριθεί από τον ΑΣΕΠ

Ναι. Απαιτείται επικύρωση για τον ξενόγλωσσο τίτλο σπουδών (αγγλικής) επιπέδου Γ1/C1 και άνω. Η επικύρωση γίνεται από την εκδούσα αρχή του τίτλου ή από δικηγόρο.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 4834/τ.Α’/21- 7-2022). Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής δεν απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4957/2022, όπως ισχύει με την τροποποίησή του από το άρθρο 36 του ν. 5029/2023.

Οι 2 συστατικές επιστολές που απαιτούνται βάσει προκήρυξης, μπορούν να προέρχονται είτε από ακαδημαϊκό προσωπικό είτε και από εργοδότες.

Η υποβολή συστατικών επιστολών θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Ναι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να το χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε, αν θέλετε, να το βρείτε στο σύνδεσμο

Ναι.

Η εργασιακή προϋπηρεσία πρέπει να αποδεικνύεται με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ή αναλυτική βεβαίωση ενσήμων) στην οποία να αναγράφεται η χρονική περίοδος της ασφάλισης ΚΑΙ 
 2. Βεβαίωση εργοδότη υπογεγραμμένη και με σφραγίδα οργανισμού/εταιρείας στην οποία να αναγράφεται το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, το είδος της απασχόλησης (πλήρης, μερική, ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και ο τίτλος της θέσης. Σε περίπτωση απασχόλησης σε χώρα της αλλοδαπής, αντίστοιχη βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, επίσημα μεταφρασμένες και επικυρωμένες. Η πρακτική άσκηση δεν λαμβάνεται υπόψη ως προσμετρούμενη εργασιακή προϋπηρεσία.

Η ηλεκτρονική αίτησή σας θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη κατά τη στιγμή της υποβολής της. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να προσθέσετε εκ των υστέρων κάποιο δικαιολογητικό, από τα απαιτούμενα βάσει προκήρυξης, το αποστέλετε με mail στο hrmsc_secr@aueb.gr αναφέροντας το ID της αίτησης υποψηφιότητάς σας και το τμήμα που υποβάλατε αίτηση (πλήρους ή μερικής).

Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη: α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από την Ε.Π.Σ.(π.χ. ελάχιστος βαθμός πτυχίου, ή GMAT, κ.λπ.).
γ) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από την Ε.Π.Σ Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.
δ) Ιεραρχεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (MS Teams).

Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα σας σταλεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας επεξεργασίας των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που γίνεται δεκτός/ή στο Πρόγραμμα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την προσφορά θέσης, το αργότερο ως τα τέλη Ιουλίου.

Ναι. Θα σας σταλεί μήνυμα επανατροφοδότησης για την αίτησή σας και τη διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής (συνήθως τέλη Ιουλίου).

Ναι. Θα συμπλήρωσετε και πάλι την ηλεκτρονική σας αίτηση, στο τμήμα που σας ενδιαφέρει και θα επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Στο τελευταίο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης ("Επιπλέον πληροφορίες") θα αναφέρετε ότι είχατε κάνει αίτηση και την προηγούμενη χρονιά στο Πρόγραμμά μας.

 

ΦΟΙΤΗΣΗ

Περιλαμβάνει 16 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ή 4 επιπλέον μαθήματα για το τμήμα μερικής φοίτησης).

Η διάρκεια φοίτησης είναι 3 εξάμηνα για το τμήμα πλήρους φοίτησης και 4 εξάμηνα για το τμήμα μερικής φοίτησης (έως 5 εάν επιλέξουν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

Στο τμήμα πλήρους φοίτησης τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινά/ πρωινές ή μεσημεριανές ώρες. Στο τμήμα μερικής φοίτησης τα μαθήματα διεξάγονται 3 φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες.

Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα (απευθύνονται σε αποφοίτους σχολών εκτός Διοίκησης, Οικονομικών) ξεκινάνε το Σεπτέμβριο 2024. Τα μαθήματα της 1ης περιόδου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ξεκινούν στις αρχές Οκτωβρίου 2024.

 

Με βάση το ΦΕΚ επανίδρυσης/λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης/ με φυσική παρουσία.

Ναι. Με βάση τον κανονισμό σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική (υπάρχει έλεγχος και καταγραφή παρουσιών), με ένα μικρό ποσοστό απουσιών που μπορεί να δικαιολογηθεί σε ένα μάθημα. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στον Κανονισμό Σπουδών.

Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης είναι δώδεκα (12) μήνες, στην οποία περιλαμβάνονται δύο (2) εξάμηνα σπουδών και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών.

Με βάση τον κανονισμό σπουδών του Προγράμματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει προσωρινή αναστολή φοίτησης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα.

Για τη φοίτηση στα τμήματα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης . Για το τμήμα πλήρους φοίτησης, τα τέλη φοίτησης, ορίζονται σε πέντε χιλιάδες (5000) Ευρώ και για το τμήμα μερικής φοίτησης ορίζονται σε έξι χιλιάδες οκτακόσια (6800) Ευρώ.

Οι δόσεις των τελών φοίτησης είναι 4 για το τμήμα πλήρους φοίτησης και 5 για το τμήμα μερικής φοίτησης. Μια δόση καταβάλεται κατά την εγγραφή και οι υπόλοιπες στην αρχή κάθε εξαμήνου φοίτησης.

Υποτροφίες χορηγούνται σύμφωνα με τον Ν.4957/2022.

Ναι. Από το 2007 υπάρχει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που απευθύνεται κατά προτεραιότητα στους φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης. Κάθε χρόνο 25-30 φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μεγάλων εταιρειών/ οργανισμών.

Ναι, εφόσον προβλέπεται και εγκρίνεται από τις διαδικασίες της εταιρείας/οργανισμού απασχόλησης του φοιτητή (τμ.Μερικής φοίτησης).

Εάν δεν σας κάλυψαν οι παραπάνω απαντήσεις και έχετε ακόμα απορίες, στείλτε μας το ερώτημα σας στο hrmsc_secr@aueb.gr και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.