Κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση και κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για σύντομης διάρκειας διδασκαλία σε ιδρύματα – εταίρους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Erasmus+

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ

 

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, περιλαμβάνεται η δράση που αφορά στην κινητικότητα α) του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε ιδρύματα, οργανισμούς, επιχειρήσεις επιλέξιμων Ευρωπαϊκών χωρών με αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση και β) του διδακτικού προσωπικού για σύντομης διάρκειας διδασκαλία σε πανεπιστήμια με τα οποία το ΟΠΑ έχει υπογεγραμμένη διμερή συμφωνία Erasmus+.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

23 ΜΑΙΟΥ - 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

 

Για την ΑΙΤΗΣΗ πατήστε εδώ

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

Η κινητικότητα, που μπορεί να υλοποιηθεί από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2020, θα πρέπει να διαρκεί κατ' ελάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες και μέγιστο 5 εργάσιμες ημέρες, συν δύο (2) ημέρες, μία για τη μετάβαση στο εξωτερικό και μία για την επιστροφή (προαιρετικά). Τα μέλη διδακτικού προσωπικού που θα συμμετάσχουν στη δραστηριότητα "σύντομης διάρκειας διδασκαλία στο εξωτερικό" πρέπει να πραγματοποιήσουν κατ’ ελάχιστο 8 ώρες διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (ασχέτως των ημερών παραμονής τους εκεί).

Η επιλογή των αιτήσεων για τους διδάσκοντες θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές Erasmus+ των Τμημάτων του ΟΠΑ. Σημειώνεται ότι, οι διδάσκοντες οφείλουν να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα προσφέρουν στους φοιτητές τους κατά το διάστημα της απουσίας τους στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση του Ομίλου ΟΠΑ με το ΙΚΥ, τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων οι παρακάτω πληροφορίες που παρέχονται από το ΙΚΥ:

Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν ως υποτροφία κινητικότητας το ποσό του αεροπορικού τους εισιτηρίου, σύμφωνα με τη ζώνη χιλιομετρικής απόστασης, χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό (online) μετρητή απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) βάσει του ισχύοντος ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης.

 

Ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης

Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα - Κινητικότητα προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου - Χρηματοδοτική Συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διανυόμενη απόσταση

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χλμ:

 20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ ή άνω:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών (δαπάνες διαβίωσης)

 

Χώρα Υποδοχής

Προσωπικό από Χώρες Προγράμματος

Ημερήσιο ποσό σε ευρώ

Ομάδα A - Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

162

Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

144

Ομάδα Γ - Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία

126

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (Για την αίτηση πατήστε εδώ)
  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος περιγράφει: α) το αντικείμενο της εργασίας του, β) τα προβλεπόμενα οφέλη από την κινητικότητα και γ) το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης (όπου αυτό υπάρχει) που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Η φόρμα πρέπει να φέρει τη σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου. (Για τη φόρμα πατήστε εδώ)
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (το συγκεκριμένο επίπεδο υποδηλώνει καλή γνώση της γλώσσας στην οποία πραγματοποιείται η επιμόρφωση)
  • Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή έργου, για τους υποψηφίους με την ιδιότητα του συμβασιούχου ΙΔΟΧ ή έργου
  • Μετά την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής του υπαλλήλου από φορέα υποδοχής υποβάλλεται στο γραφείο Erasmus βεβαίωση του προϊσταμένου του υπαλλήλου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία μετακίνησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων του διοικητικού προσωπικού, μελών ΕΔΙΠ και μελών ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου καθώς και χορήγησης άδειας για μετακίνηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+» πατήστε εδώ.

Όλοι οι διακινούμενοι πρέπει να έχουν επιστρέψει στην Αθήνα το αργότερο μέχρι και την 31 Μαΐου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Erasmus+ (κκ Ντέλιου Κλεοπάτρα και Ραφαηλίδου Μυρτώ, email: cleoqual@aueb.gr, mrafailidou@aueb.gr) το αργότερο μέχρι και την 3η Ιουνίου 2019.  

 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Γραφείο Erasmus+ ΟΠΑ

 

ID: 
1721

Τελευταία ενημέρωση: 23-05-2019