Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2024

 

Εσωτερικά Μέλη

Επικύρωση από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού καταλόγου για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των Εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ονομαστικός εκλογικός κατάλογος μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ για εκλογή εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης (αρχείο pdf)

Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΟΠΑ

Υπόδειγμα Αίτησης Εσωτερικού Μέλους

Εξωτερικά Μέλη

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εxtension of the deadline for the International Open Call for the Designation of Five Governing Council External Members at Athens University of Economics and Business

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΟΠΑ
International Open Call for the designation of five Governing Council external members at Athens University of Economics and Business

Υπόδειγμα Αίτησης Εξωτερικού Μέλους

Application Form - External Member 

 

Νομοθετικές Διατάξεις περί Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 14 Νόμος 4957/2022, Αρμοδιότητες Συμβουλίου ∆ιοίκησης

Άρθρο 8 Νόμος 4957/2022, Συμβούλιο ∆ιοίκησης

Άρθρο 9 Νόμος 4957/2022, ∆ιαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου ∆ιοίκησης

Άρθρο 10 Νόμος 4957/2022, ∆ιαδικασία εκλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου ∆ιοίκησης

Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου.

 

ID: 
4275

Τελευταία ενημέρωση: 04-04-2024