Πρόσληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 5081

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011,

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 17/9/2020 απόφαση της 2ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχεις τροποποιηθεί και ισχύει, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο κάτωθι γνωστικό αντικείμενο κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

 

  • Τραπεζική Χρηματοοικονομική

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

  • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΕΔΩ),
  • βιογραφικό σημείωμα,
  • συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  • αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται,
  • βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

 

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

 

*

 

                                                                            Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του φορέα.

ID: 
2492
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2020