Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12/11/2018

Αρ. Πρωτ. 31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.

Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. (Εταιρία) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (3 μηνών), με δυνατότητα παράτασης, τρεις (3) συνεργάτες, φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί συνίσταται στη λειτουργία του καταστήματος αναμνηστικών ειδών ΟΠΑ shop στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου «Αντωνιάδου».

Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 μήνες, με δοκιμαστική περίοδο 2 εβδομάδων και δυνατότητα παράτασης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 1. Να είναι φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 3. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Windows, MS Office & Internet)
 4. Ικανότητα πωλήσεων

Επιθυμητά προσόντα:

 1. Εμπειρία σε ανάλογη θέση
 2. Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και οργάνωσης, αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης, εμπορικό και ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία, πρωτοβουλία, συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

 

Βαθμολογία αντιστοιχούσα σε προσόντα - κριτήρια

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων για τα παρακάτω προσόντα, τα οποία βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

 

Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος Βαθμός

Κριτηρίου

Βαρύτητα

Κριτηρίου

1.

Αγγλική Γλώσσα

Βαθμολογείται η ύπαρξη πιστοποιητικού

10

10%

2.

Γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα:

α) επεξεργασίας κειμένου,

β) υπολογιστικών φύλλων,

γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Βαθμολογείται η ύπαρξη πιστοποιητικού

10

10%

3.

Εμπειρία σε ανάλογη θέση

5 βαθμοί ανά έτος και μέχρι 3 έτη

20

20%

4.

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου (ενδεικτικά αναφέρονται η ικανότητα επικοινωνίας, η οργανωτική ικανότητα και η δυνατότητα αποτελεσματικότητας στην εργασία σε συνθήκες πίεσης)

Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατή η χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων αν αυτό κριθεί αναγκαίο)

60

60%

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Πατησίων 80, 10434 Αθήνα (4ος όροφος).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
 4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
 5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 7. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει την Εταιρία να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 8. Η Εταιρία μπορεί με απόφασή της να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Έντυπο του παραρτήματος Α΄
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης) πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που ζητούνται στην πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διεύθυνση Πατησίων 80, 10434, Αθήνα, 4ος όροφος, μέχρι την 30η/11/2018, ώρα 15:00. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 31/12-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 726 κα Όλγα Μάνου.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ &

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Καθηγητής

*

Βλάσιος Σταθακόπουλος

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

 

Όνομα : ……………………………………………………………….

Επώνυμο : ……………………………………………………………….

Δ/νση : ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….

Ε-mail: ………………………………………………………………

 

 

ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ

 

Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη σύναψη σύβασης έργου με την ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑ Α.Ε.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

Ημερομηνία: ../../2018

 

ID: 
1336
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 12-11-2018