Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό 11307901

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17/07/2019

Αρ. πρωτ. 1807/22512-19

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 20691/2019-03.07.2019

      ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΩΩΔ0469Β4Μ-Ζ2Ξ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ 2019-2020»,  με κωδικό 11307901

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ­ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό 11307901, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 10/07/2019 α­πόφαση της 18ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με (ΑΔΑ: ΨΨΦΒ469Β4Μ-ΛΑΘ), να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κειας ­έως δώδεκα (12) μηνών, έναν (1) συνεργάτη, με το κάτωθι φυσικό αντικείμενο συνολικής διάρκειας 104 ωρών:

 

«Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

Συγκεκριμένα:

 • Αναγνώριση και καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών του πλαισίου της ομάδας συμμετεχόντων φοιτητών.
 • Σχεδιασμός ειδικού εκπαιδευτικού υλικού που να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ξενόγλωσσων σπουδαστών.
 • Εισαγωγή των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ σε βασικές γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και ομιλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας της γλώσσας.
 • Εισαγωγή στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και παροχή πληροφοριών  για τη σύγχρονη Ελλάδα.
 • Επιμερισμός εργασιών και επίβλεψη φοιτητών ως προς την πραγματοποίησή της.
 • Διενέργεια εξετάσεων, αξιολόγηση απόδοσης συμμετεχόντων και παροχή ανατροφοδότησης σε αυτούς.
 • Αξιολόγηση του μαθήματος και του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητών από την εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας και παροχή προτεινόμενων βελτιωτικών ενεργειών για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης  του προγράμματος Erasmus+ στο ΟΠΑ.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών με επίσημες  ξεναγήσεις  των φοιτητών καθώς και μελών προσωπικού που επισκέπτονται το ΟΠΑ στο πλαίσιο του Erasmus+ σε αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.

 

Εκτιμώμενη διάρκεια:  έως δώδεκα (12) μήνες (το αργότερο μέχρι τις 30/09/2020).

 

Προϋπολογισμός: έως 5.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους κρα­­τήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί – τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι ο­ποί­ες θα ε­πιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας ή/και Παιδαγωγικής ή/και Ιστορίας & Αρχαιολογίας, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας ή/και Παιδαγωγικής ή/και Ιστορίας & Αρχαιολογίας.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών  στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ειδικά σε αλλόγλωσσους (φοιτητές ή σπουδαστές Ελληνικών ή ξένων Δημόσιων ή Ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  ή οργανισμών).
 • Πολύ καλή  γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με ειδίκευση στη Διδακτική/Διδασκαλία ή/και Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ειδικά σε αλλόγλωσσους (φοιτητές ή σπουδαστές Ελληνικών ή ξένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
 • Καλή γνώση της Γερμανικής ή της Γαλλικής ή της Ισπανικής  γλώσσας.
 • Επιμόρφωση ή πρακτική άσκηση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας.

 

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος

βαθμός

κριτηρίου

Βάρος

κριτηρίου

1.

Βαθμός πτυχίου (κλίμακα [5-10])

2.0 x βαθμός πτυχίου

20

20%

2.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με ειδίκευση στη Διδακτική/Διδασκαλία ή/και στην  Εκπαίδευση Ενηλίκων.

 

20

20%

3.

Καλή γνώση της Γερμανικής ή της Γαλλικής ή της Ισπανικής γλώσσας.

 

 

10

10%

4.

Εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ειδικά σε αλλόγλωσσους (φοιτητές ή σπουδαστές Ελληνικών ή ξένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

Έξι (6) βαθμοί για κάθε έτος εμπειρίας.

Μέγιστος βαθμός βαθμολόγησης: πέντε (5) έτη

30

30%

5.

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου και της κατάρτισης του. Ενδεικτικά αναφέρονται τυχόν εμπειρία σε μεταφράσεις αλλά και ο βαθμός κατάρτισης του υποψηφίου στις βασικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε στιλ μάθησης, σε μοντέλα αξιολόγησης, σε βασικές αρχές στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας και ειδικά της ελληνικής. Επιπλέον αξιολογούνται συγκεκριμένες δεξιότητες όπως χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία, στη δημιουργία διδακτικού υλικού και στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων (θα συνεκτιμηθεί η υποβολή εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή).

Προσωπική συνέντευξη

20

20%

 

 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ι­στο­σε­­­λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκε­κρι­μέ­­­νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη δι­εύ­θυν­ση Κε­φαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φα­κέ­λους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμ­φω­να με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690­/­1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­γρα­φο της Αρ­χής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­και­­ώ­μα­­τά του κατά τα προβλεπόμενα (τεκμηρίωση υ­πέρ­τερου έν­­νομου συμφέροντος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σκλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προ­πτυ­χιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν κι έχουν χορηγηθεί α­πό ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146 /­­2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ­σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συν­δυ­α­­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέ­πει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο­δευ­ό­μενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ­σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαί­­σιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μί­σθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμ­βαλ­λό­με­­νου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σ­κλη­σης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιη­θούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδια­φε­ρό­με­­­νου  με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πρα­­γ­­ματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερό­με­νο­/­­ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πί­νακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚ/ΟΠΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώ­μα­τα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δι­ατηρεί το δικαίωμα επιλο­γής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη δι­α­κριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασ­δή­ποτε αξιώσεως των ενδια­φε­­ρο­­μένων.
 10. Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 11. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α’).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
 3. Α­ντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυ­ρώ­­σεις μόνον εάν ζητηθούν),
 4. Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
 5. Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­­­να­φέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος, Πρωτόκολλο, έως 31/07/2019, ώρα 16:00.

 

Στον φά­­κελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της…………………………………………………

«Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης εν­δια­φέροντος, για τη Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό έργου 11307901»

 

Σε πε­ρίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Αρ­μόδια επικοινωνίας: κα Βασιλική Παπαβασιλείου (τηλ. 210-82.03.270).

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη

ID: 
1802
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2019