Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου 11291701

Αθήνα, 26/03/2020

Αρ. πρωτ. 1807/10992-20

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου 11291701

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό έργου 11291701, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 11/03/2020 απόφαση της 40ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ4Υ469Β4Μ-64Ν) να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως τριάντα έξι (36) μηνών (01/06/2020 – 31/05/2023), έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior Researcher. Το φυσικό αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου συνίσταται στα εξής:

 

 • Stage 3: Defining Action Plans (Προσδιορισμός Σχεδίων Δράσης)
 • Stage 4: Implementing and Monitoring Action Plans (Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης)

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως τριάντα έξι (36) μήνες (01/06/2020 – 31/05/2023).

 

Προϋπολογισμός: έως είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (25.520,15€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των φόρων και ειδικών κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί – τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο, σε δεκάβαθμη κλίμακα, με ελάχιστη βαθμολογία 6,50 («λίαν καλώς»).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή σε συναφές αντικείμενο, σε δεκάβαθμη κλίμακα, με ελάχιστη βαθμολογία 6,50 («λίαν καλώς»).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία, σε έρευνα και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Υπεύθυνης Καινοτομίας.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητο προσόν αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 • Ερευνητική εμπειρία σε ΑΕΙ.

 

ΑΑ

Κριτήριο

Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος Βαθμός Κριτηρίου

Βάρος Κριτηρίου

1

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός κριτηρίου = βαθμός πτυχίου x 10

100

15%

2

Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος

Βαθμός κριτηρίου = βαθμός πτυχίου x 10

100

25%

3

Επιπλέον ερευνητική εμπειρία σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Υπεύθυνης Καινοτομίας

33,33 βαθμοί για κάθε έτος, πλέον των πέντε (5). Από το 6ο έως το 8ο. Μέγιστη βαθμολόγηση προϋπηρεσίας  τρία (3) έτη

100

40%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων

Προσωπική συνέντευξη

100

(ελάχιστος βαθμός συνέντευξης: 70)

20%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 11. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Έντυπο του παραρτήματος Α΄

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά.

3) Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 13/04/2020, ώρα 15:00.

 

Σε σφραγισμένο φάκελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της……………………………………….

«Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου 11291701»

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου (να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον αποστολέα ότι είναι ευκρινής προς ανάγνωση). Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210 8203839, email: spars@rc.aueb.gr.

 

Η Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

 

Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν

Αναπληρώτρια Πρύτανη

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

Όνομα : ……………………………………………………………

Επώνυμο : …………………………………………………………

Δ/νση : ……………………………………………………………..

Τηλέφωνο : ………………………………………………………

Ε-mail: ………………………………………………………………

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior Researcher, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό 11291701

 

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1807/10992-20 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό 11291701

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:

 

 

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1807/10992-20 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

Ημερομηνία:  …./…../2020

 

 

Υπογραφή:………………………….

 

ID: 
2220

Τελευταία ενημέρωση: 26-03-2020