Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό 11291701

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 23/12/2019
Αρ. πρωτ. 1807/45893-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 41967/2019-10.12.2019​​​​​​​
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: Ψ1ΩΙ469Β4Μ-Τ34

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό 11291701

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό έργου 11291701, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 18/12/2019 απόφαση της 31ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΛΓ469Β4Μ-ΦΨ8) να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως σαράντα ενός μηνών (41) μηνών (έως 31/05/2023), έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior International Consultant. Το φυσικό αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου συνίσταται στα εξής:

Stage 2 – Understanding Solutions

Stage 3 – Defining Action Plans

Stage 4 – Implementing and Monitoring Action Plans

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως σαράντα έναν (41) μήνες (έως 31/05/2023).

Προϋπολογισμός: έως τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (34,163.58 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των φόρων και ειδικών κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί – τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Διδακτορικό δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών.
 • Τουλάχιστον, δεκαπενταετή εμπειρία σε έρευνα και επιστημονική διεύθυνση διεθνών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων που απαιτούν τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων οργανισμών (multi-partner, multi-stakeholder projects).
 • Τουλάχιστον, είκοσι διεθνή/ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που  απαιτούν τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων οργανισμών (multi-partner, multi-stakeholder projects), στα οποία ο υποψήφιος συμμετείχε ως επιστημονικός υπεύθυνος του  οργανισμού στον οποίο ανήκε.
 • Εμπειρία στη συγγραφή και δημοσίευση, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, τουλάχιστον, τριάντα πέντε επιστημονικών άρθρων.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΑ

Κριτήριο​​​​​​​
Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος Βαθμός Κριτηρίου

Βάρος Κριτηρίου

1

Επιπλέον αποδεδειγμένη εμπειρία σε έρευνα και επιστημονική διεύθυνση διεθνών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων που

απαιτούν τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων οργανισμών (multi-partner, multi-stakeholder projects)

Δέκα βαθμοί για κάθε επιπλέον έτος, μετά το 15ο . Μέγιστη βαθμολόγηση: 10 έτη (από το 16ο έως το 25ο)

100

35%

2

Επιπλέον αριθμός διεθνών/ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων που

απαιτούν τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων οργανισμών (multi-partner, multi-stakeholder projects), στα οποία ο υποψήφιος συμμετείχε ως επιστημονικός υπεύθυνος του

οργανισμού στον οποίο ανήκε

Πέντε βαθμοί για κάθε επιπλέον έργο, μετά το 20ο.  Μέγιστη βαθμολόγηση τα 20 έργα (από το 21ο έως το 40ο)

 

100

30%

3

Επιπλέον ​​​​​​​εμπειρία στη συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

Πέντε βαθμοί για κάθε επιπλέον άρθρο μετά το 35ο . Μέγιστη βαθμολόγηση τα 20 άρθρα (από το 36ο έως το 55ο)

100

25%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων

Προσωπική συνέντευξη

100

 

(ελάχιστος βαθμός συνέντευξης: 70)

10%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 11. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Έντυπο του παραρτήματος Α΄
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά.
3) Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 14/01/2020, ώρα 16:00.

Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 24/12/2019-26/12/2019, 31/12/2019-02/01/2020, και στις  06/01/2020.

Σε σφραγισμένο φάκελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της…………………………………………..

«Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό έργου 11291701»

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου (να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον αποστολέα ότι είναι ευκρινής προς ανάγνωση). Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ
 

Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης
Πρύτανης

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

Όνομα : ……………………………………………………………

Επώνυμο : …………………………………………………………

Δ/νση : ……………………………………………………………..

Τηλέφωνο : ………………………………………………………

Ε-mail: ………………………………………………………………

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior International Consultant, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό 11291701

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1807/45893-19 Πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό 11291701

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:

 

 

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1807/45893-19 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

Ημερομηνία:  …./…../20……..

 

Υπογραφή:……………………

ID: 
2095

Τελευταία ενημέρωση: 23-12-2019