Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό 11275601

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 25/07/2019

Αρ. πρωτ. 1807/23559-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 20887/2019-04.07.2019

      ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΨΣ6Ξ469Β4Μ-ΣΦ4

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό 11275601

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό 11275601, και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Παναγιώτη Λουρίδα, προτίθεται, σύμφωνα με την από 10/07/2019 απόφαση της 18ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: Ψ38Ψ469Β4Μ-ΣΩΧ),  να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως είκοσι ενός (21) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

 «Συντονισμός, Διαχείριση, Εποπτεία Λειτουργίας, Συντήρηση, Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΜΣ ΟΠΑ και Έλεγχος του Μητρώου Αποφοίτων»

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως είκοσι έναν (21) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

Προϋπολογισμός: έως τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (38.499,88€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κάθε είδους κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ/ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής, ή σε συναφές αντικείμενο, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο τη αλλοδαπής, στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή στα Πληροφοριακά Συστήματα ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Τουλάχιστον, 2ετής εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών σε προβλήματα υλικού (Η/Υ, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, σαρωτών κ.λ.π.).
 • Τουλάχιστον, 2ετής εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών με συστήματα Windows 7/8/10, και macOS (υποστήριξη εφαρμογών γραφείου, ρύθμιση παραμέτρων δικτύου, ρύθμιση προγραμμάτων e-mail, ρύθμιση και χρήση συστημάτων antivirus, κ.λπ.).
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 • Τουλάχιστον, 2ετής επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση και υποστήριξη προγραμμάτων Φοιτητολογίου ΠΜΣ.

 

* Σημείωση: τα Επιθυμητά Προσόντα (1-6) που παρατίθενται παρακάτω θα βαθμολογηθούν με πέντε (5) βαθμούς έκαστο και θα αθροίσουν στο μέγιστο τριάντα (30) βαθμούς (Πίνακας  Αξιολόγησης/Κριτήριο 6)

 1. Κατάρτιση στον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
 2. Γνώσεις διαχείρισης συστημάτων εξυπηρετητών (Windows Server 2003/2008/2012).
 3. Τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη Λογισμικού ή διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων.
 4. Τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία προγραμματισμού σε γλώσσα Java.
 5. Τουλάχιστον ένα (1) έτος αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία διαχείρισης SQL Server.
 6. Γνώσεις προγραμματισμού (Visual Basic).

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και ευρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος

βαθμός

κριτηρίου

Βάρος

κριτηρίου

1

Βαθμός πτυχίου (κλίμακα 0-10)

1 x βαθμός πτυχίου

10

10%

2

Βαθμός μεταπτυχιακού (κλίμακα 0-10)

1 x βαθμός πτυχίου

10

10%

3

Εμπειρία σε διαχείριση και υποστήριξη προγραμμάτων Φοιτητολογίου ΠΜΣ

Δέκα (10) βαθμοί για κάθε έτος προϋπηρεσίας, μετά το 2ο. Μέγι­στη βαθμολό­γη­ση: δύο (2) έτη, από το 3ο έως και το 4ο

20

20%

4

Εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών σε προβλήματα υλικού

Πέντε (5) βαθμοί για κάθε έτος προϋπηρεσίας, μετά το 2ο. Μέγι­στη βαθμολό­γη­ση: τρία (3) έτη, από το 3ο έως και το 5ο

15

15%

5

Εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών με συστήματα Windows 7/8/10 και macOS.

Πέντε (5) βαθμοί για κάθε έτος  προϋπηρεσίας, μετά το 2ο. Μέγι­στη βαθμολό­γη­ση: τρία (3) έτη, από το 3ο έως και το 5ο

15

15%

6

Βαθμολόγηση επιθυμητών προσόντων υποψηφίων (1-6)

*(όπως αυτά ορίζονται  παραπάνω)

Πέντε (5) βαθμοί για κάθε πληρού­μενο επιθυμητό προ­­σόν.

30

30%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­δέ­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­λο­νται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δι­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συν­δυα­στι­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμφέροντος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκ­παί­δευ­σης (προ­πτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και έ­χουν χο­ρη­­­­γηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει, με ποινή α­πο­κλει­σμού, να συ­ν­­ο­δε­ύ­ονται από πιστο­ποι­­­ητικά αναγνώρισης του ΔΟΑ­Τ­ΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή­ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επι­λο­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται, κα­­τά σειρά, η πρό­τα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επιθυμητά) προσόντα.
 8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμ­βά­­­σεων, απο­κλειό­με­νης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μένων.
 10. Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­ται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α’).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
 3. Α­ντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυ­ρώ­­σεις μόνον εάν ζητηθούν),
 4. Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις.
 5. Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­­­να­φέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), Πρωτόκολλο, έως 28/08/2019, ώρα 16:00.

Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 05/08/2019 έως και τις 23/08/2019.

 

Στον φά­­κελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της……………………………………….

«Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν­δια­φέροντος (αρ. πρωτ. 1807/23559-19),

στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό 11275601»

 

Σε πε­ρίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Αρ­μόδια επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου (τηλ. 210-82.03.839).

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Όνομα : ………………………………………………………………......

Επώνυμο : ………………………………………………………………..

Διεύθυνση : ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ………………………………

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό 11275601»

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/23559-19 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τη θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ»,  με κωδικό 11275601».

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

 

(υπογραφή)

ID: 
1819

Τελευταία ενημέρωση: 25-07-2019