Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)» (κωδικός θέσης 2802-PR3)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 03/07/2019

Αρ. πρωτ. 1807/20689-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 19601/2019-25.06.2019

      ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΩΘ0Ρ469Β4Μ-ΟΥΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)» (κωδικός θέσης 2802-PR3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)», με κωδικό έργου 11280201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Πολύζο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 26/06/2019 απόφαση της 17ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΨΕ8Π469Β4Μ-ΨΙΡ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα έξι (16) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

«Συμβολή στα πακέτα εργασίας (WP) του SOFIE:

WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation) και WP5 (Pilots)»

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δέκα έξι (16) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

Προϋπολογισμός: έως δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (19.649,44 €), συμπεριλαμβανομένων και όλων των φόρων και κάθε είδους κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρυμάτος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή πολύ σχετικού αντικειμένου.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής, Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή πολύ σχετικού αντικειμένου, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Γνώσεις (α) Δικτύων και Συστημάτων Υπολογιστών, και (β) Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων, οι οποίες πιστοποιούνται με δύο (2) σχετικά μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ένα για το (α) και ένα για το (β), όπως αυτά ορίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του ΜΔΕ ή/και σε αντίστοιχη βεβαίωση διδακτορικού προγράμματος (στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στην Μηχανική Υπολογιστών ή πολύ σχετικού αντικειμένου), όπου θα πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος διδάχθηκε τα παραπάνω μαθήματα.

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 • Εκτενέστερες και γενικότερες γνώσεις (α) Δικτύων και Συστημάτων Υπολογιστών, και (β) Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων, πλέον των απαραίτητων.
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια, ή/και μεταπτυχιακή διπλωματική, ή/και διδακτορική διατριβή στην περιοχή “Internet of Things Security” ή/και “Web of Things Security”.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης προσόντων-κριτήριων πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των απαραίτητων προσόντων και μόνο αν ευρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

 

Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος

Βαθμός

Κριτηρίου

Βάρος

Κριτηρίου

1

Βαθμός ΜΔΕ (σε κλίμακα 0-10)

Βαθμός ΜΔΕ x 10

100

30%

2

Εκτενέστερες και γενικότερες γνώσεις (α) Δικτύων και Συστημάτων Υπολογιστών, και (β) Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων, πιστοποιούμενες με σχετικά μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του ΜΔΕ ή/και στη βεβαίωση διδακτορικού προγράμματος

Είκοσι πέντε (25) βαθμοί για κάθε σχετικό μάθημα, επιπλέον των δύο (2) απαραίτητων

ή/και

Βεβαίωση διδακτορικού προγράμματος ότι ο υποψήφιος διδάχθηκε τα παραπάνω μαθήματα

(Αξιολογείται μόνο στην περίπτωση που πληρούνται οι σχετικές γνώσεις όπως ορίζονται στα απαραίτητα προσόντα)

Μέγιστος (βαθμολογούμενος) αριθμός μαθημάτων: τέσσερα (4)

100

30%

3

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια, ή/και μεταπτυχιακή διπλωματική, ή/και διδακτορική διατριβή στην περιοχή “Internet of Things Security” ή/και “Web of Things Security”

Είκοσι πέντε (25) βαθμοί  για κάθε δημοσίευση, ή/και μεταπτυχιακή διπλωματική, ή/και διδακτορική διατριβή

Μέγιστος (βαθμολογούμενος) αριθμός: τέσσερεις (4)

100

20%

4

Συνολική αποτίμηση του υποψηφίου για το συγκεκριμένο έργο, όπως αυτή προκύπτει από τη κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και των επικοινωνιακών ικανοτήτων του υποψηφίου

Προσωπική συνέντευξη

100

20%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Η αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων και προσόντων,  συμπεριλαμβανομένων . και των άτυπων προσόντων με έμφαση στην κινητικότητα γεωγραφική και επαγγελματική των ενδιαφερομένων, ιδίως στο πλαίσιο της διεθνούς ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κινητικότητας, θα  είναι σύμφωνη με  την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και το εκάστοτε κείμενο ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο[1].
 3. Για τους έλληνες ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης τους από τον  ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας για τους έλληνες πολίτες, αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, εφόσον η στράτευση στη χώρα της οποίας είναι πολίτες  είναι  υποχρεωτική,  πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα  αξιολογικής κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας θα τηρούν όλα τα εθνικά και διεθνή σχετικά  απαραίτητα δεδομένα. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα εφαρμόσει στο ακέραιο  την κείμενη διεθνή και ευρωπαϊκή  εργατική νομοθεσία, όπως αυτή  έχει ενσωματωθεί ενδεχομένως στο ελληνικό δίκαιο,  σε όλες της τις ρυθμίσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις παροχές που τυχόν δικαιούται ο επιλεγείς υποψήφιος.
 11. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
 12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο site του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, του ΟΠΑ και του EURAXESS, στο  πλαίσιο του έργου «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)» έχει λάβει υπόψη και είναι σύμφωνη  με τους όρους του Grant Agreement No.  779984 και της ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και του  Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη των Ερευνητών  (Commission Recommendation of 11 March 2005 on Τhe European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJL75/67 2005/251/EK)  καθώς και του European Code of Conduct for Research Integrity of ALLEA (ALL European Academies) and ESF (European Science Foundation) of March 2011 http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_Research_Integrity.pdf και  του Commission Recommendation C (2008) 1329 of 10.4.2008 on the management of intellectual property, τα οποία αποτελούν παράρτημα της παρούσας και των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν πλήρη και σαφή γνώση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Έντυπο του Παραρτήματος Α΄
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά.
 3. Αναλυτική βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή/και βεβαίωση Διδακτορικού Προγράμματος, από την αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος.
 4. Αντίγραφα  τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), πτυχίων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
 5. CD με όλο το υλικό της πρότασης του ενδιαφερόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 17/07/2019, ώρα 16:00.

 

Στον φάκελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της…………………………………………..

«Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)», με κωδικό θέσης 2802-PR3»

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210 8203 839.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

Όνομα : …………………………………………………………….

Επώνυμο : …………………………………………………………

Δ/νση : ………………………………………………………………

Τηλέφωνο : ……………………………………………………….

Ε-mail: ………………………………………………………………

 

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ – κωδικός 2802-PR3

 

Για σύναψη σύμβασης έργου έως δέκα έξι (16) μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SECURE OPEN FEDERATION FOR INTERNET EVERYWHERE (SOFIE)», με κωδικό θέσης 2802-PR3 

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1807/20689-19 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)», με κωδικό 11280201.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση.

 

Ημερομηνία:  …./…../2019

 

Υπογραφή………………….......

 


[1] όπως ενδεικτικά είναι αναρτημένα στο δίκτυο NARIC (εθνικά κέντρα πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων) και το δίκτυο ENIC (ευρωπαϊκό δίκτυό κέντρων πληροφοριών).

 

ID: 
1779

Τελευταία ενημέρωση: 03-07-2019