Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου ΕΡ-2917-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 20/07/2018
Αρ. πρωτ. 920000/1117-18

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου ΕΡ-2917-01

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου ΕΡ-2917-01, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 18/07/2018 απόφαση της 21ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΑΛ469Β4Μ-Κ40) να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως είκοσι τριών μηνών (23) μηνών (έως 31/05/2020), έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior Researcher. Το φυσικό αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου συνίσταται στα εξής:

 • Stage 1: Understanding Barriers and Enablers (Κατανόηση Εμποδίων και Διευκολυντών).
 • Stage 2: Understanding Solutions (Κατανόηση Λύσεων).
 • Stage 3: Defining Action Plans (Προσδιορισμός Σχεδίων Δράσης).

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως είκοσι τρεις (23) μήνες (έως 31/05/2020).

Προϋπολογισμός: έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (24.733,57 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των φόρων και ειδικών κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί – τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο σε δεκάβαθμη κλίμακα, με ελάχιστη βαθμολογία «λίαν καλώς».
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή σε συναφές αντικείμενο, σε δεκάβαθμη κλίμακα, με ελάχιστη βαθμολογία «λίαν καλώς».
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον τετραετή εμπειρία σε έρευνα και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και  Υπεύθυνης Καινοτομίας.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 • Ερευνητική εμπειρία σε ΑΕΙ.

ΑΑ

Κριτήριο
Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Ελάχιστος Βαθμός Κριτηρίου

Βάρος Κριτηρίου

1

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός πτυχίου x βάρος κριτηρίου

6,5/10

15%

2

Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος

Βαθμός πτυχίου x βάρος κριτηρίου

6,5/10

25%

3

Ερευνητική εμπειρία σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Υπεύθυνης Καινοτομίας

3,33 βαθμοί για κάθε έτος πλέον των τεσσάρων (4) / μέγιστη βαθμολόγηση προϋπηρεσίας τα 3 επιπλέον έτη

0/10

40%

4

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων

Προσωπική συνέντευξη

7/10

20%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 11. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Έντυπο του παραρτήματος Α΄
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά.
3) Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως τις 03/08/2018, ώρα 16:00. Στον φάκελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου ΕΡ-2917-01». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.
 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

Όνομα : ……………………………………………………………

Επώνυμο : …………………………………………………………

Δ/νση : ……………………………………………………………..

Τηλέφωνο : ………………………………………………………

Ε-mail: ………………………………………………………………

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior Researcher, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου ΕΡ-2917-01

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 920000/1117-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου ΕΡ-2917-01

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:

 

 

 

 

Ημερομηνία:  …./…../2018

 

Υπογραφή:…………………….

 

ID: 
1113

Τελευταία ενημέρωση: 20-07-2018