Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 920000/214-18

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/214-18

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 920000/214-18/16.02.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7Τ6Α469Β4Μ-7Ω5), για την υλοποίηση του έργου «BE SMART-SMART IOT DATA COLLECTION» με κωδικό ΕΡ-2808-01, και φυσικό αντικείμενο:

  • Υλοποίηση μηχανισμών συλλογής μετρήσεων μέσω της πλατφόρμας του ευρωπαϊκού έργου FIESTA-IoT (Federated Interoperable Semantic IoT / cloud Testbeds and Applications), με διαφορετικές απαιτήσεις ακρίβειας, καθυστέρησης και κατανάλωσης ενέργειας,
  • Αξιολόγηση των μηχανισμών συλλογής μετρήσεων ως προς την ακρίβεια, καθυστέρηση και κατανάλωση ενέργειας,
  • Συγγραφή παραδοτέων του έργου,

αποφασίστηκε από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, κατά την  15η Συνεδρίασή της, με ημερομηνία 18/04/2018 (ΑΔΑ: 686Υ469Β4Μ-ΞΑΩ), του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, η ματαίωση της διαδικασίας περαιτέρω αξιολόγησης των υποψηφίων της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, λόγω μη δυνατότητας παράτασης της χρονικής διάρκειας του έργου και της παράδοσης της τελικής  αναφοράς του.

ID: 
1133

Τελευταία ενημέρωση: 27-07-2018