Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17/07/2019

Αρ. πρωτ. 1807/22511-19

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 20536/2019-02.07.2019

      ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΨΛ7Η469Β4Μ-Ψ5Ι

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος, στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό 11307901

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό έργου 11307901, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 10/07/2019 α­πόφαση της 18ης  Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με (ΑΔΑ: 69ΣΚ469Β4Μ-ΠΒΖ), να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως δώδεκα (12) μηνών, ένα έμπειρο στέλεχος για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής:

«Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος»

 

Συγκεκριμένα:

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών και την επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμου αξιολόγησης και κατάταξης υποψηφίων για κάθε δράση, σύμφωνος με τους κανονισμούς του έργου όπως αυτοί ορίζονται από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ).
 • Συμμετοχή σε γενικότερες δράσεις προώθησης του έργου και ενημέρωσης υποψηφίων (φοιτητών και προσωπικού) αλλά και μεμονωμένη ενημέρωση των υποψηφίων για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και Επιμόρφωσης του Ιδρύματος μέσω του Erasmus+.
 • Παρακολούθηση κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού και πλήρης υποστήριξη από την έναρξη μέχρι την λήξη της κινητικότητάς τους (επικοινωνία με τους υποψήφιους για την προετοιμασία των μετακινήσεων, συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που θέτει η Εθνική Μονάδα, παροχή ανατροφοδότησης και επισήμανση παρεκκλίσεων και δημιουργία κειμένου συμβάσεων συνεργασίας).
 • Διοργάνωση προωθητικών ενεργειών για την προβολή και δημοσιότητα των δράσεων (διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, δημιουργία ενημερωτικού υλικού προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενδιαφέροντος, κτλ.).
 • Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων δράσεων (βαθμός απορρόφησης κονδυλίων, δημιουργία στατιστικών και οικονομικών αναφορών και αποστολή αυτών στην Εθνική Μονάδα – συμβολή στη συγγραφή της ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς).
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους φοιτητές και το προσωπικό του ΟΠΑ (καθοδήγηση για την επιλογή εταιρείας/ ιδρύματος για πρακτική άσκηση, κτλ.).
 • Ανάπτυξη εκτενούς δικτύου συνεργατών με εξωτερικούς φορείς όπως επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά ινστιτούτα σπουδών (πραγματοποίηση σχετικών ερευνών ικανοποίησης των ωφελούμενων αλλά και συμμετεχουσών επιχειρήσεων από το έργο).
 • Θέσπιση δεικτών διασφάλισης της πορείας του έργου (δείκτες ποιότητας, οικονομικοί δείκτες, δείκτες συμμόρφωσης με την εθνική μονάδα, κτλ.).

 

Εκτιμώμενη διάρκεια:  έως δώδεκα (12) μήνες.

 

Προϋπολογισμός: έως είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τέσσερα (26.784,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των φόρων και κάθε είδους κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, Οικονομικών ή/και Διεθνών ή/και Επιστημών Διοίκησης της η­με­­δα­πής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης του­λά­χι­στον «Λίαν Καλώς», σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημε­δα­πής ή ισότιμος αναγνω­ρι­σμένος τίτλος της αλλοδαπής, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο (Οικονομικών ή/και Διεθνών ή/και Επιστημών Διοίκησης), με βαθμό αποφοίτησης του­λά­χιστον «Λίαν Καλώς», σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Προϋπηρεσία, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε διοικητική ή οικονομική ή συμβουλευτική υποστήριξη ευρωπαϊκών, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων, υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα ως εργαζόμενος/συμ­βα­σι­ού­χος.
 • Άριστη γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής).

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 • Διδακτορικός τίτλος της ημε­δα­πής ή ισότιμος αναγνω­ρι­σμένος τίτλος της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείμενο (Οικονομικών ή/και Διεθνών ή/και Επιστημών Διοίκησης).
 • Προϋπηρεσία, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως τα έργα Erasmus+, Marie Sklodowska Curie Actions κ.λπ, ή/και, σε δομή που υποστηρίζει τη σταδιοδρομία των φοιτητών και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

 

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος

βαθμός

κριτηρίου

Βάρος

κριτηρίου

1

Βαθμός πτυχίου (κλίμακα [5-10])

1.0 x βαθμός πτυχίου

10

10%

2

Βαθμός ΜΔΕ (κλίμακα [5-10])

1.0 x βαθμός ΜΔΕ

10

10%

3

Διδακτορικός Τίτλος

σε συναφές γνωστικό αντικείμενο (Οικονομικών ή/και Διεθνών ή/και Επιστημών Διοίκησης)

 

 

20

20%

4

 • , σε διοικητική ή οικονομική ή συμβουλευτική υποστήριξη, ευρωπαϊκών, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων, υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα ως εργαζόμενος/συμ­βα­σι­ού­χος

 Έξι (6) βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 3ο. Μέγιστη βαθ­μολόγηση:  πέντε (5) έ­τη, από το 4ο έως και το 8ο

30

30%

5

 • στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως τα έργα Erasmus+, Marie Sklodowska Curie Actions κ.λπ., ή/και, σε δομή που υποστηρίζει τη σταδιοδρομία των φοιτητών και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας

Έξι (6) βαθμοί για κάθε έτος προϋπηρεσίας μετά το 2ο. Μέγιστη βαθμο­λό­γηση: πέντε (5) έτη από το 3ο μέχρι 7ο.

30

30%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ι­στο­σε­­­λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκε­κρι­μέ­­­νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη δι­εύ­θυν­ση Κε­φαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φα­κέ­λους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμ­φω­να με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690­/­1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­γρα­φο της Αρ­χής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­και­­ώ­μα­­τά του κατά τα προβλεπόμενα (τεκμηρίωση υ­πέρ­τερου έν­­νομου συμφέροντος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σκλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προ­πτυ­χιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν κι έχουν χορηγηθεί α­πό ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146 /­­2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ­σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συν­δυ­α­­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέ­πει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο­δευ­ό­μενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ­σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαί­­σιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μί­σθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμ­βαλ­λό­με­­νου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σ­κλη­σης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιη­θούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδια­φε­ρό­με­­­νου  με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πρα­­γ­­ματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερό­με­νο­/­­ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πί­νακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚ/ΟΠΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώ­μα­τα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δι­ατηρεί το δικαίωμα επιλο­γής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη δι­α­κριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασ­δή­ποτε αξιώσεως των ενδια­φε­­ρο­­μένων.
 10. Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 11. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α’).

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).

3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας.

4)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος, Πρωτόκολλο, έως τις 31/07/2019, ώρα 16:00.

 

Στον φά­­κελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της……………………………………..

«Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης εν­δια­φέροντος, για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό έργου 11307901»

 

Σε πε­ρίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Αρ­μόδια επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου (τηλ. 210-82.03.839).

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη

 

ID: 
1800
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2019