Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου για τη Διοικητική, Οικονομική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό 11308001

Αθήνα, 27/03/2020

Αρ. πρωτ. 1807/12284-20

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου για τη Διοικητική, Οικονομική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020»,  με κωδικό 11308001

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό 11308001, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 18/03/2020 α­πόφαση της 41ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με (ΑΔΑ: 6ΧΥΝ469Β4Μ-ΥΩΕ), να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως δώδεκα (12) μηνών, ένα (1) έμπειρο στέλεχος για τη Διοικητική, Οικονομική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των δράσεων που αφορούν στο έργο «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020». Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής:

«Παροχή Διοικητικής, Οικονομικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του έργου

«ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020» του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

 

Συγκεκριμένα το ανατιθέμενο έργο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Υπολογισμό υποτροφιών κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών σύμφωνα με τα ειδικά εργαλεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Επικοινωνία με τα Ιδρύματα-Εταίρους και τους φοιτητές για την προετοιμασία των μετακινήσεων (συλλογή και επεξεργασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που θέτει η Εθνική Μονάδα, παροχή ανατροφοδότησης και επισήμανση παρεκκλίσεων και δημιουργία κειμένου συμβάσεων συνεργασίας).
 • Δημιουργία συμβάσεων κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών ανά περίπτωση και καταχώρηση αυτών στο πρόγραμμα Anova και στο Mobility Tool+.
 • Διαχείριση αδειών γλωσσικής αξιολόγησης μέσα από τη διαχείριση ειδικών γλωσσικών τεστ με τη χρήση web-based προγράμματος της επίσημης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων έργου (βαθμός απορρόφησης κονδυλίων ανά κατηγορία από τους εταίρους και το ΟΠΑ, τροποποίηση/ ανακατανομή προϋπολογισμού όταν κρίνεται απαραίτητο, δημιουργία στατιστικών και οικονομικών αναφορών και αποστολή αυτών στην Εθνική Μονάδα - ενδιάμεση αναφορά, τελική αναφορά).
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους φοιτητές του ΟΠΑ αλλά και των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων (καθοδήγηση για την επιλογή εταιρείας/ ιδρύματος για πρακτική άσκηση, για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στην αγγλική γλώσσα, για τη βελτίωση της απόδοσης σε μελλοντική συνέντευξη, ενημέρωση για την αγορά εργασίας της κάθε χώρας.
 • Υποστήριξη των προωθητικών ενεργειών για την προβολή και δημοσιότητα του έργου (διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, δημιουργία ενημερωτικού υλικού).
 • Ανάπτυξη εκτενούς δικτύου συνεργατών με εξωτερικούς φορείς όπως επιχειρήσεις, ΜΚΟ, ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά ινστιτούτα σπουδών (πραγματοποίηση σχετικών ερευνών ικανοποίησης των ωφελούμενων αλλά και συμμετεχουσών επιχειρήσεων από το έργο).

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δώδεκα (12) μήνες.

 

Προϋπολογισμός: έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των φόρων και κάθε είδους κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών ή/και Διεθνών ή/και Επιστημών Διοίκησης της η­με­­δα­πής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης του­λά­χι­στον «Λίαν Καλώς», με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημε­δα­πής ή ισότιμος αναγνω­ρι­σμένος τίτλος της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης του­λά­χιστον «Λίαν Καλώς» σε συναφές αντικείμενο, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών σε διοικητική ή οικονομική ή συμβουλευτική υποστήριξη ευρωπαϊκών, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα  ως εργαζόμενος/συμ­βα­σι­ού­χος.
 • Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως τα έργα Erasmus+, Marie Sklodowska Curie Actions κ.λπ.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν  αξιολογείται περαιτέρω).
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων  γ) υπηρεσιών διαδικτύου δ) δημιουργία παρουσιάσεων (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού τουλάχιστον ενός (1) στατιστικού  προγράμματος π.χ. SPSS.
 • Εξοικείωση με το πρόγραμμα ANOVA,  το European Commission  Mobility Tool και του εργαλείου OLS (OnLineLinguisticSupport) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος

βαθμός

κριτηρίου

Βάρος

κριτηρίου

1

Βαθμός πτυχίου (κλίμακα [5-10])

1.0 x βαθμός πτυχίου

10

10%

2

Βαθμός ΜΔΕ (κλίμακα [5-10])

1.0 x βαθμός ΜΔΕ

10

10%

3

Επιπλέον προϋπηρεσία σε διοικητική ή οικονομική ή συμβουλευτική υποστήριξη ευρωπαϊκών, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων  ή προ­­γραμμάτων υ­­λο­ποι­ού­με­νων ή ε­πο­­πτευ­­­ό­με­νων ή δι­­α­­­­χει­­ριζόμενων α­πό ΕΛΚΕ ή­/­και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από Ε­­­­ρευ­νη­­τι­κά Κέ­­ντρα ως εργαζόμενος/συμβασιούχος

 Πέντε (5) βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 2ο. Μέγιστη βαθ­μολόγηση: Πέντε (5) έ­τη, από το 3ο έως και το 7ο

25

25%

4

Επιπλέον προϋπηρεσία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών, ερευνητών και εργαζομένων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως τα έργα Erasmus+, Marie Sklodowska Curie Actions κ.λπ.

Επτά (7) βαθμοί για κάθε έτος προϋπηρεσίας μετά το 1ο. Μέγιστη βαθμο­λό­γηση: Πέντε (5) έτη), από το 2ο έως και το 6ο

35

35%

5

Συνολική αποτίμηση του υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων (ενδεικτικά: Πολύ καλή γνώση χειρισμού τουλάχιστον ενός (1) στατιστικού  προγράμματος π.χ. SPSS, εξοικείωση με το πρόγραμμα ANOVA,  το European Commission  Mobility Tool και του εργαλείου OLS (OnLineLinguisticSupport) της Ευρωπαϊκής Ένωσης), και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων

Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατόν να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης αν αυτό κριθεί αναγκαίο)

20

20%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ι­στο­σε­­­λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκε­κρι­μέ­­­νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη δι­εύ­θυν­ση Κε­φαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φα­κέ­λους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμ­φω­να με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690­/­1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­γρα­φο της Αρ­χής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­και­­ώ­μα­­τά του κατά τα προβλεπόμενα (τεκμηρίωση υ­πέρ­τερου έν­­νομου συμφέροντος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σκλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προ­πτυ­χιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν κι έχουν χορηγηθεί α­πό ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146 /­­2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ­σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συν­δυ­α­­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέ­πει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο­δευ­ό­μενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ­σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαί­­σιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μί­σθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμ­βαλ­λό­με­­νου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σ­κλη­σης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιη­θούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδια­φε­ρό­με­­­νου  με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πρα­­γ­­ματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερό­με­νο­/­­ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πί­νακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚ/ΟΠΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώ­μα­τα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ δι­ατηρεί το δικαίωμα επιλο­γής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη δι­α­κριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασ­δή­ποτε αξιώσεως των ενδια­φε­­ρο­­μένων.
 10. Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 11. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα Α’).

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).

3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, και επιπλέον βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας συνοδευόμενες από τις σχετικές συμβάσεις,.

4)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος, πρωτόκολλο, έως τις 14/04/2020, ώρα 13:00.

 

Σε σφραγισμένο φά­­κελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της……………………………………….

«Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν­δια­φέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό 11308001»

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου (να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον αποστολέα ότι είναι ευκρινής προς ανάγνωση). Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203839, email: spars@rc.aueb.gr.

 

 

Η Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

 

Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν

Αναπληρώτρια Πρύτανη

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

 

Όνομα : ……………………………………………………………….................

Επώνυμο : …………………………………………………………………………..

Διεύθυνση : …………………………………………………………………………

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : …………………………………….....

e-mail: ………………………………………………………………..................

 

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) έμπειρο στέλεχος για τη Διοικητική, Οικονομική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό έργου 11308001

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/12284-20 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τη θέση συνεργάτη, για τις ανάγκες του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό έργου 11308001.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1807/12284-20 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ημερομηνία:  …./…../2020

 

 

 

Υπογραφή………………….......

 

ID: 
2226

Τελευταία ενημέρωση: 27-03-2020