Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με δύο (2) συνεργάτες με ειδίκευση στην Πληροφορική στο πλαίσιο του έργου «CROSSMINER» (κωδικός θέσεων 2582-PR6)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 16/07/2019
Αρ. πρωτ. 1807/22396-19
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 20846/2019-04.07.2019
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 7Ζ70469Β4Μ-ΕΤΕ  
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με δύο (2) συνεργάτες με ειδίκευση στην Πληροφορική στο πλαίσιο του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» (κωδικός θέσεων 2582-PR6) 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από  10/07/2019 απόφαση της 18ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΙΧ469Β4Μ-Γ6Φ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως πέντε (5) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), δύο (2) συνεργάτες για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:
 
«Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του 
Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation) και του 
Πακέτου Εργασίας 9 (WP9-Dissemination and Exploitation)»
 
Εκτιμώμενη διάρκεια: έως πέντε (5) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.
 
Προϋπολογισμός: έως δύο χιλιάδες (2000,00 €) ευρώ, έκαστος, συμπεριλαμβανομένων και όλων των φόρων και κάθε είδους κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται, εφόσον χρειαστεί, τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο. 
 
Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:
• Πτυχίο Πανεπιστήμιου ή ΤΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής (κατ’ εξαίρεση θα γίνονται δεκτοί και προπτυχιακοί φοιτητές από Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ της ημεδαπής, η φοίτηση των οποίων θα πιστοποιείται από την αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος με βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας) στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Στατιστικής, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.  
• Καλή γνώση Προγραμματισμού Η/Υ. Θα αξιολογηθεί βάσει της αναλυτικής βαθμολογίας και του οδηγού σπουδών με την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων που απαιτούνται. 
• Καλή γνώση Αγγλικών.
• Δυνατότητα περιστασιακής εργασίας και μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να είναι έγκυρη η υποβολή της πρότασης θα πρέπει να επιλεγεί το αντίστοιχο πεδίο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 
Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίων:
• Γνώση άλλων ξένων γλωσσών.
• Δημοσιευμένο λογισμικό ή συνεισφορά σε έργα λογισμικού ανοιχτού κώδικα. 
• Ικανότητα χρήσης εργαλείων ανάλυσης και παράστασης δεδομένων. 
• Ικανότητα χρήσης εργαλείων και υποδομών διαμόρφωσης και διάπτυξης συστημάτων.
• Ερευνητική εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή σε εθνικά έργα. 
• Εργασιακή εμπειρία σε θέση Προγραμματιστή.
• Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια υψηλού κύρους. 
• Συστατικές επιστολές από εργοδότες σε θέση ή/και καθηγητές στο γνωστικό αντικείμενο του Προγραμματισμού Η/Υ.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου είναι απαραίτητη η πιστοποίηση γνώσης κάποιου εργαλείου,  μέσω κάποιου συνδέσμου ή ιστοτόπου, αυτή αποδεικνύεται με την αναφορά του στο βιογραφικό σημείωμα που θα υποβληθεί, σε συγκεκριμένο πεδίο με τίτλο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προτάσεις των υποψηφίων, με συνολική βαθμολογία, χαμηλότερη των πενήντα (50) βαθμών, απορρίπτονται από τη διαδικασία επιλογής. 
 
ΑΑ
Κριτήριο Αξιολόγησης Παρατηρήσεις
Μέγιστος
Βαθμός
Κριτηρίου Βάρος
Κριτηρίου
1. Βαθμός πτυχίου (βαθμός στην κλίμακα 0-10) (κατ’ εξαίρεση θα γίνονται δεκτοί και προπτυχιακοί φοιτητές από  Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ της ημεδαπής) Βαθμός Πτυχίου Χ 10
Στην περίπτωση προπτυχιακών φοιτητών,  μέσος όρος αναλυτικής  βαθμολογίας Χ 10 100 30% 
2. Γνώση άλλων ξένων γλωσσών B2=40, C1 = 80, C2=100 100 3% 
3. Δημοσιευμένο λογισμικό ή συνεισφορά σε έργα λογισμικού ανοιχτού κώδικα ΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 100 5% 
4. Ικανότητα χρήσης εργαλείων ανάλυσης και παράστασης δεδομένων Ανά γλώσσα ή τεχνολογία: 
• Είκοσι (20) βαθμοί για γνώση σε επίπεδο κοινής χρήσης 
• Σαράντα (40) βαθμοί για γνώση σε επίπεδο εξειδικευμένης χρήσης 200 10% 
5. Ικανότητα χρήσης εργαλείων και υποδομών διαμόρφωσης και διάπτυξης συστημάτων Ανά γλώσσα ή τεχνολογία: 
• Είκοσι (20) βαθμοί για γνώση σε επίπεδο κοινής χρήσης 
• Σαράντα (40) βαθμοί για γνώση σε επίπεδο εξειδικευμένης χρήσης 200 10% 
6. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή σε εθνικά έργα  Δέκα (10) βαθμοί  για κάθε δύο (2) μήνες εμπειρίας. 
Μέγιστο διάστημα βαθμολόγησης δώδεκα (12) μήνες 60 5% 
7. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέση Προγραμματιστή Δέκα (10) βαθμοί  για κάθε δύο (2) μήνες εμπειρίας 
Μέγιστο διάστημα βαθμολόγησης δώδεκα (12) μήνες 60 5% 
8. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια υψηλού κύρους Πενήντα (50) βαθμοί για κάθε δημοσίευση. Μέγιστη βαθμολόγηση: μέχρι δύο (2) δημοσιεύσεις 100 10% 
9. Συστατικές επιστολές από εργοδότες  σε θέση ή/και καθηγητές στο γνωστικό αντικείμενο του Προγραμματισμού Πενήντα (50) βαθμοί για κάθε συστατική επιστολή  
Μέγιστη βαθμολόγηση: μέχρι δύο (2) συστατικές επιστολές 100 6% 
 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Η αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων και προσόντων,  συμπεριλαμβανομένων . και των άτυπων προσόντων με έμφαση στην κινητικότητα γεωγραφική και επαγγελματική των ενδιαφερομένων, ιδίως στο πλαίσιο της διεθνούς ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κινητικότητας, θα  είναι σύμφωνη με  την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και το εκάστοτε κείμενο ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο . 
3. Για τους έλληνες ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης τους από τον  ΔΟΑΤΑΠ.
4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας για τους έλληνες πολίτες, αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, εφόσον η στράτευση στη χώρα της οποίας είναι πολίτες  είναι  υποχρεωτική,  πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007. 
7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα  αξιολογικής κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
10. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας θα τηρούν όλα τα εθνικά και διεθνή σχετικά  απαραίτητα δεδομένα. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα εφαρμόσει στο ακέραιο  την κείμενη διεθνή και ευρωπαϊκή  εργατική νομοθεσία, όπως αυτή  έχει ενσωματωθεί ενδεχομένως στο ελληνικό δίκαιο,  σε όλες της τις ρυθμίσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις παροχές που τυχόν δικαιούται ο επιλεγείς υποψήφιος. 
11. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο site του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, του ΟΠΑ και του EURAXESS, στο  πλαίσιο του «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» έχει λάβει υπόψη και είναι σύμφωνη με τους όρους του Grant Agreement No. 732223 και της ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και του  Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη των Ερευνητών (Commission Recommendation of 11 March 2005 on Τhe European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJL75/67 2005/251/EK)  καθώς και του European Code of Conduct for Research Integrity of ALLEA (ALL European Academies) and ESF (European Science Foundation) of March 2011 http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_Research_Integrity.pdf και  του Commission Recommendation C (2008) 1329 of 10.4.2008 on the management of intellectual property, τα οποία αποτελούν παράρτημα της παρούσας και των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν πλήρη και σαφή γνώση.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1) Έντυπο του παραρτήματος Α΄.
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή αγγλικά.
3) Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), πτυχίων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
4) Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας και Οδηγός Σπουδών με αναλυτική περιγραφή μαθημάτων.
5) CD με όλο το υλικό της πρότασης του ενδιαφερόμενου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 30/07/2019, ώρα 12:00. 
 
Στον φάκελο να αναγράφεται ευκρινώς:
 
Πρόταση του/της …………………..
«Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό θέσεων 2582-PR6»
 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου (να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον αποστολέα ότι είναι ευκρινής προς ανάγνωση). 
 
Ο φάκελος θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον ΕΛΚΕ ΟΠΑ το αργότερο μέχρι την προαναφερόμενη δεσμευτική ημερομηνία και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Βασιλική Ευσταθίου 210-8203508, email: vefstathiou@aueb.gr.
 
 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ
 
 
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη
ID: 
1798

Τελευταία ενημέρωση: 16-07-2019