Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021

Αθήνα, 22/06/2020

Αρ. πρωτ. 1807/20728-20

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5055805 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328101».

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5055805 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328101, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2020 έως 30/09/2021 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτριο, κατ’ εφαρμογή της από 17/06/2020 απόφασης της 51ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ακαδ. Έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: 6Β46469Β4Μ-Ν11), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως έχουν εγκριθεί από τις αρ. Συν. 5η/2019-2020/04-03-2020 απόφαση Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, την αρ. Συν. 6η/2019-2020/05-03-2020 απόφαση Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, την αρ. Συν. 10η/2019-2020/08-04-2020 απόφαση Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, την αρ. Συν. 8η/2019-2020/24-02-2020 απόφαση Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, την αρ. Συν. 9η/2019-2020/24-03-2020 απόφαση Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, την αρ. Συν. 7η/2019-2020/03-04-2020 απόφαση Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, την αρ. Συν. 5η/2019-2020/26-02-2020 απόφαση Τμήματος Πληροφορικής και την αρ. Συν. 9η/2019-2020/18-03-2020 απόφαση Τμήματος Στατιστικής, την από 20/02/2020 απόφαση της  6ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την κατανομή 29 θέσεων ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος, για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στα Τμήματα και της από 09/04/2020 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την έγκριση των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων των Επιστημονικών Πεδίων που εντάσσονται στην εν λόγω δράση και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα επιστημονικών πεδίων και μαθημάτων (Παράρτημα Β), που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν ορισθεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Κάθε ωφελούμενος/η δικαιούται μία θέση ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήρια αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2010

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο μονάδων βαθμολόγησης από 1 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως:

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο

1 - 20

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια

 

Για επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια που έχουν συνάφεια με το επιστημονικό πεδίο.

0 - 20

 

1) μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  5 μονάδες

2) για >5 και ≤10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  15 μονάδες

3) για >10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  20 μονάδες

 

 

γ) Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία

0 – 10

 

Μοριοδοτείται μόνο η ερευνητική εμπειρία σε συναφές επιστημονικό πεδίο, με 2 μονάδες ανά εξάμηνο (μέγιστη βαθμολόγηση 5 εξάμηνα).

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του Επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο μονάδων βαθμολόγησης από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως:

α) συνάφεια σχεδιαγραμμάτων με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου

0 - 20

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου

0 - 20

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου

0 - 10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:

1-100

 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων της εν λόγω πρόσκλησης θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, από τη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν σχετικής εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Μετά την αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν και επικυρωθούν σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, στον οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες υποψήφιοι. Οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησής τους, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται δια της παρούσας Πρόκλησης ότι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλουν δύνανται να χορηγηθούν σε συνυποψήφιούς τους, χωρίς να ενημερωθούν ατομικώς πριν τη χορήγηση αυτή. Η παρούσα ενημέρωση επέχει θέση πρότερης ενημέρωσης ως προς το ενδεχόμενο αυτό. Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων) θα εγκριθεί κι επικυρωθεί σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και στη συνέχεια θα αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων επιλαχόντων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (29η Συνεδρίαση της ΕΕ&Δ στις 04/12/2019 & 40η Συνεδρίαση της ΕΕ&Δ στις 11/03/2020).

 

Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aueb.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.rc.aueb.gr).

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2010.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 • Δεν κατέχει θέση Διοικητικού προσωπικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα (1) Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα.

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η επιτυχής ολοκλήρωση διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου ανεξαρτήτου της διάρκειας της σύμβασης του/της ωφελούμενου/ης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος στην οποία πιστοποιείται και η κατάθεση βαθμολογίας.

5. Η συνολική αμοιβή ανά ωφελούμενο για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών (3) μαθημάτων στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (12.510,00€) ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

 

6. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του/της ωφελούμενου/ης αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα λαμβάνει τα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων, που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε ο/η ωφελούμενος/η:

• λαμβάνει τη συνολική αμοιβή εφόσον του/της ανατεθούν δύο (2) μαθήματα, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

• λαμβάνει τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον του/της ανατεθεί ένα (1) μάθημα, που συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

7. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της ωφελούμενου/ης, βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή νησί, από εκείνο που εδρεύει το εκάστοτε Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο οποίο αυτός/ή διδάσκει (μετά από κατάθεση των σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) και προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/ διανυκτέρευσης, η ως άνω αναφερόμενη συνολική αμοιβή ανά ωφελούμενο/η για το εν λόγω έργο, προσαυξάνεται κατά το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο ή/ κατά το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) στην περίπτωση που διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις αποζημιώσεις που προκύπτουν από την αμέσως προηγούμενη παράγραφο 6, δηλαδή σε αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν (ωφελούμενοι), θα αμείβονται με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του προγράμματος.

 

Επισημαίνεται ότι αν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, όπως αυτό ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη και λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

8. Το σύνολο των μαθημάτων που δύναται διδάξει ο/η ωφελούμενος/η κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους είναι έως τρία (3).

9.  Δεν επιτρέπεται η παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

 

10. Το σύνολο των ανατιθέμενων μαθημάτων αφορά σε αυτοδύναμη διδασκαλία. Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / συνανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος.

 

11. Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους ωφελούμενους.

 

12. Εάν κατά την εξέλιξη του ακαδημαϊκού έτους προκύψει αδυναμία συνέχισης του διδακτικού έργου εκ μέρους του/της ωφελούμενου/ης, προκειμένου να μην διαταραχθεί η αλληλουχία των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται η ανάθεση του υπολειπόμενου διδακτικού έργου στον 1ο επιλαχόντα ή, εφόσον δεν υπάρχει, η επανάληψη πρόσκλησης του Ιδρύματος για το υπολειπόμενο διδακτικό έργο.

 

13. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσότερων των δύο (2) μαθημάτων από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο. Σε περίπτωση που δεν τηρείται ο όρος, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ οφείλει να την ανακτήσει από τον ωφελούμενο.

14. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

15. Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.

16. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων το Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του το ΔΟΑΤΑΠ.

 

17. Για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 

 

18. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές για όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της Πράξης.

 

19. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.

 

20. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας, δεδομένου ότι διατηρεί την πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

 

21. Αντικατάσταση της πρότασης υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την παρακάτω οριζόμενη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων υποψηφιότητας, με υποβολή συμπληρωματικού φακέλου.

 

22. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ανά Θέση Επιστημονικού Πεδίου, αναγράφοντας εξωτερικά στο φάκελο:

 

Πρόταση του/της κου/κας …………………..

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  …….. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………, ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328101

 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο-1ος όροφος, έως την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, ώρα 16:00. Εάν ο φάκελος υποψηφιότητας υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελευθερίου Αγγελική  (210-8203830, email: ageliki@rc.aueb.gr ).

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής ανά Επιστημονικό Πεδίο (Παράρτημα Α’).
 2. Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθήματος, για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 (Παράρτημα Γ’), στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α:
 • Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 • Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή.
 • Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2010.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή
 • Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 • Δεν κατέχει θέση Διοικητικού προσωπικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αποδέχεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων του, για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Αποδέχεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί του για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.
 1. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης από Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Βεβαίωση από τη γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά.

 

 

H Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν

Αναπληρώτρια Πρύτανη

 

 

Συνημμένα:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (Παράτημα Α΄)
 2. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο & Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων (Παράρτημα Β΄)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ΄)

 

ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

ID: 
2363

Τελευταία ενημέρωση: 28-06-2020