Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019–2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2019

Αρ. πρωτ. 1807/22201-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 21447/2019-09.07.2019

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΩΘΤΡ469Β4Μ-ΓΦΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019–2020 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ),  κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045168 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11310301, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 30/09/2020 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτριο, κατ’ εφαρμογή της από 10/07/2019 απόφασης της 18ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ακαδ. Έτος 2018-2019 (ΑΔΑ: 9Υ77469Β4Μ-57Υ), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως έχουν εγκριθεί από τις αρ. Συν. 11η/2018-2019/22-04-2019 απόφαση Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, την αρ. Συν. 10η/2018-2019/17-04-2019 απόφαση Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, την αρ. Συν. 12η/2018-2019/03-04-2019 απόφαση Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, την αρ. Συν. 8η/2018-2019/19-04-2019 απόφαση Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, την αρ. Συν. 16η/2018-2019/11-04-2019 απόφαση Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, την αρ. Συν. 9η/2018-2019/10-04-2019 απόφαση Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, την αρ. Συν. 7η/2018-2019/18-04-2019 απόφαση Τμήματος Πληροφορικής και την αρ. Συν. 12η/2018-2019/15-04-2019 απόφαση Τμήματος Στατιστικής, την από 11/04/2019 απόφαση της  10ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την κατανομή 29 θέσεων ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος, για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στα Τμήματα και της από 16/05/2019 απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την έγκριση των γνωστικών αντικειμένων των Επιστημονικών Πεδίων που εντάσσονται στην εν λόγω δράση και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα επιστημονικών πεδίων και μαθημάτων (Παράρτημα Β), που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν ορισθεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Κάθε ωφελούμενος/η δικαιούται μία θέση ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήρια αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο μονάδων βαθμολόγησης από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως:

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο

0 - 20

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια

 

Για επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια που έχουν συνάφεια με το επιστημονικό πεδίο.

0 - 20

 

1) μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  5 μονάδες

2) για >5 και ≤10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  15 μονάδες

3) για >10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  20 μονάδες

γ) Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία

0 – 10

 

Μοριοδοτείται μόνο η ερευνητική εμπειρία σε συναφές επιστημονικό πεδίο, με 2 μονάδες ανά εξάμηνο (μέγιστη βαθμολόγηση 5 εξάμηνα).

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του Επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο μονάδων βαθμολόγησης από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως:

α) συνάφεια σχεδιαγραμμάτων με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου

0 - 20

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου

0 - 20

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου

0 - 10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:

1-100

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων της εν λόγω πρόσκλησης θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, από τη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν σχετικής εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).

Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (7η Συνεδρίαση της ΕΕ&Δ στις 05/12/2018 & 11η Έκτακτη Συνεδρίαση της ΕΕ&Δ στις 13/03/2019).

Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aueb.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.rc.aueb.gr).

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2009.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 • Δεν κατέχει θέση Διοικητικού προσωπικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα (1) Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα.

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η επιτυχής ολοκλήρωση διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου ανεξαρτήτου της διάρκειας της σύμβασης του/της ωφελούμενου/ης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος στην οποία πιστοποιείται και η κατάθεση βαθμολογίας.

5. Η συνολική αμοιβή ανά ωφελούμενο για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών (3) μαθημάτων στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (12.510,00€) ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

6. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του/της ωφελούμενου/ης αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα λαμβάνει τα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων, που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε ο/η ωφελούμενος/η:

• λαμβάνει τη συνολική αμοιβή εφόσον του/της ανατεθούν δύο (2) μαθήματα, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

• λαμβάνει τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον του/της ανατεθεί ένα (1) μάθημα, που συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

7. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της ωφελούμενου/ης, βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή νησί, από εκείνο που εδρεύει το εκάστοτε Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο οποίο αυτός/ή διδάσκει (μετά από κατάθεση των σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) και προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/ διανυκτέρευσης, η ως άνω αναφερόμενη συνολική αμοιβή ανά ωφελούμενο/η για το εν λόγω έργο, προσαυξάνεται κατά το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο ή/ κατά το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) στην περίπτωση που διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις αποζημιώσεις που προκύπτουν από την αμέσως προηγούμενη παράγραφο 6.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν (ωφελούμενοι), θα αμείβονται με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του προγράμματος.

 

Επισημαίνεται ότι αν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, όπως αυτό ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη και λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 20/06/2019 και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

8. Το σύνολο των μαθημάτων που δύναται διδάξει ο/η ωφελούμενος/η κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους είναι έως τρία (3).

9.  Δεν επιτρέπεται η παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

10. Το σύνολο των ανατιθέμενων μαθημάτων αφορά σε αυτοδύναμη διδασκαλία. Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / συνανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος.

11. Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους ωφελούμενους.

12. Εάν κατά την εξέλιξη του ακαδημαϊκού έτους προκύψει αδυναμία συνέχισης του διδακτικού έργου εκ μέρους του/της ωφελούμενου/ης, προκειμένου να μην διαταραχθεί η αλληλουχία των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται η ανάθεση του υπολειπόμενου διδακτικού έργου στον 1ο επιλαχόντα ή, εφόσον δεν υπάρχει, η επανάληψη πρόσκλησης του Ιδρύματος για το υπολειπόμενο διδακτικό έργο.

13. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσότερων των δύο (2) μαθημάτων από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο. Σε περίπτωση που δεν τηρείται ο όρος, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ οφείλει να την ανακτήσει από τον ωφελούμενο.

14. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

15. Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.

16. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων το Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του το ΔΟΑΤΑΠ.

17. Για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 

18. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές για όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της Πράξης.

19. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.

20. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας, δεδομένου ότι διατηρεί την πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

21. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ανά Θέση Επιστημονικού Πεδίου, αναγράφοντας εξωτερικά στο φάκελο:

 

 

Πρόταση του/της κου/κας …………………..

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  ………………….. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …….…………, ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11310301

 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο-1ος όροφος, έως την Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019, ώρα 13:00. Εάν ο φάκελος υποψηφιότητας υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελευθερίου Αγγελική  (210-8203830, email: ageliki@rc.aueb.gr ).

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής ανά Επιστημονικό Πεδίο (Παράρτημα Α’).
 2. Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθήματος, για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 (Παράρτημα Γ’), στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α:
 • Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 • Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή.
 • Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2009.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή
 • Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 • Δεν κατέχει θέση Διοικητικού προσωπικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αποδέχεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων του, για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Αποδέχεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί του για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.
 1. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης από Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Βεβαίωση από τη γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη

 

 

 

Συνημμένα:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (Παράτημα Α΄)
 2. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο & Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων (Παράρτημα Β΄)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ΄)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομα : ……………………………………………………………….

Επώνυμο : ……………………………………………………………….

Πατρώνυμο : …………………………………………………………

Δ/νση κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας): ……………………… …………………

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….

Ε-mail: ………………………………………………………………

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα τα παρακάτω:

 1. Αίτηση συμμετοχής (Παράρτημα Α’)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ’) 
 3. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης
 4. Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθήματος
 5. Βεβαίωση από τη γραμματεία Τμήματος/Σχολής
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/22201-19 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­τα­­­­ση, για τη θέση του Επιστημονικού Πεδίου ……………………….., του Τμήματος ………………………., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

 

 

Ημερομηνία:  …./…../2019

 

Ο/Η αιτών/αιτούσα

 

……………………………………..

(υπογραφή)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

         

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

(ΚΩΔ. 7116)

6ο εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής κατεύθυνσης

1

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

(ΚΩΔ. 2810)

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Υποχρεωτικό κατεύθυνσης

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

(ΚΩΔ. 2834)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής κατεύθυνσης

1

Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

(ΚΩΔ. 2836)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Υποχρεωτικό κατεύθυνσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

(ΚΩΔ. 2420)

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Επιλογής κατεύθυνσης

1

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

(ΚΩΔ. 2464)

Μάθημα ευρύτερης επιλογής Εαρινού εξαμήνου

6

4

Επιλογής

 

 

 

 

 

 

 

 3

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

(ΚΩΔ. 5668)

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Επιλογής

1

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ

(ΚΩΔ. 5122)

3ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Υποχρεωτικό κορμού

Διοίκηση Σχέσεων Πελατών (CRM)

(ΚΩΔ. 5690)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων

(ΚΩΔ. 5718)

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Επιλογής

1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

(ΚΩΔ. 5696)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής

1

 

 

 

 

 

 

 

 3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης

(ΚΩΔ. 7198)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής

1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Εναλλακτικές Επενδύσεις

(ΚΩΔ. 7207)

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

1

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

(ΚΩΔ. 7197)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής

(ΚΩΔ. 7123)

3ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Υποχρεωτικό Κορμού

1

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

(ΚΩΔ. 7177)

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Επιλογής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχειρηματικότητα

(ΚΩΔ. 7188)

5ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Επιλογής

1

Επιχειρηματική Ηθική

(ΚΩΔ. 7165)

5ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Επιλογής

 

 

 

 

 

 

 

 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (ΚΩΔ. 8114)

4ο εξάμηνο, Εαρινό

 6

4

Υποχρεωτικό Κορμού

1

Ειδικές προσεγγίσεις της Ηγεσίας

(ΚΩΔ. 8177)

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Επιλογής Κατεύθυνσης

Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή

(ΚΩΔ. 8193)

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

 6

4

Επιλογής Κατεύθυνσης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών

(ΚΩΔ. 8134)

6ο εξάμηνο, Εαρινό

 

4

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

+

εργαστήριο 

1

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

(ΚΩΔ. 8144)

6ο εξάμηνο, Εαρινό

 

 

4

 

Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

+

εργαστήριο 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανάπτυξη και αρχιτεκτονικές πληροφοριακών συστημάτων (ΚΩΔ. 8129)

5ο εξάμηνο, Χειμερινό

4

Υποχρεωτικό Κορμού

+

εργαστήριο

1

Ανάπτυξη και σχεδίαση κινητών (mobile) εφαρμογών

(ΚΩΔ. 8191)

7ο εξάμηνο, Χειμερινό

 

 

4

 

Επιλογής Κατεύθυνσης

+

εργαστήριο 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην Πληροφορική

(ΚΩΔ. 8105)

1ο εξάμηνο, Χειμερινό

 6

4

Υποχρεωτικό Κορμού

+

εργαστήριο

1

Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

(ΚΩΔ. 8178)

6ο εξάμηνο, Εαρινό

 

 

4

 

Επιλογής Κατεύθυνσης

+

εργαστήριο 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Εισαγωγή στην Οικονομετρία Ι (ΚΩΔ. 1404)

4ο Εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Υποχρεωτικό

1

Οικονομετρία ΙΙ

(ΚΩΔ. 1609)

6ο Εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής 1ης κατεύθυνσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Οικονομική Γεωγραφία

(ΚΩΔ. 1385)

3ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Επιλογής 3ης Κατεύθυνσης

1

Αγροτική Οικονομική

(ΚΩΔ. 1566)

5ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Επιλογής 2ης & 3ης Κατεύθυνσης

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

(ΚΩΔ. 1881)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής 3ης Κατεύθυνσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΤΕΡΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Γενική Οικονομική Ιστορία

(ΚΩΔ. 1131)

1ο Εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Υποχρεωτικό

1

Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ

(ΚΩΔ. 1422)

4ο Εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής

Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

(ΚΩΔ. 1430)

4ο Εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής 1ης Κατεύθυνσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημόσια Οικονομική ΙΙ

(ΚΩΔ. 1651)

6ο Εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής 1ης Κατεύθυνσης

1

Οικονομική της Εργασίας

(ΚΩΔ. 1562)

5ο Εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Επιλογής 1ης & 2ης Κατεύθυνσης

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

(ΚΩΔ. 1745)

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Επιλογής 1ης & 3ΗςΚατεύθυνσης

 

 

 

 

 

 

 

4

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εφαρμογές Πληροφορικής

(ΚΩΔ. 4111)

2ο εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Υποχρεωτικό

1

Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

(ΚΩΔ. 4163)

6ο εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών της Ε.Ε.

(ΚΩΔ. 4166)

7ο  Εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Υποχρεωτικό κατεύθυνσης

1

Τεχνικές Μικροπροσομοίωσης για τις Κοινωνικές Επιστήμες

(ΚΩΔ. 4152)

8ο Εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Βιομηχανική Οργάνωση & Εταιρική Στρατηγική

(ΚΩΔ. 4132)

6ο Εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής

1

Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού

(ΚΩΔ. 4149)

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Υποχρεωτικό κατεύθυνσης

 

 

 

 

 

 

 

 3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

(ΚΩΔ. 6115)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

7

4

Επιλογής

1

Εκτιμητική -  Έλεγχοι Υποθέσεων

(ΚΩΔ. 6012)

4ο εξάμηνο, Εαρινό

8

4

Υποχρεωτικό

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Μη Παραμετρική Στατιστική

(ΚΩΔ. 6113)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

8

4

Επιλογής

1

Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

(ΚΩΔ. 6108)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

8

4

Επιλογής

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας

(ΚΩΔ. 6168)

8ο εξάμηνο, Εαρινό

7

4

Επιλογής

1

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

(ΚΩΔ. 6145)

4ο εξάμηνο, Εαρινό

8

4

Υποχρεωτικό

 

 

 

 

 

 

 

 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

(ΚΩΔ. 3662)

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Υποχρεωτικό

1

Τεχνολογίες & Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό

(ΚΩΔ. 3747)

8ο Εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων

(ΚΩΔ. 3741)

6ο Εξάμηνο, Εαρινό

7

4

Υποχρεωτικό

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

(ΚΩΔ. 3812)

7ο Εξάμηνο, Χειμερινό

6

4

Υποχρεωτικό

1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μηχανική Μάθηση

(ΚΩΔ. 3745)

8ο Εξάμηνο, Εαρινό

6

4

Επιλογής

1

Deep Learning "Βαθιά Μάθηση"

1ο εξάμηνο, Χειμερινό

6

3

Μεταπτυχιακό Μάθημα του ΠΜΣ στην «Επιστήμη Υπολογιστών» που λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης

 

 

 

 

 

 

 

 4

             

ΣΥΝΟΛΟ 28

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   
       

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

(ΚΩΔ. 7116)

To Μάθημα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΛΠΣ) καλύπτει τα εξής θέματα: Εισαγωγή στα ΛΠΣ, η Λογιστική ως Πληροφοριακό Σύστημα, Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Λ.Π.Σ. στην Ελλάδα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (σχέδιο λογαριασμών, λογιστικές καταστάσεις, λογιστικά αρχεία, λογιστικά βιβλία), Μέθοδοι Τεκμηρίωσης, Πίνακες Ροής Εγγράφων, Διαγράμματα Ροής Δεδομένων, Ανάλυση απαιτήσεων και μοντελοποίηση των επιχειρηματικών υποσυστημάτων (π.χ Κύκλωμα Αγορών – Εισροών, Παραγωγικό Κύκλωμα, Κύκλωμα Πωλήσεων – Εκροών), Διοίκηση και Έλεγχος των Λ.Π.Σ., Ανάπτυξη Λ.Π.Σ., Διαδικασίες και Δομές Δεδομένων Λ.Π.Σ., Οντολογία Resource – Event – Agent, Σχεδίαση και Κανονικοποίηση Βάσεων Δεδομένων.

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

(ΚΩΔ. 2810)

Το μάθημα της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων (ΑΛΚ) ασχολείται με διάφορες πτυχές της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από εξωτερικούς ή εσωτερικούς χρήστες για τη λήψη ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν την κατανομή οικονομικών πόρων προς τις επιχειρήσεις και σχετίζονται με τα επαγγέλματα του χρηματοοικονομικού αναλυτή – επενδυτικού συμβούλου, του διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων, του αναλυτή πιστοληπτικής ικανότητας, του ορκωτού ελεγκτή, κλπ.

Η ανάλυση της θεματολογίας του μαθήματος συνδέεται με το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης (πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, επιχειρηματική στρατηγική, εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές της διοίκησης, κλπ.). Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καλλιεργήσει τη γνώση των φοιτητών σε ότι αφορά τόσο τη θεωρία όσο και την πρακτική της ανάλυσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο να αναπτύξουν οι φοιτητές μια δέσμη κριτικών ικανοτήτων για την συγκέντρωση, επιλογή και επεξεργασία μεγάλου πλήθους και ποικιλίας οικονομικών πληροφοριών και δεδομένων. Επιμέρους θέματα του μαθήματος αναφέρονται στην κατάρτιση και ανάλυση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τη μέτρηση και την ανάλυση των επιδόσεων, της ρευστότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

(ΚΩΔ. 2834)

To Μάθημα Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας καλύπτει τα εξής θέματα: Περιβάλλον Υ/Τ και ΜΚΤ. Καινοτομίες, χαρακτηριστικά αγορών Υ/Τ. Χαρακτηριστικά αγορών υψηλής τεχνολογίας. Ενδιάμεσοι στην ψηφιακή οικονομία. Καταναλωτές Υ/Τ και αγοραστική συμπεριφορά. Διάχυση της καινοτομίας. Τμηματοποίηση αγορών Υ/Τ. Έρευνα Μάρκετινγκ. Πρόβλεψη ζήτησης. Διοίκηση προϊόντος Υ/Τ. Ζητήματα προϊοντικού σχεδιασμού. Ανάπτυξη νέου προϊόντος. Τεχνικές προβολής προϊόντων Υ/Τ. Ανάπτυξη εμπορικού σήματος. Η διανομή στις αγορές Υ/Τ. Τεχνικές τιμολόγησης προϊόντων Υ/Τ. ΜΚΤ σχέσεων και προσανατολισμός στην αγορά. Στρατηγικός σχεδιασμός ΜΚΤ στο περιβάλλον Υ/Τ. Διαστάσεις της στρατηγικής σε επιχειρησιακό επίπεδο. Διαστάσεις της στρατηγικής σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ανταγωνιστικές στρατηγικές. Στρατηγικές ανάπτυξης.

Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

(ΚΩΔ. 2836)

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού εξετάζονται τα δομικά στοιχεία του Στρατηγικού Marketing και οι προσαρμογές τους στα διαδικτυακά-ηλεκτρονικά αγοραστικά τοπία. Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και επικοινωνία: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

• Επιχειρηματικά μοντέλα και Στρατηγικό Μάρκετινγκ στο διαδίκτυο

• e-Καταναλωτής: Ο συν-δημιουργός αξίας

• Εικονικές κοινότητες

• Διοικώντας προϊόντα στο διαδικτυακό περιβάλλον

• Αναπτύσσοντας Εμπορικές Επωνυμίες στο διαδικτυακό περιβάλλον

• Επικοινωνώντας την Αξία στο ψηφιακό περιβάλλον

• Θέματα διανομής στις eΑγορές

• Τιμολογώντας στο διαδίκτυο

• Διαχείριση φήμης στο διαδίκτυο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

(ΚΩΔ. 2420)

Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο μελέτης για οποιονδήποτε σχεδιάζει να εργαστεί σε κάποιον οργανισμό. Ακόμη και αν δεν σχεδιάζει κάποιος να γίνει διοικητικό στέλεχος, η κατανόηση μερικών βασικών αρχών για τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα συμπεριφέρονται στους οργανισμούς μπορεί να συμβάλλει στο τα γίνει καλύτερος συνεργάτης και μέλος ομάδων. Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά αναφέρεται στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα άτομα σχετίζονται με το χώρο εργασίας τους, αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι ομαδικές και οργανωτικές δομές επηρεάζουν την ατομική συμπεριφορά. Το μάθημα αυτό είναι οργανωμένο γύρω από τρία επίπεδα ανάλυσης: τα άτομα, τις ομάδες, και τους οργανισμούς. Θα ξεκινήσουμε από το οργανωσιακό επίπεδο εξετάζοντας την έννοια της κουλτούρας, η οποία αποτελεί τη βάση για το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών στους οργανισμούς. Θα συνεχίσουμε με το ατομικό επίπεδο εξετάζοντας θέματα όπως είναι η προσωπικότητα, η διαπροσωπική αντίληψη, οι αξίες, η ηθική, και η παρακίνηση, αλλά και το ταίριασμα των ατόμων με συγκεκριμένες ομάδες. Τέλος, θα μιλήσουμε για την αλλαγή και θα εξετάσουμε το πώς συνδυάζονται όλες οι έννοιες και στα τρία επίπεδα ανάλυσης. Το μάθημα αυτό απαιτεί τη χρήση των δεξιοτήτων των φοιτητών πάνω στην επικοινωνία, την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, και τη σύνθεση των πληροφοριών με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

(ΚΩΔ. 2464)

Το μάθημα εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με πλήθος εννοιών κοινωνικού επιχειρείν, όπως:

• Κοινωνική οικονομία- κοινωνική επιχειρηματικότητα

• Κοινωνική έναντι συμβατικής επιχειρηματικότητας

• Σχεδιασμός νέας κοινωνικής επιχείρησης

• Κοινωνική ηγεσία

• Προκλήσεις και τάσεις στο κοινωνικό επιχειρείν

• Επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον

 

 

 

 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

(ΚΩΔ. 5668)

Ο κλάδος παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων είναι σημαντικός για την εθνική οικονομία μιας χώρας. Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο εν λόγω κλάδος είναι εξαιρετικής σημαντικότητας για δύο τουλάχιστον λόγους. Πρώτον, η προικισμένη Ελληνική φύση προσφέρει αγροτικά προϊόντα που είναι είτε μοναδικά (με την έννοια ότι δεν παράγονται σε άλλη χώρα του πλανήτη), είτε αισθητά υψηλότερης ποιότητας, εν συγκρίσει με αντίστοιχα προϊόντα που παράγονται σε άλλες χώρες. Δεύτερον, συνδυάζοντας την παράδοση, την τεχνογνωσία και το μεράκι, πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων, παράγουν υψηλής ποιότητας τυποποιημένο προϊόν. Το παρόν μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν (α) στα χαρακτηριστικά του αγροτικού προϊόντος και της παραγωγής του, (β) στην την επίδραση του μάκρο- και του μίκρο-οικονομικού περιβάλλοντος στη ζήτηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, (γ) στη σημασία της λειτουργίας της φυσικής διανομής στον κλάδο και (δ) σε θέματα προϊόντος, τιμολόγησης, προβολής, διαμονής και συμπεριφοράς καταναλωτή σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το ελαιόλαδο και ο οίνος.

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ

(ΚΩΔ. 5122)

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Γραμμική παλινδρόμηση και ανάλυση συσχέτισης. Πολλαπλή παλινδρόμηση και ανάπτυξη υποδειγμάτων.  Ανάλυση διακύμανσης (ανάλυση διακύμανσης με ένα κριτήριο, ανάλυση διακύμανσης με δύο κριτήρια). Γενικά γραμμικά υποδείγματα. Χρήση στατιστικών προγραμμάτων (SPSS) για την ανάλυση δεδομένων. Παρουσίαση και συζήτηση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων.

Διοίκηση Σχέσεων Πελατών (CRM)

(ΚΩΔ. 5690)

Η Διοίκηση Σχέσεων Πελατών (Customer Relationship Management) αποτελεί μια επιχειρησιακή πρακτική που βασίζεται στην προσπάθεια εφαρμογής της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ των σχέσεων (relationship marketing). H Διοίκηση Σχέσεων Πελατών περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο διαδικασιών και τεχνολογιών με στόχο τη διαχείριση των σχέσεων με τους δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες της επιχείρησης καθώς και τους στρατηγικούς της συνεργάτες. Με τη χρήση κατάλληλων νέων τεχνολογιών και εργαλείων λογισμικού, παρέχονται δυνατότητες στην επιχείρηση  να αναπτύξει και να διαχειριστεί τις σχέσεις με τον κάθε πελάτη της ξεχωριστά (one- to- one marketing). Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει εκείνα τα εργαλεία που βοηθούν την επιχείρηση να επιτύχει τους παραπάνω στόχους.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων

(ΚΩΔ. 5718)

 

Το μάθημα εξετάζει διαφορετικές πτυχές της επικοινωνίας και της συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και καλύπτει θέματα που εμπλέκονται στη διαπολιτισμική επικοινωνία, διαπολιτισμικό μάνατζμεντ και διαχείριση της πολυμορφίας στον εργασιακό χώρο και τα οποία είναι:
Βασικές έννοιες στην επικοινωνία και την κουλτούρα και η αλληλεπίδρασή τους στο χώρο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
I. Έννοιες και θεωρίες διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
II. Χαρακτηριστικά και καταστάσεις που επηρεάζουν τη φύση και την αποτελεσματικότητα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
III. Θεωρίες που αφορούν τις γνωστικές και συναισθηματικές αποκρίσεις του ατόμου σε διαπολιτισμικές καταστάσεις.
IV. Θεωρίες που αφορούν τη διαπολιτισμική διαδραστική συμπεριφορά
V. Ο ρόλος των πολιτισμικών στοιχείων (πιστεύω, αξιών, κανόνων) και η επίδρασή τους στη λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνιακή συμπεριφορά.
VI. Εμπόδια στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
VII. Ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας
VIII. Διαπολιτισμική διοίκηση επιχειρήσεων
IX. Διαχείριση πολυμορφίας στον εργασιακό χώρο.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

(ΚΩΔ. 5696)

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν προσφέρει την δυνατότητα για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, με προσωποποιημένες υπηρεσίες, με ανάλυση δεδομένων αγοραστικής συμπεριφοράς κλπ) αλλά και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών μέσων (πχ Διαδίκτυο). Η καινοτομία επίσης είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον για αυξημένη παραγωγικότητα, προστιθέμενη αξία, εξωστρεφή ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει τις δύο παραπάνω τάσεις (δηλαδή την σύνδεση των ψηφιακών υπηρεσιών και της νέας επιχειρηματικότητας) μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα θέματα:
I. Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν
II. Τεχνολογικές και λειτουργικές εξελίξεις στα ψηφιακά μέσα
III. Σχεδίαση καινοτομιών στις επιχειρησιακές υπηρεσίες / προϊόντα, διαδικασίες κλπ.
IV. Στρατηγική για καινοτομία και ψηφιακή επιχειρηματικότητα
V. Σχεδίαση και ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου
VI. Ανάπτυξη και χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων
VII. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην λειτουργία νέων επιχειρήσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης

(ΚΩΔ. 7198)

Το μάθημα εξετάζει το πως η διοικητική πληροφόρηση χρησιμοποιείται από  τη διοίκηση και τα  στελέχη  της  επιχείρησης  με  σκοπό  την   επιτυχημένη  κατανομή  της  ευθύνης,  την  αξιολόγηση  της απόδοσης και τη λήψη αποφάσεων. Συνδυάζει γνώσεις, τεχνικές, εργαλεία και μεθοδολογία από τα πεδία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λογιστικής, της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να μελετήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει επιτυχημένα ένα σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης και ελέγχου στο εσωτερικό μιας σύγχρονης επιχείρησης. Παράλληλα, ενσωματώνονται τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά στην υλοποίηση του βασικού στόχου ενός σύγχρονου συστήματος ελέγχου.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Εναλλακτικές Επενδύσεις

(ΚΩΔ. 7207)

Ο κλάδος των Εναλλακτικών Επενδύσεων χαρακτηρίζεται ως ο πλέον αναπτυσσόμενος κλάδος στον τομέα της Χρηματοοικονομικής.  Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει τις βασικές κατηγορίες επενδύσεων αυτού του κλάδου, να μελετήσει κυρίως τη δομή τους, να παρουσιάσει τους κινδύνους, και να περιγράψει τις ευκαιρίες που προσφέρουν.  Το μάθημα ασχολείται με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, τα Hedge Funds, τις επενδύσεις σε Εμπορεύματα και τα Private Equity Funds.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει είναι: Εναλλακτικές επενδύσεις – Γενικά, Αμοιβαία κεφάλαια, Hedge Funds, Επενδύσεις σε εμπορεύματα, Private Equity Funds.

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

(ΚΩΔ. 7197)

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τη θεωρητική διάσταση σύγχρονων τεχνικών ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Στο μάθημα διδάσκονται η ερευνητική προσέγγιση (ποσοτική ή άλλη) που προηγείται της διαμόρφωσης επενδυτικού χαρτοφυλακίου, οι μέθοδοι μέτρησης κινδύνου και πρόβλεψης των μελλοντικών αποδόσεων μετοχών, οι τεχνικές κατασκευής χαρτοφυλακίου καθώς και οι πρακτικές που ακολουθούνται για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και την αξιολόγηση των διαχειριστών χαρτοφυλακίων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής

(ΚΩΔ. 7123)

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών στο χειρισμό και στην ανάπτυξη προχωρημένων εφαρμογών στο πρόγραμμα MS-Excel όπως επίσης και στην επεξεργασία βάσεων δεδομένων. Στην πορεία του μαθήματος οι φοιτητές μαθαίνουν τον τρόπο δημιουργίας αυτοματοποιημένων λύσεων-μηχανισμών, οι οποίες συμβάλλουν στην επεξεργασία των λογιστικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων με τη χρήση της πληροφορικής. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων, Χρήση Μακροεντολών, Στατιστικές Συναρτήσεις, Μαθηματικές Συναρτήσεις, Πίνακες Δεδομένων με μία μεταβλητή, Πίνακες Δεδομένων με δύο μεταβλητές, Διαχείριση Σεναρίων, Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού, Μακροπρογραμματισμός.

 

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

(ΚΩΔ. 7177)

Οι βασικές ενότητες  που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

• Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Matlab: Πίνακες, Βασικές Συναρτήσεις, Προγραμματισμός  (Μ-files), Γραφήματα.

• Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου: CAPM, Τεχνική Μέσου - Διακύμανσης, Τεχνική VaR.

• Προσομοίωση Monte Carlo: Παραγωγή Τυχαίων Αριθμών, Υπολογισμός Μέσης Τιμής, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, Μέγεθος του Δείγματος.

• Τεχνικές Μείωσης Διακύμανσης: Αντιθετική Δειγματοληψία, Μεταβλητές Ελέγχου,  Κοινοί Τυχαίοι Αριθμοί – Υπολογισμός Συντελεστών Ευαισθησίας, Υπό Συνθήκη Μείωση Διακύμανσης – Αποτίμηση Επιλεκτικού Δικαιώματος.

• Προσομοίωση Διωνυμικού - Τριωνυμικού Μοντέλου: Κατασκευή και Εκτίμηση Παραμέτρων Διωνυμικού – Τριωνυμικού  Δέντρου, Αποτίμηση Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Δικαιωμάτων.

• Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών: Πηλίκα Διαφοράς, Κατασκευή Πλέγματος, Συνοριακές Συνθήκες, Άμεση και Έμμεση Μέθοδος στην Αποτίμηση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, Οικονομική Ερμηνεία και Σύνδεση με Τριωνυμικό Δέντρο.

• Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου: Προσομοίωση Τροχιάς και Σφάλματα Προσέγγισης, Προσομοίωση Γεωμετρικής Κίνησης Brown, Αντιστάθμιση Κινδύνου Stop-Loss, Αντιστάθμιση Κινδύνου Δέλτα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχειρηματικότητα

(ΚΩΔ. 7188)

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια και τη σημασία της επιχειρηματικότητας, και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας: από τον εντοπισμό της ευκαιρίας, την αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας και τη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου μέχρι την κινητοποίηση πόρων, τη δημιουργία της εταιρίας, τη διαχείριση της ανάπτυξής της έως και την έξοδο από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών και κοινωνικών επιχειρήσεων. Επίσης, συζητείται η δημόσια επιχειρηματικότητα ως ειδικό θέμα επιχειρηματικότητας.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του μαθήματος είναι:

• Η κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της επιχειρηματικότητας

• Η κατανόηση οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας και των διαστάσεων που το συνθέτουν

• Η κατανόηση των εννοιών της καινοτομίας και δημιουργικότητας

• Η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων σχετικών με όλα τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας:

- σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας

- αναγνώριση επιχειρηματικού μοντέλου,

- δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου,

- κινητοποίηση πόρων

- ίδρυση και επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και

- διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.

• Η κατανόηση των πηγών χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια με έμφαση στα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να ενταχθούν οι φοιτητές στις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας και να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε άλλα συναφή μαθήματα μέσω της εξέτασης σύγχρονων πρακτικών ζητημάτων επιχειρηματικότητας.

 

Επιχειρηματική Ηθική

(ΚΩΔ. 7165)

Εισαγωγικές Έννοιες: • Ηθική και επιχειρήσεις, • Ο ρόλος της επιχείρησης σήμερα, • Ηθικά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις, • Ενδιαφερόμενα μέρη

 

Σε Επίπεδο Ατόμου: Θεωρίες Ηθικής και Λήψης Αποφάσεων: • Βασικοί ορισμοί, • Πλαίσιο, • Θεωρητικές προσεγγίσεις, • Μέθοδοι λήψης αποφάσεων, • Εφαρμογή στην πράξη

 

Σε Επίπεδο Επιχείρησης: Διλλήματα και Λύσεις: • Βασικά διλλήματα (Καταναλωτές, Εργαζόμενοι, Κοινωνία…),

• Εφαρμογή στην πράξη, • Διαφθορά

 

Σε Ευρύτερο Επίπεδο Ι: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: • Έννοιες και ιστορική αναδρομή, • Triple bottom line,

• Επιχειρήσεις και Φυσικό Περιβάλλον, • Επιχειρήσεις και Κοινωνία, • Διεθνή Πρότυπα (standards)

 

Σε Ευρύτερο Επίπεδο ΙΙ: Εταιρική Διακυβέρνηση: • Εισαγωγικές έννοιες, • Αρχές και πλαίσια ΕΔ, • Δομές και μηχανισμοί για εξισορρόπηση ενδιαφερομένων μερών, • Πρότυπα και διεθνής εμπειρία

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

(ΚΩΔ. 8114)

1. Οι νέες προκλήσεις της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 2. Pόλοι και λειτουργία ΔΑΔ, προσλήψεις, αξιολόγηση απόδοσης αμοιβές, κίνητρα 3. Συστήματα προσλήψεων – assessment centers 4. Συστήματα αξιολόγησης απόδοσης 5. Συστήματα αμοιβών και κινήτρων 6. Προγραμματισμός καριέρας – ανάπτυξη ανθρώπων 7. Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 8. Ευθύνες και ρόλοι των γραμμικών στελεχών στις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ, όπως οι προσλήψεις, η αξιολόγηση και οι αμοιβές.

Ειδικές προσεγγίσεις της Ηγεσίας

(ΚΩΔ. 8177)

1. Συστημική προσέγγιση της ηγεσίας 2. Μετασχηματική ηγεσία 3. Ανθεκτική ηγεσία 4. Ηθική ηγεσία 5. Ο χαρακτήρας του ηγέτη 6. Φρόνηση 7. Εκτροχιασμός ηγετών 8. Ανάπτυξη ηγετών

Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή

(ΚΩΔ. 8193)

Επαγγελματίες διαφόρων κλάδων και οργανισμών συχνά κάνουν λόγο για το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και του χώρου εργασίας. Τα στελέχη των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι οι πρόσφατα απόφοιτοι που εισέρχονται για πρώτη φορά σε ένα εργασιακό περιβάλλον πολλές φορές δεν γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν, τι να περιμένουν και πώς να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη. Οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού ισχυρίζονται ότι συναντούν τελειόφοιτους ή πρόσφατα αποφοίτους που δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας, καθώς δε διαθέτουν, για παράδειγμα, ένα προσεγμένο βιογραφικό σημείωμα ή δε δείχνουν επαγγελματική συμπεριφορά / δεν απαντούν ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης. Μάλιστα, οι επαγγελματίες του χώρου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και τα ίδια άτομα που αναζητούν εργασία συχνά δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να παρουσιάσουν τον εαυτό τους τονίζοντας τα δυνατά τους σημεία και να διεκδικήσουν επιτυχώς μια θέση εργασίας. Τέλος, ίσως το πιο σημαντικό, οι ανάγκες της ψηφιακής εποχής και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης απαιτούν νέες γνώσεις και ικανότητες τόσο στην αναζήτηση όσο και στη διατήρηση μιας θέσης εργασίας. Αναγνωρίζοντας και επιδιώκοντας να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες, το μάθημα «Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή» σχεδιάστηκε ως εξής. Καταρχήν, ακολουθεί μια προσέγγιση βασισμένη σε δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό να αυξήσουν τη γνώση των φοιτητών για τις προσδοκίες των εργοδοτών και το εργασιακό περιβάλλον αλλά και να τους βοηθήσουν να εισέλθουν σε αυτό. Στόχος του μαθήματος είναι όχι μόνο να βελτιωθεί η γνώση και η κατανόηση των φοιτητών για τον χώρο εργασίας αλλά και να εξασκηθούν και να προετοιμαστούν αυτοί στην αναζήτηση εργασίας που θα συμβάλει στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, από τη στιγμή που η αγορά εργασίας γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική, είναι σημαντικό οι φοιτητές να γνωρίζουν πώς να «πουλήσουν» τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να αναγνωρίζουν και να παρουσιάζουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα επιτεύγματά τους χρησιμοποιώντας αποδείξεις, πράγμα ιδιαιτέρως σημαντικό σε όλες τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού και ειδικά στη συνέντευξη. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση, καταρχάς, να εντοπίζουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες και να γνωρίζουν τις στρατηγικές αναζήτησης εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Να μπορούν να συμπληρώνουν αιτήσεις εργασίας και να συντάσσουν βιογραφικά σημειώματα και συνοδευτικές επιστολές περισσότερο εστιασμένα και αποτελεσματικά. Να αναπτύσσουν το κοινωνικό τους δίκτυο χρησιμοποιώντας τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους αλλά και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Να μπορούν να απαντούν επιτυχώς τις ερωτήσεις σε μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού, τονίζοντας τα προσόντα και τα επιτεύγματά τους. Να γνωρίζουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τους κανόνες σε ένα χώρο εργασίας αλλά και το πώς οφείλουν να επικοινωνούν και να συμπεριφέρονται στην εργασία τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών

(ΚΩΔ. 8134)

Το μάθημα της Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών αποσκοπεί στην εισαγωγή του φοιτητή σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, ανάλυση, ανασχεδιασμό, βελτιστοποίηση και λειτουργία Βιομηχανικών και Κατασκευαστικών Συστημάτων καθώς και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών. Το μάθημα προσεγγίζει την οργανωτική δομή και τα ουσιώδη στοιχεία-υποσυστήματα-λειτουργίες των συστημάτων αυτών, προβάλλει τα προβλήματα που παρουσιάζουν κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία τους, και αναπτύσσει τις μεθόδους επίλυσης τους με αναλυτικές και υπολογιστικές τεχνικές. Ενδεικτικά θέματα του μαθήματος είναι η διαχείριση αποθεμάτων, ο χρονικός και ποσοτικός προγραμματισμός παραγωγής, η τοποθέτηση / χωροταξικός σχεδιασμός μονάδων και οι προβλέψεις ζήτησης.

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

(ΚΩΔ. 8144)

Oι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος «Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Απόφασης» να εκπαιδευτούν στην ανάλυση και στο σχεδιασμό μεταευρετικών αλγορίθμων και γενικότερα αλγορίθμων υπολογιστικής ευφυΐας. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι βελτιστοποίησης εφαρμόζονται σε μεγάλο εύρος προβλημάτων και case studies με σκοπό να αναδειχθεί η δυνατότητα των συγκεκριμένων προσεγγίσεων να ανταποκριθούν στην πρόκληση τόσο της αποτελεσματικής (δηλαδή εντός σύντομων χρονικών διαστημάτων) όσο και της αποδοτικής (δηλαδή εύρεσης υψηλής ποιότητας λύσεων) επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων διοίκησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Τα προβλήματα και τα case studies που εξετάζονται στα πλαίσια του μαθήματος αφορούν προβλήματα δρομολόγησης και προγραμματισμού στόλου οχημάτων, προβλήματα σχεδιασμού και χρονικού προγραμματισμού της παραγωγής, προβλήματα φόρτωσης και συσκευασίας αντικειμένων σε αποθηκευτικούς χώρους (αποθήκες, τραίνα, φορτηγά, πλοία, αεροπλάνα), προβλήματα χωροθέτησης και διάταξης εγκαταστάσεων, προβλήματα χρονικού προγραμματισμού έργου με περιορισμούς πόρων, προβλήματα προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού, προβλήματα πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας, προβλήματα διαδικασιών στα λιμάνια, στα νοσοκομεία και στον τουρισμό.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανάπτυξη και αρχιτεκτονικές πληροφοριακών συστημάτων

(ΚΩΔ. 8129)

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να δώσει στο φοιτητή μία ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων γενικότερα, και εφαρμογών διαδικτύου ειδικότερα, τις αρχιτεκτονικές και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης τις εφαρμογές που μπορούν να υποστηριχθούν. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καλυφθούν θεωρητικά και πρακτικά θέματα σε σχέση με τη σχεδίαση, την αρχιτεκτονική των εφαρμογών, την ανάπτυξη και τον έλεγχο λογισμικού, τα σύγχρονα περιβάλλοντα και εργαλεία ανάπτυξης, καθώς επίσης τις τεχνολογίες διαδικτύου. Έμφαση θα δοθεί στην εξέταση συγκεκριμένων εφαρμογών, στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτών και τρόπο υλοποίησής τους. Παράλληλα, το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να ολοκληρώσει τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές σε προηγούμενα μαθήματα βάσεων δεδομένων, ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων και προγραμματισμού σε μία ενιαία ενότητα για την υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου, π.χ. ενός λειτουργικού web-site, το οποίο θα αποτελέσει και το πρακτικό μέρος του μαθήματος.

Ανάπτυξη και σχεδίαση κινητών (mobile) εφαρμογών

(ΚΩΔ. 8191)

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κι επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρονται στο χώρο του mobile. Οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν σε όλες τις πτυχές του κινητού επιχειρείν και θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν ένα πρωτότυπο της ιδέας τους με χρήση πλατφόρμας οπτικού προγραμματισμού αλλά και να αναλύσουν την επιχειρηματική της αξιοποίηση. Έχοντας παρακολουθήσει το μάθημα αυτό, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα κύρια συστατικά επιτυχίας στο κινητό επιχειρείν, να κατανοούν τις βασικές τεχνικές παραγωγής καινοτόμων ψηφιακών ιδεών, σχεδιασμού προϊόντος/ υπηρεσίας και ανάπτυξης επιχειρηματικού μοντέλου στο κινητό επιχειρείν, να αναλύουν την διαδικασία ανάπτυξης μιας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας/ κινητής εφαρμογής και να κατανοήσουν την έννοια της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας, των αναγκαίων επιχειρησιακών διαδικασιών και άλλων κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την ανάπτυξη μίας νέας δραστηριότητας / υπηρεσίας στο κινητό επιχειρείν

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην Πληροφορική

(ΚΩΔ. 8105)

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις βασικές έννοιες των υπολογιστικών συστημάτων, την ιεραρχία υλικού-λογισμικού, τη φύση των υπολογιστικών προβλημάτων, τις αρχές των αλγορίθμων, του προγραμματισμού και της δικτύωσης. Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν: (1) Λειτουργικά συστήματα (μνήμη, διεργασίες, αποθηκευτικοί χώροι), (2) Αρχιτεκτονική υπολογιστών (χρήση της γραμμής εντολών, απομακρυσμένη πρόσβαση, διαχείριση χρηστών), (3) Στοιχεία δικτύωσης (φυσικό επίπεδο, διευθυνσιοδότηση, δρομολόγηση, πρωτόκολλα), (4) Αρχιτεκτονική client / server και ο συσχετισμός της με τον παγκόσμιο ιστό, (5) Aνάπτυξη λογισμικού σε διαφορετικές γλώσσες (Java, HTML, JavaScript).

 

Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

(ΚΩΔ. 8178)

 

Πολλές εφαρμογές λογισμικού περιέχουν ευπάθειες που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε ρήγματα ασφαλείας. Τα ρήγματα αυτά συνήθως είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τους οργανισμούς που διαθέτουν τέτοιες εφαρμογές, αλλά και για τους χρήστες τους. Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να δώσει τα εφόδια στους φοιτητές να κατανοήσουν βασικούς ορισμούς σχετικά με την ασφάλεια λογισμικού, να αναγνωρίζουν άμεσα συνηθισμένες αδυναμίες σε μια εφαρμογή και στα πρωτόκολλα που αυτή χρησιμοποιεί και να γνωρίσουν τους υπάρχοντες μηχανισμούς προστασίας και τις προσεγγίσεις που αυτοί υλοποιούν. Έχοντας παρακολουθήσει το μάθημα αυτό, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να υλοποιούν αξιόπιστες και ασφαλείς εφαρμογές.

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Εισαγωγή στην Οικονομετρία Ι

(ΚΩΔ. 1404)

 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι προκειμένου να μελετήσουν ποσοτικά τις σχέσεις μεταξύ οικονομικών μεταβλητών, να ελέγξουν κατά πόσον ισχύουν διάφορες οικονομικές θεωρίες, να αξιολογήσουν ποσοτικά οικονομικές πολιτικές, να προβλέψουν οικονομικά μεγέθη και γενικά να μελετήσουν την οικονομική συμπεριφορά των ατόμων, των επιχειρήσεων και των κρατών. Κύριο εργαλείο είναι η γραμμική παλινδρόμηση. Δίνεται έμφαση στην κατασκευή του υποδείγματος, στην ερμηνεία των συντελεστών του, στις υποθέσεις κάτω από τις οποίες γίνεται η εκτίμηση των αγνώστων συντελεστών του υποδείγματος και διενεργούνται οι στατιστικοί έλεγχοι. Θέματα που καλύπτονται, τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, περιλαμβάνουν: εκτίμηση, πρόβλεψη και ελέγχους υποθέσεων στην απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, ψευδομεταβλητές, καθώς και προβλήματα από παραβίαση υποθέσεων, όπως ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, λανθασμένη εξειδίκευση συναρτησιακής μορφής υποδείγματος και ενδογένεια.

 

Οικονομετρία ΙΙ

(ΚΩΔ. 1609)

 

Το μάθημα εξετάζει διάφορα προχωρημένα θέματα οικονομετρίας, τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, όπως το πρόβλημα της ενδογένειας και η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών, η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων δυο σταδίων, η γενικευμένη μέθοδος ροπών, η μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας, τα υποδείγματα διακριτών επιλογών γραμμικής πιθανότητας, probit και logit, συστήματα εξισώσεων, στάσιμες και ολοκληρωμένες χρονολογικές σειρές.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Οικονομική Γεωγραφία

(ΚΩΔ. 1385)

Συγκεντρώσεις της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνική (αστικά κέντρα), τοπική και παγκόσμια κλίμακα. Τοπικές εξωτερικές οικονομίες του Marshall και περιφερειακή εξειδίκευση: βιομηχανικές και τεχνολογικές συσπειρώσεις και αστικές συγκεντρώσεις στις ΗΠΑ και την ΕΕ. Διακλαδικό-ενδοκλαδικό εμπόριο, διεθνείς ροές επενδύσεων και καταμερισμός εργασίας: ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των περιφερειακών εμπορικών ενώσεων. Το θεωρητικό πλαίσιο της νέας οικονομικής γεωγραφίας (ΝΟΓ): Εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, μεταφορικό κόστος και μέγεθος αγοράς ως προσδιοριστικοί παράγοντες της επιχειρηματικής εγκατάστασης στο χώρο. Υποδείγματα της ΝΟΓ: Συγκέντρωση-διασπορά επιχειρήσεων, με πολλαπλά σημεία ισορροπίας, σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού και οικονομικής ολοκλήρωσης. Επιπτώσεις στο επίπεδο ευημερίας των κεντρικών και περιφερειακών περιφερειών. Η συμβολή της ΝΟΓ στην οικονομική θεωρία και πολιτική.

Αγροτική Οικονομική

(ΚΩΔ. 1566)

Η συμβολή της γεωργίας στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και διαρθρωτική προσαρμογή του αγροτικού τομέα σε μια εξελισσόμενη οικονομία. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζήτησης και προσφοράς αγροτικών προϊόντων: διακυμάνσεις προσφοράς, αστάθεια τιμών και ‘αγροτικό πρόβλημα’. Μέτρα αγροτικής πολιτικής και επιπτώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): πολιτική αγορών και διαρθρωτική πολιτική, σημαντικές μεταρρυθμίσεις από το 1992. Η περιφερειακή διάσταση της ΚΑΠ: αγροτική ανάπτυξη και πολυλειτουργικότητα. Μετά το 2013: η αυξανόμενη σημασία των "δημόσιων αγαθών". Το νέο διεθνές περιβάλλον: επισιτιστική κρίση και κερδοσκοπία στα αγροτικά προϊόντα.

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

(ΚΩΔ. 1881)

Κλασικά και νεοκλασικά υποδείγματα ανάλυσης της συμπεριφοράς των μεμονωμένων επιχειρήσεων ως προς την επιλογή της γεωγραφικής θέσης: Υποδείγματα των Weber, Mosses και Hotelling. Συγκέντρωση δραστηριοτήτων και οικονομίες χωρικής συγκέντρωσης: Υποδείγματα αστικής ιεραρχίας των Christaller και Losch, των πόλων ανάπτυξης του Perroux, του Porter και των νέων βιομηχανικών περιοχών. Η χωρική διάρθρωση της αστικής οικονομίας και ο ανταγωνισμός γης στο υπόδειγμα του von Thunen. Περιφερειακή ανάπτυξη και εξειδίκευση: το υπόδειγμα του πολλαπλασιαστή του βασικού τομέα. Περιφερειακή αγορά εργασίας: νεοκλασική και Κεϋνσιανή προσέγγιση Θεωρητικές προσεγγίσεις της περιφερειακής ανάπτυξης. Αστική και περιφερειακή πολιτική: μικροοικονομικές και μακροοικονομικές επιπτώσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΤΕΡΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Γενική Οικονομική Ιστορία

(ΚΩΔ. 1131)

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η οικονομική ανάπτυξη της Δύσης (1500-2000). Η διαδικασία της εκβιομηχάνισης εξετάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών και θεσμικών μεταβολών. Αναλυτικά καλύπτονται: Οι πιο σημαντικές οικονομικές μεταβολές στην αυγή της σύγχρονης περιόδου (16ος-17ος αι.). Η Βιομηχανική Επανάσταση (1780-1850). H Εποχή του Κεφαλαίου και η εξάπλωση της καπιταλιστικής οικονομίας σε παγκόσμια κλίμακα (1848-1875). Η ‘μεγάλη ύφεση’ (1873-1896) και οι μεγάλες αλλαγές στη δομή της οικονομικής οργάνωσης (1870-1914). Η επισκόπηση της παγκόσμιας οικονομίας τον 20o αιώνα με έμφαση στην κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας (1929-1933), την Χρυσή Εποχή (1950-1975) και τις σαρωτικές δομικές πολιτικό-οικονομικές αλλαγές στο τέλος του αιώνα.

Μαρξιστική

Οικονομική ΙΙ

(ΚΩΔ. 1422)

Στο μάθημα αυτό θα εξετασθεί ένας αριθμός σύγχρονων οικονομικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, θα εξετασθούν τα εξής θέματα: Οικονομικές κρίσεις. Διανομή του εισοδήματος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Διανομή υπεραξίας: εμπορικό κέρδος, τόκος, έγγειος πρόσοδος. Η αγορά εργατικής δύναμης: ειδικά θέματα. Μονοπωλιακός καπιταλισμός. Κράτος. Διεθνοποίηση του κεφαλαίου: διεθνές εμπόριο, πολυεθνικές εταιρείες, άνιση ανάπτυξη, οικονομική ολοκλήρωση. Σοσιαλισμός- κομμουνισμός. Η εξέταση όλων των παραπάνω θεμάτων θα γίνει με αντιδιαστολή της Μαρξιστικής ανάλυσης με τη Νεοκλασική ερμηνεία τους.

Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

(ΚΩΔ. 1430)

Εισαγωγικές έννοιες της μεθοδολογίας. Οι μέθοδοι των επιστημών. Λογική Παραγωγή, Επαγωγή και η Υποθετικο-παραγωγική Μέθοδος, Αρχές και κανόνες επιστημονικής εργασίας και έρευνας: κατασκευή προτάσεων και υποθέσεων, έλεγχος υποθέσεων. Τεχνικές. Μαθηματικά και οικονομετρικά υποδείγματα. Ατομιστικά και ολιστικά υποδείγματα: κλασικό υπόδειγμα, νεοκλασικό υπόδειγμα, κεϋνσιανό υπόδειγμα. Θεωρία και εμπειρία.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημόσια Οικονομική ΙΙ

(ΚΩΔ. 1651)

O δημόσιος τομέας και η κατανομή των πόρων. Δημόσια αγαθά και εξωτερικές κοινωνικές επιδράσεις. Επιδράσεις των δημοσιονομικών μέσων στις αποφάσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Επιδράσεις στην κοινωνική ευημερία. O δημόσιος τομέας και η διανομή του εισοδήματος. Μακροοικονομικές επιπτώσεις των δημοσιονομικών μέσων.

Οικονομική της Εργασίας

(ΚΩΔ. 1562)

Εισαγωγή. Η ανεργία - μια επισκόπηση

Η ζήτηση εργασίας - Πλήρης ανταγωνισμός - Μονοπώλιο - Μονοψώνιο - Διμερές μονοπώλιο

Η προσφορά της εργασίας

Διαφοροποίηση μισθών και αγορά εργασίας

Ακαμψίες στην αγορά εργασίας- θεσμοί

Εργατικές ενώσεις και διαπραγματεύσεις - Στόχοι των εργατικών ενώσεων - Το υπόδειγμα του μονοπωλίου - Το υπόδειγμα των αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων - Το υπόδειγμα του δικαιώματος στην διοίκηση

 Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο

 Κινητικότητα των εργαζομένων - Μετανάστευση - Παλιννόστηση

 Διακρίσεις στην αγορά εργασίας

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

(ΚΩΔ. 1745)

Το διεθνές νομισματικό σύστημα, αγορά συναλλάγματος και επιτόκια, ισοζύγιο πληρωμών, υποδείγματα ανοικτής οικονομίας με και χωρίς στρεβλώσεις, προσδοκίες, συναλλαγματικές κρίσεις και προβλήματα αξιοπιστίας, αξιολόγηση συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών, το euro, ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, διεθνής αλληλεξάρτηση και εξωτερικότητες.

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εφαρμογές Πληροφορικής

(ΚΩΔ. 4111)

1.Ιστορική αναδρομή 2.Αρχιτεκτονική και οργάνωση υπολογιστικών συστημάτων 3.Περιφερειακές συσκευές. 4.Αριθμητικά συστήματα. 5Αποθήκευση δεδομένων. 6.Λογικές πράξεις. 7.Λειτουργικά συστήματα. 8.Γραφικά περιβάλλοντα και διεπαφές. 9.Οργάνωση και διαχείριση αρχείων, προσπέλαση αρχείων. 10.Εφαρμογές (φύλλα εργασίας, επεξεργασία κειμένου, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων). 11.Αλγόριθμοι, σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. 12.Πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων

Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

(ΚΩΔ. 4163)

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού R. Αριθμητικές πράξεις. Παραστάσεις. Βασικά στοιχεία της γλώσσας R: αντικείμενα (objects), είδη και τύποι αντικειμένων. Σύνθετες εντολές προγραμματισμού και δημιουργία βρόγχων (loops): for, while, repeat. Δημιουργία προγραμμάτων. Λίστες αποτελεσμάτων. Ειδικές εντολές. Γραφικές παραστάσεις στην R. Κατασκευή συναρτήσεων.  Εφαρμογές σε ποσοτικές μεθόδους στα οικονομικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών της Ε.Ε.

(ΚΩΔ. 4166)

1.Οικονομικά θεμέλια της Κοινωνικής Πολιτικής . 2.Η πολιτική οικονομία του κράτους πρόνοιας. 3.Τυπολογίες κράτους πρόνοιας. 4.Συντάξεις γήρατος: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ. 5.Πολιτικές δημόσιας υγείας: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ. 6.Πολιτικές ασφάλισης ανεργίας: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ. 7.Πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ

Τεχνικές Μικροπροσομοίωσης για τις Κοινωνικές Επιστήμες

(ΚΩΔ. 4152)

Εισαγωγή στη μικροπροσομοίωση. Το μοντέλο μικροπροσομοίωσης φόρων-παροχών EUROMOD. Προσομοίωση επιδοματικών πολιτικών. Προσομοίωση φορολογικών πολιτικών. Προσομοίωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αποτίμηση διανεμητικών και δημοσιονομικών αποτελεσμάτων δημόσιων πολιτικών. Αποτίμηση αποτελεσμάτων δημόσιων πολιτικών στα κίνητρα για εργασία. Σχεδιασμός πανευρωπαϊκών πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας.

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Βιομηχανική Οργάνωση & Εταιρική Στρατηγική

(ΚΩΔ. 4132)

Πρώτο Μέρος:

Μονοπώλιο: Μονοπροϊοντικό και πολυπροϊοντικό, Γραμμική και μη- γραμμική τιμολόγηση, Ρύθμιση και τιμολόγηση κατά Ramsey.

Ολιγοπώλιο και βραχυχρόνιος ανταγωνισμός: Ανταγωνισμό σε ποσότητες και σε τιμές, με ή χωρίς παραγωγικούς περιορισμούς.

Ολιγοπώλιο και δυναμική τιμολόγηση: Συμπαιγνία

Ολιγοπώλιο και είσοδος: Εμπόδια εισόδου, στρατηγικές αποτροπής και αποδοχής εισόδου.

Διαφοροποίηση προϊόντων: Κάθετη διαφοροποίηση και ποιότητα, Οριζόντια διαφοροποίηση

Δεύτερο Μέρος:

Σχέση εντολής υπό ηθικό κίνδυνο. Θέσεις εργασίας με πολλές δραστηριότητες. Οργάνωση ομάδων. Ομαδικό πνεύμα και σαμποτάζ. Επιδιώξεις καριέρας. Συμπεριφορικές συμβάσεις

Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού

(ΚΩΔ. 4149)

1.Εισαγωγή στην Πολιτική Ανταγωνισμού. 2.Μεθοδολογία (Είδη Αγοράς, Χαρακτηριστικά Αγοράς) 3.Συμπαιγνία (Cartel): Κίνητρα,  Επιδράσεις, Αντιμετώπιση και Εφαρμογές. 4.Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: Κίνητρα, Επιδράσεις, Αντιμετώπιση και Εφαρμογές. 5.Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης. 6.Απελευθέρωση Αγορών Δικτύου.

 

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

(ΚΩΔ. 6115)

Γενικές αρχές αριθμητικών υπολογισμών και βασικά εργαλεία στην εκτίμηση της ακρίβειας των υπολογισμών. Αριθμητική Επίλυση Εξισώσεων μιας Μεταβλητής. Μέθοδος διχοτόμησης. Μέθοδος σταθερού σημείου. Μέθοδος του Νεύτωνα. Μέθοδος της τέμνουσας, μέθοδος εσφαλμένης θέσης. Προσέγγιση Συναρτήσεων. Προσέγγιση συναρτήσεων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Παρεμβολή (interpolation) και πολυωνυμικές προσεγγίσεις συναρτήσεων. Ορθογώνια πολυώνυμα και εφαρμογές. Προσαρμογή καμπυλών. Συναρτήσεις spline. Προσέγγιση με χρήση πυρήνων (kernels). Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα. Ευθείες μέθοδοι για την επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων (direct methods). Ευστάθεια γραμμικών συστημάτων. Παραγοντοποίηση πινάκων, ειδικές μορφές πινάκων. Η διάσπαση LU, η διάσπαση Cholesky. Επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων. Η μέθοδος Jacobi, η μέθοδος Gauss-Seidel και παραλλαγές της, η γενική επαναληπτική μέθοδος. Ειδικά γραμμικά συστήματα. Αριθμητική Επίλυση Μη Γραμμικών Συστημάτων. Η μέθοδος σταθερού σημείου για συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, η μέθοδος του Νεύτωνα στην πολυδιάστατη περίπτωση. Μέθοδοι απότομης καθόδου (steepest descent methods). Αριθμητικές Μέθοδοι Ολοκλήρωσης και Παραγώγισης. Προσεγγίσεις με σειρές Taylor. Ολοκλήρωση με Monte Carlo. Αριθμητική παραγώγιση. Υπολογισμός παραγώγων με χρήση πολυωνύμων παρεμβολής. Μέθοδοι Αριθμητικής Βελτιστοποίησης. Τυπικές μορφές προβλημάτων βελτιστοποίησης, χρήση πολλαπλασιαστών Lagrange στην θεωρία βελτιστοποίησης και συνθήκες βελτιστότητας Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Η μέθοδος της απότομης καθόδου, η μέθοδος του Νεύτωνα για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης χωρίς ή και με ισοτικούς περιορισμούς. Μέθοδοι εσωτερικού σημείου - η μέθοδος του κεντρικού μονοπατιού και η χρήση συναρτήσεων φράγματος για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης με μεικτούς περιορισμούς. Αρχές Προσομοίωσης και Αλγόριθμοι Random Search. Η βασική ιδέα των ολικών μεθόδων αριθμητικής βελτιστοποίησης (global methods). Η αλγοριθμική μέθοδος Simulated Annealing. Ο αλγόριθμος ΕΜ. Παραλλαγές του αλγορίθμου ΕΜ.

Εκτιμητική -  Έλεγχοι Υποθέσεων

(ΚΩΔ. 6012)

Σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες σημειακών εκτιμητριών (συνέπεια, αμεροληψία, αποτελεσματικότητα, επάρκεια), μέθοδοι σημειακής εκτίμησης (μέθοδος των ροπών, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας). Δειγματοληψία και δειγματικές κατανομές. Διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσες τιμές, αναλογίες και διακυμάνσεις ενός πληθυσμού και για την διαφορά μέσων τιμών, αναλογιών και διακυμάνσεων στην περίπτωση κανονικών και μη-κανονικών πληθυσμών. Έλεγχοι υποθέσεων, στατιστικές υποθέσεις, έλεγχοι υποθέσεων για παραμέτρους πληθυσμών όπως μέσες τιμές, αναλογίες, διακυμάνσεις, σύγκριση παραμέτρων σε δύο πληθυσμούς, επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p-τιμή), ισχύς ενός στατιστικού ελέγχου, καθορισμός μεγέθους δείγματος.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Μη Παραμετρική Στατιστική

(ΚΩΔ. 6113)

Μη παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας, ιστογράμματα, εκτιμήτρια Nadaraya-Watson: μεροληψία, διακύμανση, η εξισορρόπησή τους και η επιλογή της bandwidth: μέθοδοι plugin και cross-validation. Μη παραμετρική παλινδρόμηση: τεχνικές εξομάλυνσης. Η εκτιμήτρια βασισμένη σε πυρήνες (Nadaraya-Watson), ασυμπτωτική ανάπτυξη μεροληψίας και διακύμανσης, επιλογή bandwidth, τοπική πολυωνυμική παλινδρόμηση και splines, εκτίμηση διακύμανσης και ζώνες εμπιστοσύνης. Γενικευμένα αθροιστικά μοντέλα (και δέντρα παλινδρόμησης). Η εμπειρική συνάρτηση κατανομής, η εμπειρική ανέλιξη, KolmogorovSmirnov και συναφείς έλεγχοι. Στατιστικά βασισμένα σε συναρτησιακά της εμπειρικής συνάρτησης κατανομής. Το Jackknife και το Bootstrap: βασικές αρχές, παραδείγματα, παραμετρικό bootstrap, εκτίμηση διακύμανσης εκτιμητριών και bootstrap διαστήματα εμπιστοσύνης. Μη παραμετρικοί έλεγχοι βασισμένοι στην ιδέα των ranks και οι έννοιες της robustness και της ασυμπτωτικής σχετικής αποδοτικότητας.

Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

(ΚΩΔ. 6108)

Μορφή κατηγορικών δεδομένων. Πίνακες συνάφειας, από κοινού, περιθώριες και δεσμευμένες πιθανότητες, ανεξαρτησία, συγκρίνοντας ποσοστά σε πίνακες συνάφειας  2x2 (διαφορά δύο ποσοστών, σχετικός κίνδυνος, λόγος σχετικών πιθανοτήτων), τύποι παρατηρησιακών ερευνών (αναδρομικές, cross-sectional, προοπτικές), σχετική πιθανότητα και άλλα μέτρα συσχέτισης σε πίνακες IxJ. Έλεγχος χ2 της ανεξαρτησίας, ακριβείς έλεγχοι, διαμέριση της στατιστικής συνάρτησης χ^2, έλεγχος ανεξαρτησίας για τακτικά δεδομένα, έλεγχοι τάσης σε πίνακες 2xJ. Συσχετισμένα ζεύγη δεδομένων, σύγκριση συσχετισμένων ποσοστών, έλεγχος McNemar για τη σύγκριση περιθωρίων ποσοστών, μέτρα συμφωνίας μεταξύ παρατηρητών, λόγος σχετικών πιθανοτήτων για τη συμφωνία, μέτρο kappa για τη συμφωνία. Συσχέτιση σε πολυδιάστατους πίνακες συνάφειας, δεσμευμένοι και περιθώριοι λόγοι σχετικών πιθανοτήτων, παράδοξο Simpson, μερική-δεσμευμένη ανεξαρτησία, ομογενοποιημένη συσχέτιση, collapsibility, έλεγχοι -Cochran-Mantel-Haenszel. Λογιστική παλινδρόμηση, ερμηνεία παραμέτρων του μοντέλου, συμπερασματολογία στη λογιστική παλινδρόμηση, η περίπτωση κατηγορικών προβλεπτικών μεταβλητών, πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση, επιλογή μοντέλου, έλεγχος επάρκειας του μοντέλου. Μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης για πολυτομικές μεταβλητές.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας

(ΚΩΔ. 6168)

 

Επανάληψη βασικών αρχών Μπεϋζιανής συμπερασματολογίας. Markov chain Monte Carlo  και η χρήση του στην Μπεϋζιανή στατιστική. Παραλλαγές της μεθόδου και επεκτάσεις. Κατασκευή αλγορίθμων MCMC στην R. Μπεϋζιανή παλινδρόμηση. Μπεϋζιανά μοντέλα με χρήση R και WinBUGS. Deviance information criterion και πολυπλοκότητα μοντέλου.Ιεραρχικά μοντέλα. Βασικές αρχές ελέγχων Μπεϋζιανών ελέγχων υποθέσεων, σύγκρισης και στάθμισης μοντέλων.

 

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

(ΚΩΔ. 6145)

Εισαγωγή με παραδείγματα χρονικά συσχετισμένων δεδομένων. Έννοιες στασιμότητας. Ιδιότητες συνάρτησης αυτο-συσχέτισης στάσιμης χρονοσειράς. Κλασσικό προσθετικό υπόδειγμα με ντετερμινιστικές συνιστώσες (τάσεως, περιοδικότητας/εποχικότητας). Παραμετρικές και μη-παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης και εξάλειψης ντετερμινιστικών συνιστωσών, μέθοδος διαφορών. Box-Cox μετασχηματισμοί εξάλειψης ετεροσκεδαστικότητας. Κλασσικοί έλεγχοι τυχαιότητας/κανονικότητας στοχαστικής συνιστώσας. Αυτο-συσχέτιση γραμμικών φίλτρων στάσιμων χρονοσειρών. Αναπαράσταση στάσιμων χρονοσειρών ως γραμμικά φίλτρα ασυσχέτιστου θορύβου και το θεώρημα Wold (συνοπτικά). Αυτοπαλίνδρομα κινητού μέσου υποδείγματα (ARMA), συνθήκες ύπαρξης-αιτιότητας-αντιστρεψιμότητας στάσιμων γραμμικών λύσεων. Υπολογισμός της συνάρτησης αυτο-συνδιακύμανσης αιτιατών στάσιμων λύσεων στο γενικό ARMA(p,q) υπόδειγμα. Ασυμπτωτικές ιδιότητες δειγματικού μέσου. Θεώρημα Bartlett και ασυμπτωτική στατιστική συμπερασματολογία αυτο-συσχετίσεων. Πρόγνωση ελαχίστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος. Αλγόριθμοι υπολογισμού βέλτιστων γραμμικών προγνώσεων (Durbin-Levinson, innovations) και εφαρμογές τους στην πρόγνωση αιτιατών στάσιμων λύσεων ARMA υποδειγμάτων. Η συνάρτηση μερικής αυτο-συσχέτισης και η εκτίμησή της. Προσαρμογή αιτιατών στάσιμων υποδειγμάτων ARMA: α) προκαταρκτικές εκτιμήτριες για αυτοπαλίνδρομα AR(p) υποδείγματα (Yule-Walker, ελάχιστα τετράγωνα), κινητού μέσου MA(q) υποδείγματα (innovationsalgorithm), μικτά ARMA(p,q) υποδείγματα (γενικευμένη μεθοδος Yule-Walker, innovationsalgorithm), β) εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας και ασυμπτωτική συμπερασματολογία. Διαγνωστικοί έλεγχοι και κριτήρια επιλογής τάξεως ARMA υποδειγμάτων (FPE, AIC, BIC). Εισαγωγή στα υποδείγματα ARIMA και SARIMA για μη-στάσιμες χρονοσειρές με μοναδιαία ρίζα, έλεγχος Dickey-Fuller.

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

(ΚΩΔ. 3662)

Εννοιολογική Θεμελίωση: Βασικές έννοιες και ορισμοί. Σχέσεις και διαφοροποιήσεις. Ανάλυση και απεικόνιση μέσω διαγραμμάτων E-R. Αποτίμηση Επικινδυνότητας: Στόχοι, δυνατότητες και περιορισμοί τεχνικών ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας. Παραδείγματα τεχνικών (CRAMM, OCTAVE κλπ.). Έλεγχος Προσπέλασης: Ταυτοποίηση, αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, χρήση μεθόδων CAPTCHA, αγνωστικά και πιθανοτικά πρωτόκολλα, βιομετρικές τεχνολογίες. Εισαγωγή στην Κρυπτολογία: Εννοιολογική θεμελίωση. Συμμετρική και Ασύμμετρη Κρυπτογραφία. Υποδομές Δημόσιου Κλειδιού (PKI). Ψηφιακές υπογραφές/πιστοποιητικά. Κρυπτανάλυση. Αξιοποίηση Κρυπτολογίας. Ιομορφικό Λογισμικό: Οριοθέτηση και ταξινόμηση. Δούρειοι ίπποι, αναπαραγωγοί (worms), προγράμματα ιοί. Αλγοριθμική προσέγγιση. Θεμελιώσεις: Cohen (Turing Machines), Adleman (αριθμητική Goedel), Kephart (κατευθυνόμενοι γράφοι). Πολιτικές, μέθοδοι και τεχνικές προληπτικής και κατασταλτικής αντιμετώπισης. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Hackers και Hacking: Θεωρία τεσσάρων ασυνεχειών. Μορφότυποι hackers. Ethics of Security. Hacking και Hacktivism. Ασφάλεια ασύρματων τοπικών δικτύων (WLAN). Λογισμικό αξιολόγησης και ελέγχου ασφάλειας (Openvas|Nessus, Metasploit, Nmap, Aircracking κλπ.). Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Ιδιωτικότητα (privacy) και προστασία προσωπικών δεδομένων. Θεσμικό πλαίσιο. Οπτική, ρόλος και ευθύνη των Πληροφορικών. Ασφάλεια στο Απανταχού Υπολογίζειν: Ασφάλεια στο Cloud Computing. Internet of Things. Στρατηγικές ασφάλειας και ιδιωτικότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης. Εξειδικευμένα πεδία εφαρμογής ασφάλειας και προάσπισης ιδιωτικότητας (OSN, VoIP, κρίσιμες υποδομές κλπ.).

Τεχνολογίες & Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό

(ΚΩΔ. 3747)

Εφαρμογές στον Ιστό: απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες. Αρχιτεκτονική εφαρμογών στον Ιστό: αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, οι ρόλοι κάθε επιπέδου. Προγραμματισμός πελάτη εφαρμογών, προγραμματισμός στο φυλλομετρητή. γλώσσες επισημείωσης: HTML, XML. Γλώσσες προγραμματισμού εμφάνισης περιεχομένου εφαρμογών: CSS, XSL. Γλώσσες προγραμματισμού συμπεριφοράς εφαρμογών: Javascript. Aντικειμενοστρεφής και συναρτησιακός προγραμματισμός στη Javascript. Προγραμματισμός οδηγούμενος από συμβάντα. Ασύγχρονη επικοινωνία μέσω AJAX. Γλώσσες προγραμματισμού εξυπηρετητή: PHP/Ruby. Τεχνολογίες αλληλεπίδρασης πελάτη-εξυπηρετητή. Ασφάλεια εφαρμογών Ιστού, επιθέσεις και τεχνικές αντιμετώπισης. Ορθές πρακτικές ασφάλειας εφαρμογών. Τεχνολογία Λογισμικού Ιστού, Προγραμματιστικά πρότυπα, το πρότυπο Μοντέλο/Προβολή/Ελεγκτής, το μοντέλο REST. Τεχνολογία εφαρμογών για αύξηση επίδοσης, χρήση μνήμης προσωρινής αποθήκευσης (caching), εξισορρόπηση φορτίου. H χρήση υπηρεσιών Ιστού για ανάπτυξη εφαρμογών, τα μοντέλα SAAS, PAAS και ΙΑΑS προγραμματισμού στο Σύννεφο (Cloud computing).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων

(ΚΩΔ. 3741)

Ρόλος της εννοιολογικής μοντελοποίησης στην ανάπτυξη οργανωσιακών και πληροφοριακών συστημάτων. Σημειολογικό υπόβαθρο. Στοιχεία εννοιολογικών μοντέλων: οντότητες, ιδιότητες, σχέσεις, άτομα, τάξεις. Μηχανισμοί αφαίρεσης: ταξινόμηση, απόδοση γνωρισμάτων, γενίκευση. Κληρονομικότητα. Γλώσσες και περιβάλλοντα εννοιολογικής μοντελοποίησης: UML, Telos, RDF, OWL, ADOxx. Παραγωγικοί κανόνες και περιορισμοί ακεραιότητας. Αντικειμενοποίηση γνωρισμάτων. Γενικά είδη σχέσεων: μερωνυμία, ομαδοποίηση, ρόλος, υλοποίηση. Μετα-μοντέλα. Συστήματα οργάνωσης γνώσεων: ταξινομίες, θησαυροί, SKOS. Οντολογίες. Βασικά στοιχεία γενικής οντολογίας από το πρότυπο CIDOC CRM. Συνδεδεμένα δεδομένα. Μεταδεδομένα. Μετασχηματισμοί σχημάτων, δεδομένων και μεταδεδομένων. Ειδικά θέματα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

(ΚΩΔ. 3812)

Θέματα γραμμικού προγραμματισμού. Εισαγωγή στη δυϊκή θεωρία, η μέθοδος Simplex: φάση Ι, φάση ΙΙ. Αλυσίδες Markov: πίνακες μετάβασης, εργοδικότητα, κανονικότητα, εξισώσεις ισορροπίας, πιθανότητες πρώτης μετάβασης, αναμενόμενος χρόνος, κατάταξη καταστάσεων, κλάσεις ισοδυναμίας, η τελική άπειρη μήτρα, συναρτήσεις κόστους. Διαδικασία αποφάσεως Markov, εύρεση βέλτιστης στρατηγικής, πεπερασμένος – άπειρος ορίζοντας. Θεωρία ουρών: διαδικασίες γέννησης-θανάτου, ουρές Μ/Μ/1, ουρές Μ/Μ/s, ουρές Μ/Μ/s/k. Θεωρία αποφάσεων: δένδρα αποφάσεων, δέντρα Bayes, συναρτήσεις οφελημότητας. Θεωρία παιγνίων δύο παικτών και μηδενικού αθροίσματος και καταστάσεις ισορροπίας LP.

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μηχανική Μάθηση

(ΚΩΔ. 3745)

Γενικές τεχνικές μάθησης με επίβλεψη και μάθησης χωρίς επίβλεψη. Το πρόβλημα επιλογής μοντέλου και η μέθοδος της δια-αξιολόγησης (cross-validation). Δειγματοληψία και bootstrapping. Εισαγωγή στην πιθανοτική μοντελοποίηση και των στατιστικών τεχνικών μάθησης. Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης δεδομένων. Μέθοδοι βελτιστοποίησης και η τεχνική της ανοδικής κλίσης. Μη γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης και κατηγοριοποίησης με την χρήση διανυσμάτων χαρακτηριστικών, ακτινικών συναρτήσεων βάσης και νευρωνικών δικτύων. Περιγραφικές μέθοδοι κατηγοριοποίησης χρησιμοποιώντας κοντινότερους γείτονες και το θεώρημα του Bayes. Μέθοδοι πυρήνων (kernel methods)) και μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης. Ομαδοποίηση δεδομένων με τον αλγόριθμο των κ-μέσων. Φασματική ομαδοποίηση (spectral clustering). Μίξεις κατανομών και ο αλγόριθμος προσδοκίας-μεγιστοποίησης. Μοντέλα κρυμμένων μεταβλητών για μείωση διάστασης με χρήση ανάλυσης πρωτευόντων συνιστωσών (principal component analysis) και ανάλυσης παραγόντων (factor analysis). Πιθανοτικά γραφικά μοντέλα. Δυναμικά Markov μοντέλα και κρυμμένα μοντέλα Markov.

 

Deep Learning "Βαθιά Μάθηση"

Μοντέλα και αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης που  επιτρέπουν στους υπολογιστές να μαθαίνουν από σύνθετα δεδομένα. Βαθιά συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα, ανατροφοδοτούμενα νευρωνικά δίκτυα, στοχαστικοί αλγόριθμοι  εκπαίδευσης από σύνολα δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Τεχνικές μη επιβλεπόμενης βαθιάς μάθησης χρησιμοποιώντας μεταβολικούς αυτόματους κωδικοποιητές και παραγωγικά δίκτυα αμφισβήτησης. Τεχνικές βαθιάς ενισχυτικής μάθησης με εφαρμογές στην ρομποτική και την αυτόματη εκμάθηση παιγνίων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

 • Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
 • Τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος είναι αληθή.
 • Έχω λάβει το διδακτορικό μου τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) την …..…/……../………
 • Δεν κατέχω θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 • Δεν κατέχω θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψω στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
 • Δεν κατέχω θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 • Δεν κατέχω θέση Διοικητικού προσωπικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αποδέχομαι την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/ εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων μου, για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Αποδέχομαι ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας μου θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί μου για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.

 

Ημερομηνία:      . . . . / . . . . / . . . .

Ο – Η Δηλ.

 

 

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφετ

ID: 
1792

Τελευταία ενημέρωση: 12-07-2019