Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος Χειμερινού Εξαμήνου "Υπολογιστικά Μαθηματικά" του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4050  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016

ή για Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 ή Πανεπιστημιακό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διδασκαλία του μαθήματος Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021: «Υπολογιστικά Μαθηματικά» (Μ-Ω).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ανωτέρω μαθήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι τις 29 Ιουλίου 2020.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210.8203426 και 210.8230940.

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είτε βάσει του Π.Δ. 407/80, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, είτε ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου».

 

Αθήνα, 13η Ιουλίου 2020

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

*

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα

 

 

ID: 
2420
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2020