Εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 για την εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων των ΑΕΙ

στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

 

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20 και την απόφαση ΣΑΠ 21/13-04-2022 του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η ΕΘΑΑΕ προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση του Μητρώου Φοιτητών. Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) Προγράμματος Σπουδών (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1β του άρθρ. 13 του ν.4653/20).

 

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΟΠΑ, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

Α.      Είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ή υποψήφιοι διδάκτορες σε κανονική διάρκεια φοίτησης

Β.       Διαθέτουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2)

 

και ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο, να υποβάλουν :

1.       Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το υπόδειγμα).

2.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε μορφή europass (https://europa.eu/europass/el), όπου θα αναφέρεται τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας.

3.       Αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή άριστη γνώση Γ2), (βλ. www.asep.gr).

4.       Βεβαίωση Τμήματος φοίτησης (σύμφωνα με τα υποδείγματα), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται:

Α) Για τους μεν μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, ο τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) φοίτησης, η συνολική διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ, το εξάμηνο φοίτησης,  η μέθοδος φοίτησης (πλήρης ή μερική),  η ημερομηνία πρώτης εγγραφής καθώς και ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.

Β) Για τους δε υποψήφιος διδάκτορες, το Τμήμα, όπου εκπονείται η διδακτορική διατριβή, το έτος εγγραφής και ο τίτλος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η έκδοση της βεβαίωσης φοίτησης απαιτεί σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretariat@ethaae.gr με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα τα εξής αρχεία (σε μορφή pdf) και με τις αντίστοιχες ονομασίες :

1. Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου

2. CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου

3. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας - ονοματεπώνυμο υποψηφίου

4. Βεβαίωση Τμήματος - ονοματεπώνυμο υποψηφίου

Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ».

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 30-11-2022 (ώρα 22:00).

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, συνοδευόμενη από το Υπόδειγμα αίτησης για τη συμμετοχή φοιτητή στο Μητρώο Φοιτητών, το Υπόδειγμα Α Βεβαίωσης Γραμματείας του Τμήματος (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες) και το Υπόδειγμα Β  Βεβαίωσης Γραμματείας του Τμήματος (για τους υποψήφιους διδάκτορες)

ID: 
3569

Τελευταία ενημέρωση: 30-08-2022