Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Συμβασιούχου Διδασκόντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 του Τμήματος Στατιστικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ.:  7526

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 29/11/2019 απόφαση της 4ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5, του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84, παρ. 16α του ν. 4485/2017, για αυτοδύναμη διδασκαλία και παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο κάτωθι μάθημα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

  • «Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών»

Είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 – Αθήνα), μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνοπτικό Υπόμνημα Εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
  • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
  • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203 111, 112, 113).

 

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του φορέα

ID: 
2046

Τελευταία ενημέρωση: 04-12-2019