Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 8980/17.12.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα (1) διδάσκοντα  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 και το άρθρο 84, παρ. 16α του Ν. 4485/2017, για τη διδασκαλία του  κάτωθι μαθήματος  Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

  • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες), αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιστημών, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι τη Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της Γραμματείας: deossecr@aueb.gr.

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνο: 210-8203 107.

 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου  2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                           

              Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

Το

 

 

 

ID: 
1426
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-12-2018