Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αριθμ.πρωτ.: 336

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου  σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος,  του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020:

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ανωτέρω μαθημάτων.​​​​​​​

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται  σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr, μέχρι τις 2  Φεβρουαρίου  2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 110, 210-8203 129.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του ΟΠΑ, του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου  2020
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

ID: 
2119
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-01-2020