Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 του Τμήματος Διοκητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.:530

               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου  σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία του  κάτωθι μαθήματος  του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019:

 

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών – Εαρινό εξάμηνο

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ανωτέρω μαθημάτων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται  σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι την 4η Φεβρουαρίου  2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 110, 210-8203 129.

 

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου  2019

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

ID: 
1493
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 28-01-2019