Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 8943

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980


Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 5-12-2018 απόφαση της 6ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112),  για την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ
2.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
3.  MONEY AND BANKING (μάθημα προγράμματος Erasmus, διδασκαλία στην αγγλική)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203.303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνουν τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν,
β) βιογραφικό σημείωμα,
γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,
ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.
 

Τα βιογραφικά σημειώματα να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

* H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο Τμήμα

 

ID: 
1425

Τελευταία ενημέρωση: 14-12-2018