Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ 407/1980 ή για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αριθμ. Πρωτ.: 8843

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ 407/1980 ή για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7 αρ58 ν.4386/2016 και παρ. 1β, αρ16 ν.4559/2018

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ407/1980 (Α’112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 84 παρ. 16α του Ν.4485/2017 ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7α του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 7 αρ58 ν.4386/2016 και παρ. 1β, αρ16 ν.4559/2018, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στα κάτωθι μαθήματα, κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019:

  • Μικροοικονομική Θεωρία Ι
  • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
  • Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνοπτικό Υπόμνημα εργασιών
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται
  • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση accfin@aueb.gr, έως και τις 17 Δεκεμβρίου 2018.

 

 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

* Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο

ID: 
1414
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 12-12-2018