Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                      

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  6838

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών  Επιστημών, σύμφωνα με την αιτιολογημένη απόφαση της 6ης/18.12.2020 Συνέλευσης του Τμήματος, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021:

 

  1. Θέματα Διεθνούς Οικονομίας, 6ου εξαμήνου
  2. Economics of EU Competition Policy, εαρινού εξαμήνου
  3. Τεχνικές Μικροπροσομοίωσης  για τις Κοινωνικές Επιστήμες, 8ου εξαμήνου

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να να αποστείλουν στη Γραμματεία ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες), αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιστημών, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021.

 

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της Γραμματείας: deossecr@aueb.gr

 

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνο: 210 8203107.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος  και καταχωρείται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Αθήνα, 21  Δεκεμβρίου 2020

Ο  Πρύτανης

 

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο που τηρείται στα αρχεία της υπηρεσίας.

ID: 
2699
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-12-2020