Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016 του Τμήματος Πληροφορικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  6728   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, σύμφωνα με την αιτιολογημένη απόφαση της 3ης/18-11-2020 Συνέλευσης του Τμήματος, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021:

 

  1. Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java (Μ-Ω)
  2. Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (ήμισυ μαθήματος)
  3. Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας
  4. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για τα ανωτέρω μαθήματα θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα των ανωτέρω μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών και αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infotech@aueb.gr ή στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2021.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210.8203426 και 210.8230940.

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει του Π.Δ. 407/80, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου».

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καταχωρείται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

*

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Καθηγητής

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα

 

ID: 
2666
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 16-12-2020