Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                          

Αριθμ. Πρωτ.:  5713/13-9-2019

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020:

 

1. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι ((ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), τμήμα (Α-Λ)

1ο εξάμηνο

2. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι ((ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), τμήμα (Μ-Ω)

1ο εξάμηνο

3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι, τμήμα (Μ-Ω)

1ο εξάμηνο

4. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙΙ (OIKONOMETΡIA) τμήμα  (Μ-Ω)

3ο εξάμηνο

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, τμήμα  (Μ-Ω)

7ο εξάμηνο

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα  23 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει του Π.Δ. 407/80,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 308 και 210-8203 375.

 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος

ID: 
1872

Τελευταία ενημέρωση: 13-09-2019