Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 5092

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 14-06-2019 απόφαση της 12ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), για την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

1. ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, Γ’ Εξαμήνου

2. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, Ε’ Εξαμήνου

3. INDUSTRIAL ORGANIZATION (μάθημα προγράμματος Erasmus, διδασκαλία στην αγγλική, Γ’ εξ.)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210-8203 303, 210-8203 412, 210-8203 416 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνουν τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν,

β) βιογραφικό σημείωμα,

γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),

δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,

ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Τα βιογραφικά σημειώματα να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr

 

 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

* H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας

 

 

ID: 
1822
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 25-07-2019