Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 ή για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αριθμ. Πρωτ.: 4765

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 29 του Ν. 4386/2016, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις ή για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 1/7/2019 απόφαση της 18ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχεις τροποποιηθεί και ισχύει, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
  • Αστικό Δίκαιο
  • Συμπεριφορική    Χρηματοοικονομική
  • Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

  • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνουν τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν,
  • βιογραφικό σημείωμα,
  • συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  • αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται,
  • βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

 

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2019

 

Ο Πρύτανης,

 

*

 

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματεία

ID: 
1799
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2019