Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων ή για ακαδημαϊκούς υποτρόφους του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 345/21-01-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016
ή για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 15/01/2020 απόφαση της 8ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Συμβασιούχους Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/201 ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

 • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ, ΤΜΗΜΑ Α-Λ,            
 • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ, ΤΜΗΜΑ Μ-Ω,           
 • ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,                                                       
 • INTERNATIONAL MARKETING-MANAGEMENT-ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS
 • MONEY AND CAPITAL MARKETS-ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS
 • FINANCIAL MANAGEMENT-ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (ode@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνουν τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν,
 • βιογραφικό σημείωμα,
 • συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
 • αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται,
 • βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του ΟΠΑ, του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο στα αρχεία της Γραμματείας.

ID: 
2120
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-01-2020