Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 4785/4-9-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7  του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011(Α’195/6-9-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17/15-2-2017)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7  του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011(Α’195/6-9-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17/15-2-2017) για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του φθινοπωρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

1. «Διαφήμιση» (διδασκαλία 40 ώρες από τις 52 του εξαμήνου)

2. «Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα» (διδασκαλία 26 ώρες από τις 52 του εξαμήνου)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary.marketing@aueb.gr  μέχρι και  Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου  2020.

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 101 και 210-8203 102.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

 

*

 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

*  Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

 

 

ID: 
2480
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 07-09-2020