Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΔΑ: ΩΚ2Χ469Β4Μ-ΒΑΨ

Πρωτ.: 2956

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 15/05/2020 απόφαση της 10ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

  • Ναυτασφαλίσεις (Marine Insurance)
  • Ναυτικό Δίκαιο (Maritime Law)
  • Στρατηγικές Αποφάσεις στη Ναυτιλία (Strategic Decisions in Shipping)
  • Διαχείριση Περιουσίας (Wealth Management)
  • Διαχείριση Διαδικασιών (Operations Management)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (postgrad_sob@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνουν τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν,
  • βιογραφικό σημείωμα,
  • συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  • αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται,
  • βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του ΟΠΑ, του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα

ID: 
2323

Τελευταία ενημέρωση: 01-06-2020