Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 02/02/2022 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ο.Π.Α ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4452/2017 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, εαρινό εξάμηνο:

  1. Δεδομένα, υποδείγματα και αποφάσεις διοίκησης στη Ναυτιλία (Data, Models and Business Decisions in Shipping). Απαιτείται: α) διδακτορικός τίτλος σπουδών σε Επιχειρησιακή Έρευνα ή/ και Διεθνείς Μεταφορές και Εφοδιασμό ή συναφές αντικείμενο. β)Διδακτική εμπειρία  σε αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
  1. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Μanagement of Maritime Companies). Απαιτείται: α)διδακτορικός τίτλος σπουδών σε Στρατηγική Διοίκηση ή Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο. β)Διδακτική εμπειρία σε αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν έως και τη Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022, τα κάτωθι δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (postgrad_sob@aueb.gr) :

  • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνουν τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν,
  • βιογραφικό σημείωμα,
  • συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  • αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται,
  • βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ο Πρύτανης

  •  

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

  • Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και βρίσκεται στο αρχείο του φορέα
ID: 
3345
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 23-02-2022