Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών με ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό ή Δικηγορική Εταιρεία, για την παροχή νομικής συνδρομής στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» (κωδικός 52019(00-0000-00))

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

Αρ. πρωτ. 1807/12069-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. πρωτ. & ημερομηνία ανάληψης υποχρέωσης: 10977/2019/16.04.2019

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ανάληψης υποχρέωσης: 646Π469Β4Μ-8ΡΒ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπη­ρε­σι­ών με ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό ή Δικηγορική Εταιρεία, για την παροχή νομικής συν­δρο­μής στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» (κωδικός 52019 (00-0000-00))

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απα­σχο­λή­σει με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» (κω­­­­δικός 52019 (00-0000-00)) και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Γκρί­τ­­ζα­­­λη, ένα (1) Δι­κηγόρο-Νομικό ή μια Δικηγορική Εταιρεία, για την παροχή νομικής συν­δρο­μής, σύμ­φω­να με την από 17/04/2019 απόφαση της  13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ε­ρευ­νών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ του ακα­δη­μα­ϊ­κού έ­τους 2018-19 (ΑΔΑ: 65ΧΩ469Β4Μ-Λ75). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανα­τε­­­­­­­θεί είναι κυρίως, εν­δει­κτι­κά και όχι πε­ριο­ρι­στι­κά, το εξής:

Η εν γένει νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και η παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων σε θέ­­­­ματα που αναθέτει ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, η Προϊσταμένη της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ και η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν Δικηγόροι-φυσικά πρόσωπα και Δικηγορικές ε­ται­ρεί­ες. Στην περίπτωση των Δικηγορικών εταιρειών, στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα προβεί η Δι­­­κηγορική εταιρεία και τα απαραίτητα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα θα πρέπει να συ­γκε­­­­­ν­τρώ­νονται σε ένα Δικηγόρο-εταίρο που θα υποδειχθεί, η υποψηφιότητα του οποίου και θα α­­­ξιολογηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και Δικη­γο­­­ρικής εταιρείας, με τη ρητή αναφορά ότι υπεύθυνος θα είναι τόσο ο Δι­­­­­­κηγόρος-ε­­­­ταίρος προ­­­­σωπικά - η υποψηφιότητα του οποίου αξιολογήθηκε - όσο και η Δι­κη­γο­­ρική ε­ται­­­­ρεία.

Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: Έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμ­φω­­­­να με τα ισχύοντα.

Προϋπολογισμός: Έως τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000€) ετησίως, περιλαμβανομένων ό­λων των νόμιμων κρατή­σε­­ων, πλέον ΦΠΑ.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου

α) Να είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

β) Να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) ή Διδακτορικού Διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο.

γ) Να διαθέτει τουλάχιστον 8ετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης των ΕΛΚΕ και δημοσιο­νομικής διαχείρισης των ΑΕΙ, σε θέματα του ευρύτερου Δημοσίου Δικαίου, όπως ιδίως του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, του δημοσι­ονομικού δικαίου και του φορολογικού δικαίου, καθώς και σε πτυχές του δικαίου της τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

δ) Να διαθέτει εμπειρία στην άσκηση Διοίκησης και Διαχείρισης φορέα του Δημοσίου Το­μέα ή φορέα Γενικής Κυβέρνησης ή ΑΕΙ ή ΕΛΚΕ.

ε) Να έχει εκπονήσει σημαντικό ερευνητικό ή γνωμοδοτικό έργο.

στ) Να γνωρίζει άριστα την αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

ζ) Να διαθέτει πιστοποιητικό βασικών γνώσεων χειρισμού υπολογιστών.

Συνεκτιμώμενα προσόντα υποψηφίου

α) Να έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

β) Να διαθέτει εμπειρία σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.

γ) Να διαθέτει εμπειρία λόγω κατοχής διοικητικής θέσης ευθύνης.

δ) Το ΜΔΕ που διαθέτει να έχει βαθμό του­λάχιστον «Λίαν Κα­λώς».

Ο Δικηγόρος δεν πρέπει να κατέχει θέση πάγιας έμμισθης εντολής με το Δημόσιο Τομέα, με την εξαίρεση της κατοχής θέσης μέλους ΔΕΠ σε ελληνικό ΑΕΙ.

 

Λοιποί όροι

  1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ι­­­στοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συ­γκε­­­­κριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους α­­­­τομικούς φάκελους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους α­­σκείται υ­­­πέρ του αιτούντος συμφώνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472 /97, του Ν. 2690/1999 και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δε­δο­μέ­νων, υπό τον ό­ρο τή­ρησης των προβλεπόμενων στο ­με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­γρα­φο της Αρ­­­χής Προστασίας Δεδομένων Προ­σω­πι­κού Χα­ρακτήρα, προ­κει­μέ­νου να ασκήσει τα δι­και­­ώ­μα­τα του σύμφωνα με τη νόμιμη δια­δι­κα­­σία (έγγραφη αί­τη­ση, τεκμηρίωση υπέρ­τε­ρου έν­νο­μου συμφέροντος κλπ.).
  2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­κλη­σης απορρίπτεται.
  3. Οι άντρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ­σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο του έργου.
  4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβα­σης της παρούσας δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έ­χει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σκλη­σης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πινάκα κατάταξης. Όσοι επιλέγουν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
  5. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπο­ρεί να πραγ­­­­ματοποιηθεί αντικατάσταση επιλεχθέντος/ντων με άλλον/­ους εν­­δια­φε­ρό­με­νο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμ­φω­να με τον πί­­νακα κατάταξης.
  6. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ να συ­νά­­ψει συνεργασία  με τους ενδιαφερομένους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου, κα­θώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων α­­πο­κλει­όμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
  7. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ μπορεί, με απόφαση του, να επεκτείνει-ανανεώσει τη σύμβαση εφόσον αυ­τό επιτρέπεται και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα)

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το EUROPASS)

3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), καθώς και συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

4) Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή συμπληρώνει τα στοι­χεί­α που α­­­­­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρό­σκλη­ση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (βλ. Παράρτημα) συνο­δευ­ό­­­μενες από βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την α­λή­­­­θεια και ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρει και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους ση­μεί­ω­μα, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, μέχρι την Παρα­σκευ­­ή, 17 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00. Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός α­­πό 24 Απριλίου έως και 1 Μαΐου 2019.

 

Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς, η φράση:

Συμμετοχή στην πρόσκληση εκ­­δήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό ή Δικηγορική Εταιρεία, στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» και κωδικό 52019 (00-0000-00).

 

Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (σημειώνεται ότι μόνο συστημένη ταχυδρόμηση εί­ναι αποδεκτή) θα πρέ­­πει να έχει επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέχρι την προ­αν­αφε­ρό­μενη δε­σ­μευ­­τική η­­μέρα και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Τηλ. επι­κοι­νω­νί­­­ας 210.8203.830 (10:00-12:00), αρ­μό­­δια κα. Αγγελική Ελευθερίου.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα: …………………………………………………………………………………………..

Επώνυμο: ……………………………………………………...................................

Ατομική Δικηγορία (Ναι/Όχι): ……………………………………………………….

Μέλος Δικηγορικής Εταιρείας (Επωνυμία): ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο (σταθερό & κινητό):……………………………………………………….

e-mail:……………………………………………………………………………………………..

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών με ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό ή Δι­κη­γο­ρι­κή Εταιρεία, στο πλαί­­σιο του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» (κωδικός 52019 (00-0000-00)).

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/12069-19 πρόσκληση σας, σας υποβάλλω πρόταση για το έρ­γο παροχής νομικής συνδρομής στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ενός (1) Δι­κηγόρου–Νομικού ή Δι­κη­γο­ρι­κής Εταιρείας και δηλώνω υπεύθυνα ότι απο­δέ­χο­μαι, πλήρως και αναντίρρητα, όλους τους α­­ναφερόμενους σε αυτήν όρους.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ο­ρίζει η πρόσκληση.

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

 

(υπογραφή)

ID: 
1669

Τελευταία ενημέρωση: 22-04-2019