Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα «Διαχειριστές ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ ΟΠΑ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019

Αρ. πρωτ. 1807/23498-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 23392/2019-24.07.2019

   ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΩΘ4Α469Β4Μ-ΒΓ3

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα «Δι­­α­­χει­ρι­στές ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προ­­γραμ­­­μά­­­των του ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ», στο πλαίσιο του έργου «Υ­πο­στή­ριξη αναγκών μεταπτυχιακών προ­γραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δρα­στη­ριό­τη­τας του Πανεπιστημίου καθώς και άλ­λης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» με κωδικό 11170001.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου και για τις α­­­­­­νά­­­γκες του έργου «Υ­πο­στή­ριξη αναγκών μεταπτυχιακών προ­γραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δρα­στη­ριό­τη­τας του Πανεπιστημίου καθώς και άλ­λης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» με κωδικό 11170001, με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονο­μι­κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Δη­μή­τρη Γκρίτζαλη, έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα για τη δι­α­χει­­­­ριστική ή/και οι­­κονομική παρακολούθηση έρ­γων και προ­γραμμάτων, σύμ­φωνα με την α­­πό 24/07/2019 α­πόφαση της 19ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πι­τρο­πής Ε­ρευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­Ο­Π­Α του α­­­καδημαϊκού έτους 2018-19 (ΑΔΑ: ΨΠΤ2469Β4Μ-ΖΡΠ). Το φυ­­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έρ­γου που θα α­­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής:

 

 • Κωδικός Θέσης Α1 – έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα: Διαχειριστής ερευνητικών, μελετητικών & Εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

Αντικείμενο έργου: Διαχειριστική ή/και οικονομική παρα­κο­λού­θηση έρ­­­γων Έρευνας και Ανάπτυξης ή/και εκπαιδευτικών έργων ή/και έργων κατάρτισης. Παρακολούθηση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων και των αναμορφώσεων τους, επεξεργασία, έλεγχος και υποβολή αναφορών δαπανών και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων στους φορείς χρηματοδότησης. Έλεγχος των οικονομικών υποχρεώσεων των έργων. Κατάρτιση συμβάσεων ερευνητικού και λοιπού προσωπικού στο πλαίσιο των έργων. Προετοιμασία και υποστήριξη τυχόν ελέγχων οικονομικού αντικειμένου των έργων. Υποστήριξη σε θέματα σύνταξης, προϋπολογισμού και διαχείρισης. Παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων και διενέργεια οικονομικής ολοκλήρωσης των έργων.

 • Κωδικός Θέσης Α2 – ένα (1) φυσικό πρόσωπο: Διαχειριστής Προτάσεων και νέων ερευνητικών, μελετητικών & Εκπαιδευτικών έργων & προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

Αντικείμενο έργου: Ενημέρωση διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος σχετικά με προκηρύξεις νέων έργων και συμβολή στην σύνταξη και υποβολή προτάσεων νέων έργων, βάση των απαιτήσεων και κριτηρίων του εκάστοτε χρηματοδότη.

 

Διάρκεια

Έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα και με αρ­χι­κή τρί­­­μηνη δοκιμαστική περίοδο.

 

Προϋπολογισμός

Έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000€) ευρώ, ανά συνεργάτη, πλέον ΦΠΑ, περιλαμβανομένων ό­λων των φό­ρων και κρατήσεων. Στο πο­σό αυτό δεν πε­­ρι­­λαμβάνονται και θα προ­στε­θούν ε­άν χρειαστεί τυ­χόν ανα­λο­γού­σες και κα­τα­βλη­­τέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδο­τι­κές εισ­φο­­­ρές.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 1. Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή Διοίκησης ή Θετικών Επιστημών ή Κοι­νω­νικών Ε­πι­στημών ή Πολιτικών Επιστημών Πανε­πι­­στημίων ή Δίπλωμα Πολυ­τε­χ­νείων ή Πο­λυ­τε­­­­χνικών Σχολών ή Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Διοίκησης & Οικο­νο­­­μίας ΤΕΙ της η­με­­δα­­πής ή ισότιμο ανα­γνω­ρι­σμένο της αλ­λο­δα­πής.
 2. Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) χρόνων, ως εργαζόμενος/συμβασιούχος συμβεβλημένος με φορείς ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα α­σχο­λού­­μενων με διαχειριστική ή/και οικονομική παρα­κο­λού­θηση έρ­­­γων Έρευνας και Ανάπτυξης ή/και εκπαιδευτικών έργων ή/και έργων κατάρτισης. Η προσμετρούμενη προϋπηρεσία πρέπει, υ­­πο­χρε­­ωτικά, να αφορά το προαναφερόμενο αντικείμενο θέσης, στο πλαί­­­­­­σι­ο κάθε εί­δους έργου ή προ­­γράμ­μα­­τος υ­­λο­ποι­ού­με­­­νου ή δι­­α­­­­­­χει­­ριζόμενου α­πό φορείς ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις, όπως οι παραπάνω αναφερόμενοι.
 3. Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
 4. Γνώση χειρισμού υπολογιστών και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπο­λο­γι­στι­κών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιο­λο­γείται περαιτέρω).

 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) της ημε­δα­πής ή ισότιμος α­­­­­­­ναγνω­ρι­­­σμένος τίτλος της αλλοδαπής, από Τμήματα ή Σχολές που αναφέρονται παραπάνω.
 2. Προϋπηρεσία, ως εργαζόμενος/συμ­βα­σι­­ού­χος συμβεβλημένος με Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή Ε­πι­τρο­πή Ερευνών ελληνικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή Ε­ρευ­­­­νη­τι­­κών Ιδρυμάτων ή Ε­ρευ­νη­τι­κών Κέ­ν­τρων ή Ερευνητικών Ινστι­τού­των ή δημόσιων φορέων ή οργανισμών ή υ­­πη­­­­­­ρε­σιών α­σχο­λού­­μενων με διαχειριστική ή/και οικονομική παρα­κο­λού­θηση έρ­­­γων Έρευνας και Ανάπτυξης ή/και εκπαιδευτικών έργων ή/και έργων κατάρτισης. Η προσμετρούμενη προϋπηρεσία πρέπει, υ­­πο­χρε­­ωτικά, να αφορά το προαναφερόμενο αντικείμενο θέσης, στο πλαί­­­­­­σι­ο κάθε εί­δους έργου ή προ­­γράμ­μα­­τος υ­­λο­ποι­ού­με­­­νου ή δι­­α­­­­­­χει­­ριζόμενου α­πό ΕΛΚΕ ή/και από Επιτρο­πές Ε­ρευ­νών ή/και από άλ­λους φορείς, όπως οι παραπάνω αναφερόμενοι.

 

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος

βαθμός

Βάρος

κριτηρίου

Απαραίτητα προσόντα (0-100%)

1

Βαθμός Πτυχίου

(κλίμακα [5-10])

2 x βαθμός πτυχίου

20

20%

2

Προϋπηρεσία σε θέ­σεις και α­­ντι­κεί­μενα που πε­­­­­ρι­γρά­φο­νται πα­ρα­­πά­­νω

 10 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας μετά το 2ο έτος. Μέγιστη βαθ­μολόγηση: πέντε (5) έτη (από 3ο έως και 7ο)

50

50%

3

Συνολική αποτίμηση ει­κό­νας υπ­ο­ψη­­­­φίου (εν­δει­κτι­κά: θέ­­σεις που κα­­τείχε, συ­­ν­ά­φεια ε­­μπει­ρίας με έργα και δρα­στη­­ρι­ό­­τητες ΕΛΚΕ κλπ.)

 

Αξιολόγηση υποβληθέντων στοιχείων ή/και σχετικές δι­ευ­κρινήσεις που τυχόν ζη­τη­θούν και δο­θούν

30%

30%

Επιθυμητά προσόντα (0-30%)

1

Προϋπηρεσία σε θέ­σεις και α­ντι­κεί­μενα που πε­­­­­ρι­γρά­φο­νται πα­ρα­­πά­­νω (βάση κριτηρίου 2-επιθυμητών προσόντων)

10 βαθμοί για κάθε έτος σχετικής προϋπηρεσίας.

Μέγιστη βαθ­μολόγηση: Δύο (2) έτη

20

20%

2

Βαθμός ΜΔΕ

(κλίμακα [5-10])

 

1 x βαθμός ΜΔΕ

10

10%

 

Λοιποί όροι

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σ­μά­­των στην ι­στο­σε­­λίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­­­δέ­­κτου, να είναι συ­γκε­κρι­­­μένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­­λο­­νται ταχυδρομικά στη διεύ­θυν­­­ση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Α­θή­να. Το δι­­­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατο­μι­κούς φακέλους και στα στοιχεία που α­φο­­ρούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με τη συν­δυα­στι­­­­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Γενικού Κα­νο­νισμού Προστασίας Δεδομένων και των Ν. 2472/97 και Ν. 2690/99, υ­πό τον ό­ρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/­4163-1­/ ­6-7-2012 έγ­γραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προ­κει­μέ­νου να α­σκή­σει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμ­φωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αί­­τηση, τεκ­­μη­ρί­­­ω­ση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμ­φέροντος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­­σ­­κλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προ­πτυ­χιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χο­ρη­γη­θεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά α­να­γνώ­ρι­σης του ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146 /2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­­ρι­σμού σε θέ­σεις φο­ρέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συν­δυ­α­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσ­σο­μά­­θει­ας, πρέ­πει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των α­ντί­στοι­χων τίτ­λων, συ­νο­δευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υ­πο­­­χρε­ώ­σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύνα­ψης της σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή­­ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­­­­­­­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν ε­πι­­­λο­­γή α­ντι­συμ­βαλ­λό­μενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρό­σ­­κλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κα­τά­τα­ξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επι­τυ­χό­­ντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­­­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε πε­ρίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται η πρό­τα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα επι­θυ­μη­­­τά προσόντα.
 8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπο­ρεί να πραγ­­­ματοποιηθεί αντικατάσταση επιλεχθέντος/ντων με άλλον/­ους εν­­δια­φε­ρό­με­νο/ους, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμ­φω­να με τον πί­­νακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­­ψει συ­ν­εργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λο­μέ­­­νου, καθώς και πλήρη δια­κρι­­­τική ευχέρεια ως προς τη σύναψη της σύμ­βα­σ­ης, α­­πο­­κλειό­με­νης οιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μένων.
 10. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­­­ται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).

2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).

3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), καθώς και συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

4)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοι­χεί­α που α­­­­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρό­σκλη­ση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30/08/2019 (μέχρι ώρα 15:00). Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός κατά το χρονικό διάστημα από 05/08/2019 έως και 23/08/2019.

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της κ./κας. …………………..

Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Δι­­α­­χει­ρι­στές ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προ­­γραμ­­­μά­­­των του ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ», στο πλαίσιο του έργου  με κωδικό 11170001.

Κωδ. Θέσης: …………

 

Επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας και για τις δύο θέσεις, αν κι εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, με υποβολή δικαιολογητικών μία φορά και για τις δύο θέσεις, αλλά με σχετική επισήμανση στο φάκελο υποβολής πρότασης και στο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).

 

Εάν ο φάκελος υποβλη­θεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα­χυ­δρό­­­μηση είναι απο­δε­κτή), θα πρέ­πει να έχει ε­πιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέ­χρι την προανα­φε­­­­­ρό­με­νη δεσμευτική η­­μ­ερομηνία, με α­πο­κλει­στι­κή ευθύνη του αποστολέα. Τη­­­­λ. ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210.8203.830, αρ­­μό­­δια κα. Α. Ελευθερίου (11:00-13:00).

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………......

Επώνυμο : ………………………………………………………………..

Διεύθυνση : ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : …………………………….

e-mail: ……………………………………………………………….........

 

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου με έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα «Δι­­α­­χει­ρι­στές ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προ­­γραμ­­­μά­­­των του ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ».

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/23498-19 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­τα­­­­ση, για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη α­να­­­γκών με­τα­πτυ­χι­α­κών προ­γραμμάτων σπουδών και της ερευνητικής δρα­στη­ριό­τη­τας του Πανεπιστημίου, κα­θώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας» (κωδ. έργου 11170001) και κωδικό θέσης:

 

 Θέση Α1

 

 

 Θέση Α2

 

 

 Θέσεις Α1 & Α2

 

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

 

(υπογραφή)

ID: 
1814

Τελευταία ενημέρωση: 25-07-2019