Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS-elearning», με κωδικό 20538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/11/2019
Αρ. πρωτ. 1807/36135-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 33803/2019-01.11.2019

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: Ω9Δ7469Β4Μ-ΚΤΣ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS-elearning», με κωδικό 20538

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS-elearning», με κωδικό 20538, προτίθεται, σύμ­φω­­­­­να με την α­­πό 06/11/2019 α­πόφαση της 27ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­­­πι­τρο­πής Ερευνών και Δια­χεί­ρι­­­σης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΘΩ469Β4Μ-4Μ4), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το έξης:  

 

«Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης»

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

Προϋπολογισμός: Έως επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα (7.194) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συμπερι­λαμ­­­­­­­βα­­νομένων και όλων των φόρων και κάθε είδους κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ, εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  1. Πτυχίο Τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ, ή/και τίτλο αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
  2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών σε προγράμματα κατάρτισης ΑΕΙ.
  3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2/Β2) (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλ­­λά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
  4. Τρεις (3) συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μία πρέπει να προέρχεται, υποχρεωτικά, από στέλεχος δομής κατάρτισης (πχ. ΚΕΚ, ΚΕΔΙΒΙΜ κλπ.) ελληνικού πανεπιστημίου ή/και επιστημονικό υπεύθυνο προγράμματος που εκτελέστηκε σε δομή κατάρτισης ελληνικού πανεπιστημίου.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

  1. Γνώση πακέτων / λογισμικών: Autodesk 3D Studio Max, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop. Σημείωση: Η γνώση των πακέτων λογισμικών αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων από εκπαιδευτικούς φορείς.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος βαθμός κριτηρίου

Βάρος κριτηρίου

1.

Προϋπηρεσία σε προγράμματα κατάρτισης ΑΕΙ

Δύο (2) βαθμοί για κάθε μήνα σχετικής προϋπηρεσίας μετά τον 4ο μήνα. Μέγιστη βαθμολόγηση 20 μήνες (από τον 5ο μήνα ως τον 24ο μήνα)

40

40%

2.

Γνώση πακέτων / λογισμικών: Autodesk 3D Studio Max, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop

Βεβαίωση από εκπαιδευτικό φορέα

Επτάμισι  (7,5) βαθμοί για κάθε πακέτο γνώσης λογισμικού

30

30%

3.

Ικανότητα άριστης επι­κοι­νω­νί­ας και συ­ν­­­ερ­­γασίας. Ορ­γα­νω­­τι­κή ι­κα­­­­νότητα, ικανό­τη­τα αντα­πό­κρι­σης σε πολ­­­λα­πλά καθήκοντα και ανά­λη­ψης πρω­το­­­βουλίας

Αξιολόγηση υποβληθέντων στοιχείων (βά­σει συστα­τι­κών ε­­πιστολών-απαραίτητο κριτήριο 4) ή/και  σχετικές διευκρινήσεις που τυχόν ζητηθούν και δοθούν ή/και προσωπική συνέντευξη

30

30%

 

 ​​​​​​​ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέ­ντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστο­σε­­λίδα του ΕΛΚΕ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκε­κρι­μέ­νες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύ­θυν­ση: Κε­φα­λ­­ληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοι­χεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμ­φω­να με τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υ­πό τον ό­­­­ρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προ­στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­και­­­ώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έν­­­νο­μου συμ­φέροντος κλπ.).
2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σκλη­σης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.​​​​​​​
3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 του ΠΔ 146 /2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέ­­­σεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007), σε συν­δυ­­­α­σμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, πρέ­πει να προ­­σκο­μίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνο­δε­υ­ό­με­να α­πό φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης στο πλαίσιο του έργου.
6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μί­σθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμ­βαλ­λό­με­­­νου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρό­σ­­κλ­ησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιη­θούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά κατάταξης η πρόταση του ενδια­φε­ρό­με­­­νου με τη μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
8) Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πρα­­­γματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φερό­με­νο­/­ ους, στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πί­­­νακα κατάταξης.
9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κον­­­δυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δι­και­ώ­­­ματα προσδοκίας. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα επι­λο­γής του προσώπου του αντι­συμ­­βαλ­λο­μένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχε­τι­κών συμ­βά­σε­ων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­­μένων.
10) Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, ε­πι­κυ­ρώσεις μόνον εάν ζητηθούν) κα­θώς και συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
4)   Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­­­­να­φέ­ρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση (πχ. συστατικές ε­πι­στο­λές).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ­τή­μα­τος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος),  Αθήνα 11251, έως τις 29/11/2019,  ώρα 14:00.

Σε σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

 

Πρόταση του/της……………………………………….

«Συ­μ­με­­­­το­­­­­χή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS-elearning», με κωδικό 20538»

Εάν ο φάκελος υποβλη­θεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη τα­χυ­δρό­­­μηση είναι απο­δε­κτή), θα πρέπει να έχει ε­πιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέ­χρι την προανα­φε­­­­­ρό­με­νη δεσμευτική η­­μερομηνία, με α­πο­κλει­στι­κή ευθύνη του αποστολέα. Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 839, αρ­­μόδια Ρούλα Παρσαλίδου.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ
 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Όνομα: ………………………………………………………………....................................

Επώνυμο: ……………………………………………………………………………………

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………​​​​​​​

Τηλέφωνο (σταθερό & κινητό): ……………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………....................................

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

Για σύναψη σύμβασης έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με έναν (1) συνεργάτη Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου: «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS-elearning», με κωδικό 20538.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/36135-19 Πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για την θέση συνεργάτη Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου: «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS-elearning», με κωδικό 20538.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ο­ρί­ζει η πρόσκληση.

 

 

 

 

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1807/36135-19 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

Ημερομηνία:  …./…../2019

 

Υπογραφή:………………...

ID: 
1981

Τελευταία ενημέρωση: 18-11-2019