Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ», με κωδικό ΕΡ-2756-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 14/11/2018
Αρ. πρωτ. 920000/1638-18

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό ΕΡ-2756-01

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ),  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό ΕΡ-2756-01, και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Παναγιώτη Λουρίδα, προτίθεται, σύμφωνα με την από 07/11/2018 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΑ4469Β4Μ-ΕΜ9), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

«ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΟΠΑ»

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

Προϋπολογισμός: έως έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (6.666,68€), πλέον ΦΠΑ, και συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ/ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής, ή σε συναφές αντικείμενο, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο τη αλλοδαπής, στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή στα Πληροφοριακά Συστήματα ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών σε προβλήματα υλικού (Η/Υ, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, σαρωτών κ.λ.π.).
 • Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών με συστήματα Windows 7/8/10, και macOS (υποστήριξη εφαρμογών γραφείου, ρύθμιση παραμέτρων δικτύου, ρύθμιση προγραμμάτων e-mail, ρύθμιση και χρήση συστημάτων antivirus, κ.λπ.).
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου C2).

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 • Τουλάχιστον 2ετής επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση και υποστήριξη προγραμμάτων Φοιτητολογίου ΠΜΣ.

* Σημείωση: τα Επιθυμητά Προσόντα (1-6) που παρατίθενται παρακάτω θα βαθμολογηθούν με πέντε (5) βαθμούς έκαστο και θα αθροίσουν στο μέγιστο τριάντα (30) βαθμούς (Πίνακας  Αξιολόγησης/Κριτήριο 6)

 1. Κατάρτιση στον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
 2. Γνώσεις διαχείρισης συστημάτων εξυπηρετητών (Windows Server 2003/2008/2012).
 3. Τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη Λογισμικού ή διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων.
 4. Τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία προγραμματισμού σε γλώσσα Java.
 5. Τουλάχιστον ένα (1) έτος αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία διαχείρισης SQL Server.
 6. Γνώσεις προγραμματισμού (Visual Basic).  

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου

Βάρος
κριτηρίου

1

Βαθμός πτυχίου (κλίμακα 0-10)

1 x βαθμός πτυχίου

10

10%

2

Βαθμός μεταπτυχιακού (κλίμακα 0-10)

1 x βαθμός πτυχίου

10

10%

3

Εμπειρία σε διαχείριση και υποστήριξη προγραμμάτων Φοιτητολογίου ΠΜΣ

Δέκα (10) βαθμοί για κάθε έτος προϋπηρεσίας, μετά το 2ο. Μέγι­στη βαθμολό­γη­ση: δύο (2) έτη, από το 3ο έως και το 4ο

20

20%

4

Εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών σε προβλήματα υλικού

Πέντε (5) βαθμοί για κάθε έτος προϋπηρεσίας, μετά το 2ο. Μέγι­στη βαθμολό­γη­ση: τρία (3) έτη, από το 3ο έως και το 5ο

15

15%

5

Εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών με συστήματα Windows 7/8/10 και macOS

Πέντε (5) βαθμοί για κάθε έτος  προϋπηρεσίας, μετά το 2ο. Μέγι­στη βαθμολό­γη­ση: τρία (3) έτη, από το 3ο έως και το 5ο

15

15%

6

Βαθμολόγηση επιθυμητών προσόντων υποψηφίων (1-6)

*(όπως αυτά ορίζονται  παραπάνω)

Πέντε (5) βαθμοί για κάθε πληρού­μενο επιθυμητό προ­­σόν.

30

30%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρα­δέ­κτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή απο­στέλ­­λο­νται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δι­καί­ω­μα πρό­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοι­πούς υ­­πο­ψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συν­δυα­στι­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τή­ρη­σης των προ­­­­­βλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­­­ας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­­μου συμφέροντος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­σ­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκ­παί­δευ­σης (προ­πτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και έ­χουν χο­ρη­­­­γηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει, με ποινή α­πο­κλει­σμού, να συ­ν­­ο­δε­ύ­ονται από πιστο­ποι­­­ητικά αναγνώρισης του ΔΟΑ­Τ­ΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­ο­ρι­σμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08. 2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο­χρε­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης σύμ­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τή­ρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­βασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επι­λο­γή α­ντισυμβαλλόμενου έχει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η δι­αδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο ο­ποίος θα περιλαμβάνει επιτυχόντες (ενδεχομένως και επιλαχόντες), ενώ ό­σοι επι­λε­γούν θα ει­δοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ε­πι­λέγεται, κα­­τά σειρά, η πρό­τα­ση του υποψήφιου με τα υψηλότερα συνεκτιμώμενα (επιθυμητά) προσόντα.
 8. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια­φε­ρόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΚΕ να συ­ν­ά­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δια­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμ­βαλ­λομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμ­βά­­­σεων, απο­κλειό­με­νης οποιασδήποτε αξίωσης των ενδια­φε­ρο­μένων.
 10. Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέ­πε­­­­ται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας.
4)    Κάθε άλ­λο έγκυρο στοι­χείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που α­­ναφέρο­νται στο βιο­γρα­φι­­κό ση­μεί­ωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση, ειδικά όσα αφορούν την τεκμηρίωση της ζητούμενης προϋπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος, πρωτόκολλο, μέχρι και τις 30/11/2018, και ώρα 16:00. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο.Π.Α.», με κωδικό ΕΡ-2756-01». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ
 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα : ………………………………………………………………......
Επώνυμο : ……………………………………………………………….
Διεύθυνση : ………………………………………………………………
Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) : ………………………………........
e
-mail: ……………………………………………………………….........

 

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό ΕΡ-2756-01»

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 920000/1638-18 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τις ανάγκες του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό ΕΡ-2756-01».

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

(υπογραφή)

ID: 
1353

Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2018