Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 25/07/2019

Αρ. πρωτ. 1807/23616-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 22660/2019-18.07.2019

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: Ψ02Φ469Β4Μ-73Π

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ (ΔΡΑΣΗ "1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ")», με κωδικό  11294901

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ (ΔΡΑΣΗ "1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ")», με κωδικό  11294901, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General Secretariat for Research and Technology (GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μεταδιδάκτορα Ερευνητή, του Τμήματος Πληροφορικής, κο Μερκούριο Καραλιόπουλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 24/07/2019 απόφαση της 19ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΤ7469Β4Μ-2ΥΕ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, έως δώδεκα (12) μηνών, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στον/η Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια, είναι το εξής:

«Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας EE1: Διαμοιρασμένη συνδεσιμότητα στο δίκτυο (Sharing network connectivity), EE2: Bιώσιμη συμμετοχική διαίσθηση (Sustainable participatory sensing), EE3: Μεταφορά με τεχνικές πληθοπορισμού (Crowdsourced transport) και EE4: Διάχυση αποτελεσμάτων και συντονισμός έργου (Impact-making and project coordination activities)»

Πιο συγκεκριμένα, ο/η Ερευνητής/τρια θα δραστηριοποιηθεί σε μία ή περισσότερες εκ των παρακάτω δραστηριοτήτων του έργου:

 • Σχεδίαση, ανάλυση και αξιολόγηση αλγορίθμων για τη δημιουργία καθολικά διαμοιραζόμενων προγραμμάτων δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων χρηστών (ΕΕ1).
 • Μαθηματική σχηματοποίηση και επίλυση προβλημάτων βέλτιστης ανάθεσης δραστηριοτήτων σε χρήστες σε πλατφόρμες συμμετοχικής διαίσθησης (ΕΕ2).
 • Ανάλυση εφαρμογών οικονομίας διαμοιρασμού και της βιωσιμότητάς τους, και εξαγωγή βέλτιστων πρακτικών τιμολόγησης και ανάθεσης χρηστών σε παρόχους υπηρεσιών (ΕΕ3).

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δώδεκα (12) μήνες.

Προϋπολογισμός: έως είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (27.494,46€),  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό περιλαμβάνονται, εφόσον χρειαστεί, τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής, ή ισότιμου της αλλοδαπής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής, Μαθηματικών ή άλλου συναφούς αντικειμένου, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής, ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (είναι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­­­πόθεση, αλ­λά δεν α­­ξιο­λο­γεί­ται περαιτέρω).
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια σε μία ή περισσότερες εκ των περιοχών της Θεωρίας Παιγνίων, Αλγορίθμων και Θεωρίας Βελτιστοποίησης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) Συστατικές Επιστολές.

 

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίων:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ,  Πληροφορικής, Μαθηματικών ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, με βαθμό σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Ερευνητική εμπειρία και επαγγελματική προϋπηρεσία: ως τέτοια λογίζεται πρότερη ενασχόληση με ερευνητικά έργα ή/και διδασκαλία σε προπτυχιακά/μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μαθήματα με αντικείμενο μία ή περισσότερες εκ των παρακάτω περιοχών: Θεωρία Παιγνίων, Αλγόριθμοι, Πιθανότητες, Θεωρία Βελτιστοποίησης.
 • Εμπειρία στη χρήση μαθηματικού λογισμικού (ΜΑΤLAB, Mathematica, R). Τεκμηριώνονται μέσω χρήσης τους σε ερευνητικές εργασίες.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και ευρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

Μέγιστος

βαθμός

κριτηρίου

Βάρος

κριτηρίου

1.

Βαθμός Πτυχίου (κλίμακα 0-10)

Βαθμός Πτυχίου Χ 10

100

10%

2.

Βαθμός Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΤΣ) (κλίμακα 0-10)

Βαθμός ΜΤΣ Χ 10

100

20%

3.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια σε μία ή περισσότερες εκ των περιοχών της Θεωρίας Παιγνίων, Αλγορίθμων και Θεωρίας Βελτιστοποίησης

Είκοσι (20) βαθμοί για κάθε δημοσίευση

Μέ­γι­στη βα­­­θ­μο­­­λόγηση: πέντε (5) δημοσιεύσεις

100

20%

4.

Ερευνητική εμπειρία και επαγγελματική προϋπηρεσία: ως τέτοια λογίζεται πρότερη ενασχόληση με ερευνητικά έργα ή/και διδασκαλία σε προπτυχιακά/μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά μαθήματα με αντικείμενο μία ή περισσότερες εκ των παρακάτω περιοχών: Θεωρία Παιγνίων, Αλγόριθμοι, Πιθανότητες, Θεωρία Βελτιστοποίησης

Είκοσι (20) βαθμοί για κάθε έτος έως και το 2ο. Τριάντα (30) βαθμοί για κάθε έτος μετά το 2ο.

Μέ­γι­στη βα­­­θ­μο­­­λόγηση: τέσσερα (4) έτη

100

20%

5.

Εμπειρία στη χρήση μαθηματικών πακέτων λογισμικού (ΜΑΤLAB, Mathematica, R)

Τεκμηρίωση μέσω χρήσης τους σε ερευνητικές εργασίες

100

10%

6.

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του/της υποψηφίου όπως αυτή προκύπτει από τη συνολική ακαδημαϊκή πορεία (βραβεία, διακρίσεις, συνεργασίες/επιβλέποντες, δημοσιεύσεις, αναφορές-citations, και συστατικές επιστολές)

Τεκμηρίωση μέσω βιογραφικού σημειώματος, λίστα δημοσιεύσεων και συστατικών επιστολών

100

20%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ.).

2) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.

3) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

4) Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03. 08.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 ΠΔ 116/ 2006 «Τροποποίηση του άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

5) Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.

6) Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.

7) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.

8) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.

9) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

10) Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)  Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).

2)  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά.

3)  Αντίγραφα τίτλων σπουδών κα­θώς και έγκυρες πιστοποιήσεις (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν).

4)  Βεβαιώσεις προ­ϋ­­πη­ρε­σί­ας.

5)  Δύο συστατικές επιστολές.

6)  Σύντομο σημείωμα (μήκους 1/2-1 σελίδας) που να καταγράφει την εμπειρία με μαθηματικά πακέτα λογισμικού και να παραπέμπει σε εργασίες όπου έγινε χρήση τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://mm.aueb.gr/projects/crescendo ή κατόπιν επικοινωνίας με τον Yπεύθυνο του έργου στο email: mkaralio@aueb.gr

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, Πρωτόκολλο,  έως τις 28/08/2019, και ώρα 16:00.

Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 05/08/2019 έως και τις 23/08/2019.

Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση:

Πρόταση του/της…………………………………………..

«Συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του «ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ (ΔΡΑΣΗ "1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ")», με κωδικό  11294901»

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203839.

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα: ………………………………………………………………………………………………

Επώνυμο: ………………………………………………………………………………………….

Δ/νση: ……………………………………………………………………………………………….

Τηλέφωνο (σταθερό & κινητό): ……………………………………………………………

Ε-mail: ………………………………………………………………………………………………..

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια, για τις ανάγκες του έργου «ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ (ΔΡΑΣΗ "1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ")», με κωδικό  11294901»

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/23616-19 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­­λω πρό­ταση για τη θέση ενός/μίας (1) Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας, για τις ανάγκες του έργου «ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ (ΔΡΑΣΗ "1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ")», με κωδικό  11294901.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

 

 

(τόπος), (ημερομηνία)

 

 

(υπογραφή)

 

ID: 
1820

Τελευταία ενημέρωση: 25-07-2019