Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2019
Αρ. πρωτ. 1807/5723-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 4008/2019-25.02.2019
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΩΖ7Χ469Β4Μ-ΨΟ0

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της Δομής Απα­σχό­λησης και Στα­διοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» του ΟΠΑ (κωδικός έργου 11257601), το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την πρακτική, τη δια­σύν­δεση με την α­γο­ρά ερ­­­γασίας, την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους φοι­τη­τές και α­­­ποφοίτους του ΟΠΑ, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνογνωσίας την ο­ποί­α α­να­­πτύσσει το Πανεπιστήμιο προς στην κοινωνία, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) συνεργάτη, για την υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 27/02/2019 απόφαση της 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6Μ4Λ469Β4Μ-ΥΞΘ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι το εξής: 

 

Υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Και­νοτομίας και Επιχειρηματικότητας
σε φοιτητές και α­πό­φοι­­τους του ΟΠΑ

 

Οι βασικές δραστηριότητες του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνουν, εν­δει­κτικά και όχι πε­ριοριστικά, τις εξής:

 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα επι­χει­ρηματικότητας.
 • Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ (δράσεις προβολής, διαχείριση αι­τή­­σεων και δράσεων αξιολόγησης των ιδεών, υποστήριξη ομάδων στη σύ­ντα­ξη επιχειρηματικού σχεδίου, αξιολόγηση σεμιναρίων διαγωνισμού).
 • Ημέρες Καριέρας Start-Up (δράσεις προβολής, διαχείριση επικοινωνίας με ε­πι­χειρήσεις και συμμετέχοντες, δημιουργία βάσης δεδομένων με συμ­με­τέ­χο­ντες και εταιρείες, δημιουργία προγράμματος συνεντεύξεων, επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, αξιολόγηση εκδήλωσης).
 • Υποστήριξη ομάδων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών (συν­ε­δρί­ες, σύν­δε­ση με δίκτυο εμπειρογνωμόνων και συνεργατών, επίβλεψη ε­ξέ­λι­ξης ομά­δων).
 • Δράσεις δημοσιότητας, προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων (σύνταξη ανα­φο­ρών, απολογισμών, μορφότυποι (profiles), διαχείριση online μέσων επικοινωνίας, δι­οργάνωση εκδηλώσεων και ανοικτών σεμιναρίων).
 • Ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου συνεργατών και κοινότητας καινοτομίας και ε­πι­­χειρηματικότητας ΟΠΑ (ανάπτυξη δικτύου και κοινότητας, διαχείριση επι­κοι­νω­νι­­ών).
 • Κατάρτιση προγραμματισμού δράσεων και προϋπολογισμού, σύνταξη αναφορών προόδου, εποπτεία τήρησης χρονοδιαγράμματος υλο­ποί­η­σης δράσεων.

Εκτιμώμενη Διάρκεια: Έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Προϋπολογισμός: Έως δώδεκα χιλιάδες (12.000€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου της η­με­δα­πής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλ­λοδαπής σε συναφές προς τη θέση αντικείμενο (Διοίκηση Επιχει­ρή­σε­ων ή Επι­χει­ρηματικότητα). 
 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη για την επιλ­ο­γή, αλ­­λά δεν αποτελεί κριτήριο περαιτέρω αξιο­λό­γη­σης).
 4. Τουλάχιστον ένα (1) έτος επαγγελματική προϋπηρεσία στον τομέα της Τρι­το­βάθ­μι­ας Εκπαίδευσης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 5. Τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσίας στη διαχείριση προγραμμάτων πανε­πι­στη­μι­ακού ενδιαφέροντος με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
 6. Γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) Διαδικτύου/πληροφορίες και επικοινωνία (είναι απαραίτητη για την ε­πι­λ­ο­γή, αλ­­λά δεν αποτελεί κριτήριο περαιτέρω αξιο­λό­γη­σης).

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

 1. Εμπειρία σε διαχείριση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας πα­νε­­πι­στημιακού ιδρύματος θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Διευκρινίσεις

Μέγιστος
βαθμός
κριτηρίου

Σχετικό βάρος
κριτηρίου

1

Βαθμός Πτυχίου 

(κλίμακα 0-10)

2 x βαθμός Πτυχίου

20

20%

2

Βαθμός ΜΔΕ

(κλίμακα 0-10)

Βαθμός ΜΔΕ

10

10%

3

Επαγγελ­μα­τική προ­­­ϋ­πη­ρε­σία στην Τρι­­το­βά­θ­μια Εκπαί­δευ­ση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

10 βαθμοί για κάθε έτος πέραν των ενός (1). Μέγιστη βαθ­μο­λό­γηση: 2 έτη, από το 2ο μέχρι και το 3ο.

20

20%

4

Επαγγελματική προϋ­πη­ρεσία στη δια­χεί­ρι­ση προγραμμάτων πανεπιστημιακού ενδιαφέροντος με ευ­ρω­­παϊκή χρη­μα­το­δό­τη­ση

10 βαθμοί για κάθε έτος πέραν του ενός (1). Μέγιστη βαθμο­λό­γη­ση: 2 έτη, από το 2ο μέχρι και το 3ο.

20

20%

5

Συνολική αποτίμηση εικόνας υ­πο­­ψη­φίου όπως αυτή προ­­­κύ­πτει από τα απα­ραί­­­τητα και επιθυ­μη­τά προ­σό­ντα και εξειδικευμένων γνώσεων (ενδεικτικά: εμπειρία σε διαχείριση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας πανεπιστημιακού ιδρύματος) και τις ε­πικοι­νω­νιακές του ι­κα­νότητες

Προσωπική συνέντευξη (είναι δυνατή η χρήση τηλεπι­κοι­νω­νι­α­κών μέσων εάν κριθεί ανα­γκαί­ο).

30

30%

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προ­θε­σ­μία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτε­λε­σμά­των στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απα­ρά­δε­κτου, να εί­­­ναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή να απο­στέλ­­λο­νται τα­­χυ­δρο­­μι­­κώς και συστημένες στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Α­θή­να. Το δι­καί­ω­μα πρό­­­σβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που α­φο­ρούν τους λοι­πούς υ­­­πο­ψηφίους α­σκεί­ται υπέρ του αιτούντος με τη συν­δυ­α­στι­κή ε­φαρ­μογή των διατάξεων του Ν. 2472/ 1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τή­ρη­σης των προ­­­βλε­πό­μενων στο με στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγ­­γραφο της Αρ­χής Προ­στα­σί­­ας Δεδο­μέ­νων Προ­­σω­πι­κού Χα­­ρακτήρα, προ­κειμένου να α­σκήσει τα δι­καιώ­μα­τά του σύμ­φω­να με τη νό­μι­μη δι­α­­δικασία (έγ­γρα­φη αίτηση, τεκ­­­­­μηρίωση υ­πέρ­τε­ρου έν­νο­μου συμ­­φέ­ρο­­­ντος κλπ.).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρό­­­­σ­­­κλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται.
 3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκ­παί­δευ­σης (προ­πτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο προσόν και έ­χουν χο­ρη­­­­γηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συν­ο­δε­ύ­ονται από πιστο­ποι­­­ητικά αναγνώρισης του ΔΟΑ­Τ­ΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρ. 1 του ΠΔ 146/­2007 «Τρο­­ποποίηση διατάξεων ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων δι­­­ο­ρι­σμού σε θέ­­σεις φο­ρέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/03.08.2007), σε συν­δυ­­ασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ. 1 του ΠΔ 116/ 2006 «Τρο­­πο­ποίηση άρ. 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/09.06.2006). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υ­­­πο­­­­­χρε­­ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθόλη τη διάρκεια σύναψης της σύμ­­­βα­σης στο πλαίσιο του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύ­νη για την τή­ρηση των προϋποθέσεων του άρ. 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμ­βασης μίσθωσης έρ­­­­­γου της παρούσας δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επι­λο­γή αντισυμ­βαλ­λό­με­νου έ­­­­­­­­χει χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσ­λη­ψης». Η διαδικασία της πρό­­­σ­κλη­­­­σης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ει­­δο­ποι­­­ηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κα­τά σει­ρά η πρό­­ταση του εν­­­διαφερόμενου με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Κα­θόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπο­ρεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/-ων με άλλον/-ους εν­δι­α­­­φε­ρόμενο/-ους, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια­φέ­ροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συ­ν­­ά­­­­­ψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεν­νά δικαιώματα προσ­δο­κίας. Ο ΕΛΚΕ δι­α­τη­ρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλ­λο­μέ­νου, κα­­θώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμ­βά­­­­σε­ων απο­κλειό­με­νης οποιασδήποτε α­ξί­ω­σης των ενδιαφερομένων.
 10.  Η σύμβαση συνάπτεται με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη σχετική νομοθεσία.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)    Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά και σύμφωνα με το πρότυπο Euro­­pass).
3)    Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον αν ζη­τη­θούν), κα­­­θώς και συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπη­ρε­σί­ας.
4)    Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκ­μη­ριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοι­χεί­α που α­να­­φέ­ρονται στο βιογραφικό ση­μείωμα ή ζητούνται από την πρόσ­κλη­ση (π.χ. συστατικές επιστολές).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη δι­­­­εύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θή­να 11251, το αργότερο  μέ­­­­­χρι την Παρασκευή  22/03/2019 (μέχρι ώρα 15:00).

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Υπο­στή­ρι­ξη των Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ του ΟΠΑ” κωδ. έργου 11257601». Σε πε­ρί­πτω­ση τα­χυ­­δρο­­μικής α­πο­στο­λής (υποχρεωτικά συ­στη­μένης) του φακέλου ισχύει η ημε­ρο­­μη­­νί­­α της σφρα­γί­δας του τα­χυ­δρο­­μεί­ου.

Τη­­­λέ­­­φω­νο ε­­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 251, αρμόδια κα. Ελευθερίου Αγγελική (Δευτέρα-Παρασκευή, 11:00-14:00).

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ
 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜA

 

Όνομα: ……………………………………………………………….............
Επώνυμο: ……………………………………………………………............
Διεύθυνση: ……………………………………………...............................
Τηλέφωνο (Σταθερό και κινητό): ...............................……...................
e-mail: ……………………………………………………………….............

 

 

Προς:    Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα (1) συνεργάτη, για την υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ/ΟΠΑ, στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της Δομής Απα­σχό­λησης και Στα­διοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/5723-19 πρόσκλησής σας, σας υπο­βάλ­­λω πρόταση για τη θέση του συνεργάτη υποστήριξης δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό έργου 11257601.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που ορίζει η πρόσκληση.

 

 

(Τόπος και ημερομηνία)

 

 

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

 

 

 

 

 

ID: 
1571

Τελευταία ενημέρωση: 06-03-2019